Indekserede årbøger, tidsskrifter og aviser

Medtager romaner, noveller og dramatik (altså ikke digte). I nogle tilfælde er det svært at skelne mellem novelle og skitse (essay), tvivlstilfælde er medtaget. I få tilfælde er også faglitterære bidrag nævnt, mest for at markere at der blev bragt noget i en tidsperiode mellem to skønlitterære bidrag.
For avisers vedkommen er registreringen for det meste baseret på gennemgang af disse i Mediestream eller i avisens arkiv, støttet af registreringerne på hjemmesiden: Føljetoner & Fortællinger i danske aviser.
For tidsskrifter og årbøger er registreringen baseret på selvsyn, diverse bibliografier, omtaler i aviser og på web, samt nedenstående trykte indekser (indgår i bibliotek.dk):

Min indekseringen er påbegyndt 2014 og er endnu meget mangelfuld.


Det nittende Aarhundrede (tidsskrift) (1874-77). Maanedsskrift for Literatur og Kritik. Udgivet af Georg Brandes og Edvard Brandes. ♦ 1874-77. [Bind 1-6]
Det tyvende Aarhundrede (tidsskrift) (1903-04). Folkeligt illustr. Ugeblad. Redigeret af J. P. Brochmann (fra Nr. 20) af N. L. Christensen. ♦ 1903-04. Nr. 1-40
De tusind Hjem (tidsskrift) (1900-24). Udgivet af et Interessentskab. ♦ 1900-24. 1.-24. Aargang
A. H. Jordans Revue (tidsskrift) (1898-99). Redigeret af A. H. Jordan. ♦ Udgiveren, 1898-99
Adresseavisen (avis) (1759-1909). ♦ 1759-1909
Af Dagens Krønike (tidsskrift) (1889-90). Maanedskrift for Literatur, Kunst og Politik. Redigeret af P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889-90, (1889, Juli-December) 635 + (1890, Januar-Juni) 539 sider
Aftenbladet (avis) (1887-1959). ♦ København, 1887-1959
Aftenlæsning (tidsskrift) (1860-77). Et underholdende Maanedsskrift. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Gyldendalske Boghandling og Th. Lind, 1860-77
Aftenlæsning (tidsskrift) (1926-27)
Aftenposten (avis) (1873-1931)
Aktuelt (avis) (1959-87)
Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn (tidsskrift) (1831-37)
Alles Ven (tidsskrift) (1894). Underholdende Blad for Unge og Gamle. ♦ 1894. Nr. 1-4
Almeen Læsning af blandet Indhold (tidsskrift) (1800). Et Ugeskrift. Udgivet af Laur. Kruse. ♦ 1800. 1. Hæfte [No. 1-32]
Almuevennen (avis) (1842-56)
Alt for Damerne (tidsskrift) (1946-). Udg. af Egmont H. Petersens Fond. Red.: Esther Noach (senere: Willy Jacobsen)
Amager Avis (avis) (1874-)
Arbejderbladet (tidsskrift) (1909-12). Organ for Tyendet og Landarbejderne. Udg. af Tyende- og Landarbejderforbundet
Arbejderbladet (avis) (1921-41)
Arbejderens Almanak (årbog) (1908-53). 1909[-53]. Aarg. 1[-45]. Udg. af det danske Socialdemokrati. Redaktion: G. Bang, C. E. Jensen, E. Marott
Arbejderens Jul (årbog) (1921-28). Arbejder-Bladets Julenummer
Arbejdernes Julealbum (årbog) (1904-13). 1904-11 eller 13
Arbejdervennen (tidsskrift) (1910-15). Ugeblad for Landarbejdere og Tjenestefolk
Arbejdet (avis) (1919-21). Organ for Danmarks venstresocialistiske Parti
Den Arbejdsløses Novelle-Magasin (tidsskrift) (1930-31). ♦ Folkets Forlag, 1930-31. [1]-2. Aargang
Arbejdsmændenes Aarbog (årbog) (1910-21). [For 1911-22]
Assens Avertissementstidende (avis) (1864-68)
Avertissements Tidende (avis) (1854-61) for Kongeriget Danmark. ♦ Kbh., 1854-61
Avisen (avis) (1896). ♦ Kbh., 1883-96
Basta (tidsskrift) (1896). Illustreret Ugeblad. ♦ 1896. Nr. 1-13, 104 sider (folio). Pris: 5 øre pr. nr. (Trykkeri: P. Petersens Bogtrykkeri (Egmont H. Petersen), Kjøbenhavn)
Basta (tidsskrift) (1918-19). (Sort paa Hvidt). Redig. af Iver Rosenkrantz, Ansvarh. Palle Rosenkrantz. ♦ 1918-19. 2. Aarg., Nr. 11-20 (kvartformat)
Bazar (tidsskrift) (1958-59). ♦ Det danske Forlag, 1958-59.
[Bergenholz Reklamebureau julehæfter] (årbog) (1934-37)
Berlingske Aften (avis) (1913-)
Berlingske Tidende (avis) (1749-). ♦ 1749-
Bibliothek af udmærkede Forfatteres udvalgte Skrifter (tidsskrift) (1833)
Bibliothek for Ungdommen (tidsskrift) (1872-73). Udg. af J. Davidsen. ♦ Boghandler V. Pio's Forlag, 1872-73. 1.-2. Aargang (i alt 8 bind)
Bidrag til Bellettristiken (tidsskrift) (1783) eller de skiønne Videnskaber. Et Maanedsskrivt for 1783. ♦ Aalborg
Billed Bladet (tidsskrift) (1938-)
Bogormen (tidsskrift) (1903-2004). Danske Boghandlermedhjælperes Tidsskrift. Udg. af Boghandler-Medhjælper-Foreningen. Redig. af H Soetmann (og senere af Carl Rolsted, sidst af Alfr. Grundtvig)
Bogrevyen (tidsskrift) (1943-47). Maanedsskrift for Litteratur og Bogvæsen. Redaktion: Folmer Christensen, Hagmund Hansen
Bogrevyen og Samleren (tidsskrift) (1948-49). Redigeret af Erik Halvorsen
Bogvennen (tidsskrift) (1911-18). Gyldendals Literaturtidende. ♦ Gyldendal, 1911-18. 1.-8. Aargang
Bondevennen (tidsskrift) (1887-89). Landpolitisk Ugeblad. Udg. af J. Busk, J. K. Lauridsen og E. Staal
Bornholmeren (avis) (1951-89)
Bornholms Amtstidende (avis) (1859-84)
Bornholms Avis (avis) (1844-1957)
Bornholms Social-Demokrat (avis) (1902-)
Bornholms Tidende (avis) (1866-)
Brage og Idun (tidsskrift) (1839-). Et nordisk Fjærdingårsskrift, udg. med Bistand af Danske, Svenske og Normænd af Fred. Barfod. ♦ Kbh., 1839-42. Bind 1-5, 630 + 590 + 580 + 550 + 232 sider + tavler og noder
Brevduen (tidsskrift) (1818-24). Et Ugeblad af blandet Indhold. [Udgivet af C.N. Rosenkilde]. ♦ Kbh., 1818-24. 1.-7. Aargang
Brugsforenings-Bladet (tidsskrift) (1928-44)
B. T. (avis) (1916-)
Børnebladet (tidsskrift) (1904-16). Udgivet og redig. af Chr. Erichsen (senere tillige af Anna Erslev). ♦ Chr. Erichsens Forlag, 1904-16. 1.-13. Aarg. (kvartformat)
Børnenes Blad (tidsskrift) (1877-). Udg. af Marius Jørgensen og (senere) Konrad Jørgensen. ♦ 1877-
Børnenes Jul (årbog) (1898-1957). Udgivet af Børnenes Bogsamling (senere af "Børnebladet")
Børnenes Julegave (årbog) (1887-). ♦ Alfred Jacobsens Forlag [senere Chr. Erichsen], 1887-. illustreret (kvartformat)
Børnenes Juleroser (årbog) (1884-1930)
Børnenes lille Julebog (årbog) (1920-). Redig. og udg. af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt
Børnenes Magasin (tidsskrift) (1916-17). Udg. af Magasin du Nord. ♦ Magasin du Nord, 1916-17. 1.-2. Aarg. (kvartformat)
Børne-Tidende (tidsskrift) (1865-76). [Udg. af V. Herdahl]. ♦ 1865-76. 1.-12. Aargang, illustreret
Børnevennen (tidsskrift) (1867-1933). ♦ 1867-1933. 1.-66. Aarg.
Cavalcade (tidsskrift) (1946-51). Maanedsmagasin for litterær Underholdning. Red.: Ole Storm. (Senere: Orla Lundbo)
Charis (årbog) (1797-1807)
Cimbria (tidsskrift) (1850-55). Ugeblad for underholdende Læsning, udg. af A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, A.F. Elmquist, 1850-55. 1.-6. Aarg.
Dagbladet (avis) (1847-48)
Dagbladet (avis) (1851-1930). ♦ København, 1851-1930
Dagbladet Nordjylland (avis) (1926)
Dagen (avis) (1803-43)
Dagen (avis) (1874-75)
Dagen (tidsskrift) (1900-). Til Oplysning og Underholdning. ♦ Minneapolis, Minn. [Minnesota, USA], Oscar W. Lund, 1900-.
Dagens Nyheder (avis) (1868-1961)
Dags-Avisen (avis) (1869). Redigeret af Julius Jacobsen. Udgivet af H. Brix. ♦ 1869
Dags-Avisen (avis) (1878-86). ♦ 1878-86
Dags-Telegraphen (avis) (1864-91). ♦ 1864-91
Dania (tidsskrift) (1881-83). Udgivet af Laur. Madsen. ♦ Udgiveren, 1881-83. 1.-2. Aarg. (folio)
Danmark (tidsskrift) (1861-63). Et Ugeblad. Redigeret af J. Gløerfelt m. Fl. ♦ 1861-63
Danmark (tidsskrift) (1864-65). Politisk Ugeblad. Red. af Fr. Helveg. ♦ 1864-65. 2 prøvenr., Nr. 1-52 (kvartformat)
Danmark (tidsskrift) (1877-79). Ugeblad for underholdende og belærende Læsning. Udg. af V. Nielsen. ♦ Faxe, V. Nielsens Forlag, 1877-79. 1.-3. Aargang (kvartformat). (Trykkeri: C. Olsens Bogtrykkeri)
Danmark (tidsskrift) (1882-86). Folkeblad for Oplysning og Frihed. Udg. og red. af A. Hviid. ♦ 1882-86
Danmark (årbog) (1886-93). Illustreret Kalender for [1887-94]. Udgivet af Journalistforeningen i Kjøbenhavn [fra 1892: Udgiven af Journalistforeningen i København]. ♦ Kjøbenhavn, (I Hovedkommission hos Universitetsboghandler G.E.C. Gad), 1886-93. [Første]-Ottende Aargang
Danmark (årbog) (1895-1936). Illustreret Familiealmanak for [1896-1937]. Udgiven af den danske Presse. ♦ Ernst Bojesens Forlag, 1895-1936.
Danmarks Almanak (årbog) (1882-95). For 1883-88 og 1891-96. Udg. af "Foreningen til Lærlinges Uddannelse". (W. L. Wulff o. A.) ♦
Danmarks Illustrerede Almanak (årbog) (1853-60). For [1854-61]. [1.-8.] Aargang. Redigeret af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Kittendorff & Aagaard, 1853-60. 1.-8. Aargang, I Commission hos C. W. Stinck
Dannebrog (avis) (1892-1910). ♦ 1892-1910
Dannevirke (avis) (1838-64)
Dannevirke (avis) (1868-1975)
Dannevirke (avis) (1880-1951). ♦ USA, 1880-1951.
Dansk Budstikke (tidsskrift) (1905-24)
Dansk Børne-Tidende (tidsskrift) (1889-1918). Et Blad for Hjem og Skole, redigeret af Lærer S. Gundesen. ♦ Udgiverne, 1889-1918. 1.-29. Aarg. (kvartformat)
Dansk Familieblad (tidsskrift) (1911-). Illustreret Ugeblad. Redakt. C. Bærentzen (og senere Carl Rasmussen) ♦
Dansk Fiskeri Tidende (tidsskrift) (1903-). Dansk Fiskeriforenings ugeblad
Dansk Folkebibliothek (tidsskrift) (1854-)
Dansk Folkeblad (tidsskrift) (1835-44). Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ [Udgiveren], 1835-44. 1.-9. Aargang
Dansk Folkekalender (årbog) (1840-43) for [1841-44]. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Kjøbenhavn, 1840-43. illustreret. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker)
Dansk Folkekalender (årbog) (1847) for 1848. Udgiven af Grosserer M.L. Nathanson. ♦ Paa H.J. Bing og Søns Forlag, 1847. xvi + [48] + 196 [1] sider, illustreret + 1 tabel. (Trykkeri: Berlingske og Schultziske Bogtrykker)
Dansk Folke-Kalender (årbog) (1883) for 1883. Redigeret af Vilhelm Møller. ♦ Hoffenberg & Trap, 1882. 156 sider, illustreret
Dansk Folkelæsning (tidsskrift) (1862-). Maanedsskrift for alle Stænder
Dansk Folketidende (tidsskrift) (1865-83). Udg. af Sofus Høgsbro. ♦ 1865-83
Dansk Folketidende (tidsskrift) (1896-). Udg. af K. Fønss og F. Nielsen og (senere) af K. Bjerre og F. Nielsen
Dansk Jul (årbog) (1916-19). Udg. af Provins-Journalistforeningen. M. Illustr. ♦ 1916-19. [1.]-4. Aarg.
Dansk Landbotidende (tidsskrift) (1865-). ♦ 1865-74. Bind 1-9
Dansk Literatur (tidsskrift) (1863). Ugeskrift for udelukkende originale Frembringelser i æsthetisk, psychologisk og historisk Retning, samt for populaire Afhandlinger. Udg. af Carl Lund. Nr. 1-4, 32 sider
Dansk Litteratur-Tidende (tidsskrift) (1923-24). Udgivet af Danske Forfatteres Forlag. Redigeret af Palle Raunkjær. ♦ Danske Forfatteres Forlag, 1923-24. 1. Aarg, Nr. 1-6, 72 sider
Dansk Rigstidende (avis) (1865-67). ♦
Dansk Tidsskrift (tidsskrift) (1898-1906)
Dansk Udsyn (tidsskrift) (1913-42)
Dansk Ugeblad (tidsskrift) (1857). Et Folkeskrift af belærende og morende Indhold. Udg. af G. Nielsen. ♦ Haderslev, 1857. 1. Aargang
Dansk Ugeblad (tidsskrift) (1873-74). Red. af C. Rosenberg. ♦ 1873-74
Dansk Ungdom (tidsskrift) (1902-24). Red. af Olaf Nielsen og Rasm. Nielsen. ♦ Odense, 1902-24. (kvartformat)
Den danske Bondeven (tidsskrift) (1936-48). Et Ugeblad til Nytte og Fornöielse. ♦ 1936-48. 1.-12. Aarg.
Danske Drenge (tidsskrift) (1907-). Tidende for de frivillige Drengeforbund. Redakt. Maltesen og Vaaben (og senere: Valentiner)
Den danske Familie-Almanak (årbog) (1930-). ♦ Randers, A/S Provins-Forlaget, 1930-.
Den danske Husmand (tidsskrift) (1904-05)
Den Danske Pioneer (avis) (1872-). Organ for de frisindede Danske i Amerika
Den danske Slesviger (avis) (1848-65). ♦ Sønderborg, 1848-65
Den danske Tilskuer (tidsskrift) (1791-1806). Et Ugeskrivt udgivet ved Kn. Lyne Rahbek. ♦ 1791-1806. 1.-16. Aarg.
Danskeren (tidsskrift) (1889-94)
Demokraten (avis) (1884-1974). ♦ Aarhus, 1884-1974.
Demokraten (tidsskrift) (1873). Socialistisk Ugeblad, udgivet af C. Würtz og A. B. Weiss. ♦ 1873. No. 1-52
Diakonissestiftelsens almanak (årbog) (1881-1938)
Dit og Dat (tidsskrift) (1896-1926) fra alle de mest interessante Bøger, Tidsskrifter og Bidragydere i Verden. Udg. af C. Hohlenberg og (senere) et Interessentskab. Redig. af A. Brown. ♦ 1896-1926. Aarg. 1-31
Dybbøl-Posten (avis) (1868-1970). Sønderborg
Ebeltoft Avis (avis) (1872-70)
Effata (tidsskrift) (1893-). Udg. af "Foreningen til Gavn for Døvstumme, oplærte efter Talemethoden". Redaktionsudvalg Frk. Bøtcher m. fl. ♦ 1893-. (kvartformat)
Ekstrabladet (avis) (1904-)
Esbjerg Avis (avis) (1890-1918)
Esbjerg Folkeblad (avis) (1889-1900)
Etui-Bibliothek for Damer (tidsskrift) (1829-30). ♦ 1829-30. No. 1-12 (i 3 Bind)
Euphrosyne (tidsskrift) (1786-1808). ♦ 1786-1808. 1-13 Bind
Eva (tidsskrift) (1962-89)
Exlex (tidsskrift) (1919). Redakt. Blix
Familiebibliothek (tidsskrift) (1835-37). Udg. af J. R. Reiersen. 1835-37
Familiebibliothek (tidsskrift) (1839-40). Udg. af C. G. Schiellerup. Ny Suite. 1839-
Familiebibliothek (tidsskrift) (1862-). V. Pio, 1862-
Familie-Bibliotek (tidsskrift) (1878-79). Fortællinger af danske og fremmede Forfattere. ♦ N.C. Rom, 1878-79.
Familie Bibliothek (tidsskrift) (1887-95). Udgivet af M. Gjørup. ♦ 1887-95. 5 bind
Familie Jul (årbog) (1945-80). (Red.: Victor J. Pedersen). ♦ Silkeborg, 1945-80.
Familie-Læsning (tidsskrift) (1872). En Samling Noveller og Fortællinger af nyere Forfattere. ♦ L. Jordan, 1872. 1-3 Bd.
Familiens Julebog (årbog) (1942-71). ♦ Gutenberghus, 1942-71.
Familie-Tidende (tidsskrift) (1871). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af W. Siems & Co., 1871. 1. Aarg., Nr. 1-13, 104 sider (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Fjeldsøe & Gandrup)
Familievennen (tidsskrift) (1877-83). Underholdende Billedblad for Hjemmet. Redigeret af Fr. Winkel Horn (senere N.C. Rom og sidst V. Østergaard). ♦ 1877-83. Aargang 1877-1883 [1.-7. Aargang]
Fart og Tempo (tidsskrift) (1966-79)
Ferie-Magasinet (tidsskrift) (1943-49). ♦ Ugebladet Hjemmet, 1943-49.
Figaro (tidsskrift) (1841-42). Journal for Literatur, Kunst og Musik. Udg. af G. Carstensen. ♦ 1841-42, 1. Aarg. 1-2 Bind, 2. Aarg. 1-4 Bind
Figaro (tidsskrift) (1866-68). Et Ugeblad. Redigeret af Robert Watt. 1866-68, Nr. 1-131
Film (tidsskrift) (1932-33). Danmarks første og største Films-Ugeblad. Redaktør: Holger V. Mølback. ♦ Date's Forlag, 1932-33.
Fiona (tidsskrift) (1862-72). Ugeblad for underhold. Læsning, udg. af C. L. Westrin o. fl. ♦ Odense
Fjerritslev Avis (avis) (1899-)
Flensborg Avis (avis) (1869-)
Flinchs Almanak (årbog) (1842-)
Flirt (tidsskrift) (1921-23). Redaktør Ludvig Johansen. ♦ 1921-23. 1.-3. Aarg. (Nr. 1-51) (kvartformat)
Flyve-Blade (tidsskrift) (1774). Et Uge-Skrift for Aar 1774. ♦ Kbh.
Flyveposten (avis) (1845-70). ♦ 1845-70
Flyve-Posten (tidsskrift) (1878-84). ♦ 1878-84
Flyve-Posten (tidsskrift) (1900-24). Redig. og udg. af M. Pedersen. ♦ 1900-24. 7. Aarg.-
Folkebladet (avis) (1859-60)
Folkebladet (avis) (1862-64). Udgiver og Redacteur: Eduard Meyer
Folkebladet Sydjylland (avis) (1889-1993)
Folkekalender for Danmark (årbog) (1851-75). [1852-76]. ♦ [1851-75]. 1.-25. Aargang, illustrereret
Folket (avis) (1848-49)
Folket (avis) (1935-41)
Folket (avis) (1941-46). Frit, uafhængigt Dagblad
Folketidende[n] for Midtsjælland (avis) (1871-74)
Folketidenden (avis) (1874-93)
Folkets Afholds-Almanak (årbog) (1887-) for [1887-]. ♦ Rom, 1886-
Folkets Almanak (årbog) (1875-1972)
Folkets Avis (avis) (1860-84)
Folkets Avis (avis) (1897-1928)
Folkets Jul (årbog) (1917-). Udgivet af Socialdemokratisk Ungdomsforbund. (Redig. af Ernst Christiansen, 1918-19 af Johs Erwig). ♦ Socialdemokratisk Ungdomsforbund, 1917-. illustreret (kvartformat)
Folkets Jul (årbog) (1936-89)
Folkets Nisse (tidsskrift) (1851--93)
Folkevennen (tidsskrift) (1876-79). Politisk Ugeblad for det kjøbenhavnske Vælgerfolk. Udg. af et Selskab. Red. af F. Jørgensen, A. Hansen og (sen.) af F. Bajer. ♦ 1876-79
For Alle (tidsskrift) (1859-). Bibliothek for Romaner, Noveller og Fortællinger. ♦ V. Pio, 1859-.
For Folket (tidsskrift) (1872-). ♦ Carl Lund, 1872-
For Hjemmet (tidsskrift) (1870-). Et Tidsskrift for nyttig og underholdende Läsning. Udgivet af L Siewers, G. Landmark, Knut Bergh. ♦ Decorah (Iowa), B. Anundsen, Bog- og Accidentstrykker, 1870-. 1. Aarg.-
For Ide og Virkelighed (tidsskrift) (1869-73). ♦ 1869-73
For Romantik og Historie (tidsskrift) (1868-90). ♦ Kjøbenhavn, [Udgiveren] (P.G. Philipsen, Hovedkommissionair), 1868-90. 1.-45. Bind
For Store og Smaae (tidsskrift) (1856). Dansk Folkebibliothek. Red. af Cl. Rosenhoff. Udg. af Sally B. Salomon
For underholdende Æmner (tidsskrift) (1846-48). Tillægsblad til Lollands-Falsters Stiftstidende. ♦ Nykjøbing [Falster], Udgivet af W.F. Laubs Enke, 1846-48. (Trykkeri: Trykt i Laubs Enkes Officin)
For Ungdommen (tidsskrift) (1866). Et Maanedskrift. Udgivet af Wm. Mariboe. ♦ Fr. Wøldike, 1866. 1.-3. Hefte, illustreret
Forposten (avis) (1843-44)
Forstædernes Avis (avis) (1855-56)
Fortælleren (tidsskrift) (1878-81). Et Ugeskrift. ♦ C.J. Hornum, 1878-81
Fortælleren (tidsskrift) (1895-1900). Illustreret Familieblad for Underholdning, Oplysning og Nyhed. Redakt. L. Jessen
Forum (tidsskrift) (1922-23). Tidsskrift for Litteratur, Biologi og Samfundsspørgsmaal. Udg. af Johannes V. Jensen
Fredericia Dagblad (avis) (1881-90). Politiks-, Nyheds- og Avertissements-Tidende
Fredericia Dagblad (avis) (1890-). Folketidende for Fredericia og Omegn
Fredericia Social-Demokrat (avis) (1898-1948)
Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad (tidsskrift) (1847-48)
Frederiksborg Amts Avis (avis) (1874-). ♦ Hillerød, 1874-.
Frederiksborg Amts-Tidende (avis) (1839-1957)
Frederikshavns Avis (avis) (1853-1975)
Frederiksholms Avis (tidsskrift) (1924-72). Organ for Beboerne i Sydhavnskvarteret. Udg. af Beboerforeningen "Frem" (og Foreningen af Næringsdrivende paa Frederiksholm). Ansvarlig Redaktør Kalhauge (og senere C. Lassen)
Frederikssund Dagblad (avis) (1952-57)
Frederiksværk Dagblad (avis) (1888-1915)
Freia (tidsskrift) (1821-25). Et Ugeblad for almeenunderholdende Kundskab og sælskabelig Dannelse
Freia (tidsskrift) (1845). Nordisk Album for Poesi og Kunst. Redigeret af Carl Borgaard. ♦ Forlagt af Bog- og Papiirhandler F.H. Eibe, 1845. Nr. 1-13. (Trykkeri: Tryklt hos Louis Klein)
Frem (tidsskrift) (1897-1918). Ugeskrift for Underholdning og Belæring. Redakt. Jul. Schiøtt. ♦ Gyldendal, 1897-1918. (kvartformat)
Fremad (tidsskrift) (1936-89). Ungdommens blad. Udgivet af Danmarks kommunistiske Ungdom
Fremad (tidsskrift) (1907-22). Organ for socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark. Aargang 1-16, 1907-22
Fremad og Hjemad (tidsskrift) (1885). Redigeret af Anton Nielsen og J.P. Kristensen-Randers. ♦ 1885. Nr. 1-26, 208 sider
Fremads Almanak (årbog) (1954-57). 46.-49. årgang, 1955-58
Fri (tidsskrift) (1927). Redaktør: Steen Hasselbalch. I Redaktionen: Torry Gredsted og Gunnar Jørgensen. ♦ Hasselbalch, 1927. Nr. 1-26
Det frie Ord (tidsskrift) (1904-25). Politisk Ugeblad. Udg. af en Kreds af Venstremænd
Frihedsvennen (avis) (1862). Et Folkeblad. Redigeret af P. A. Worm. ♦ [Udgiveren], 1862. Nr. 1-60
"Fritiden"s Julebog (årbog) (1933-). ♦ Chr. Erichsens Forlag, 1933-.
Fyens Avis (avis) (1780-68)
Fyens Morgenavis (avis) (1883-84)
Fyns Social-Demokrat (avis) (1896-1962)
Fyens Stiftstidende (avis) (1772-)
Fyns Tidende (avis) (1872-1979)
Fyns Venstreblad (avis) (1892-1958)
Fynsk Jul (årbog) (1933-62). ♦ Fyns Boghandels Forlag, 1933-62.
Fyrtøjet (tidsskrift) (1914). Udg. af et Interessentskab. Redig. af Vald. Galster. ♦ Et Interessentskab, 1914. Nr. 1-22 (kvartformat)
Fædrelandet (avis) (1834-82). ♦
Fædrelandet (tidsskrift) (1906-19). Nationalt illustreret Skrift [senere: National konservativ Rigstidende]. Redig. af Alfr. Ipsen
Fædrelandet (avis) (1939-45)
Feuilleton-Bibliothek (tidsskrift) (1870-)
Gads danske Magasin (tidsskrift) (1906-52)
Gnisten (tidsskrift) (1907-08). For Kunst og Satire
Gæa (årbog) (1845-47). Æsthetisk Aarbog ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Udgiverens Forlag, 1845-47. [3 bind]
Haderslev Avis (avis) (1867-68)
Hafnias Almanak (årbog) (1910-16). Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia
Harpen (tidsskrift) (1820-24). Et æsthetisk Tidsskrift. Udg. af A.P. Liunge. ♦ 1820-24, 1.-5. Aargang
Heimdal (tidsskrift) (1852). Et æsthetisk-artistisk Ugeblad, redigeret af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjøbenhavn, F. Hoffensberg, 1852. 1.-2. Bind, 440 sider, tavler
Hejmdal (avis) (1869-72). ♦ 1869-72
Hejmdal (avis) (1874-78). ♦ Chicago, 1874-78
Hejmdal (avis) (1879-1975). ♦ Aabenraa, 1879-1975
Hejmdals Søndagsblad (avis) (1893-1934)
Helsingørs Avis (avis) (1798-1936)
Helsingørs Dagblad (avis) (1867-)
Heretica (tidsskrift) (1948-53). 1.-6. Aargang, 1948-53. ♦ Wivels Forlag, 1948-53.
Hermod (tidsskrift) (1876-78). Et Tidsskrift. Udg. af Mads Hansen. ♦ 1876 og 78
Hermoder (tidsskrift) (1795-1800). Et norsk periodisk skrift. Udgivet ved et Selskab i Christiania. ♦ Christiania, 1795-1800. 1.-5. bind (nummer 1-15)
Herning Avis (avis) (1903-62)
Herning Folkeblad (avis) (1883-)
Hertha (tidsskrift) (1827-28). Et Maanedsskrift. Udgivet af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, 1827-28. 1.-2. Aargang, [Bind 1]-8
Historiebogen (årbog) (1906-). Fortællinger af danske Børnebogsforfattere. Illustr. af danske Kunstnere. Redig. og udg. af Grønvald-Fynbo
Historisk Archiv (tidsskrift) (1869-88). Et Maanedsskrift for populaire Skildringer af historiske Personer og Begivenheder. Udgivet af Joh. Petersen og F. C. Granzow. ♦ 1869-88. Bind 1-20
Historisk Maanedsskrift (tidsskrift) (1883-88) for folkelig og kirkelig Oplysning. Udgivet af P. la Cour, H. Nutzhorn, Fr. Nygård og L. Schrøder. ♦ Odense, Forlagt af den Milo'ske Boghandel, 1883-88. I.-X. Bind
Hjemlandsposten (tidsskrift) (1908-37). Kristeligt Folkeblad. Et Søndagsblad for Hjemmet
Hjemme og ude (tidsskrift) (1884-85). Nordisk Ugeblad. Redigeret af Otto Borchsenius og Johannes Magnussen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt at Brødrene Salmonsen (J. Samonsen), 1884-85. Nr. 1-26
Hjemmenes julebog (årbog) (1913-81)
Hjemmet (tidsskrift) (1879). Illustreret Familieblad. Redig. af V. Møller. ♦ "Nutiden", 1879. Nr. 1-26 (kvartformat)
Hjemmet (tidsskrift) (1898-)
Hjemmets Almanak (årbog) (1886-1956)
Hjemmets Blad (tidsskrift) (1909-12). Illustreret Ugeblad. Redig. af Martin Andersen. ♦ Maribo, 1909-12. 1.-3. Aarg.
Hjemmets Noveller (tidsskrift) (1904-10). Maanedsblad, udgivet af John Martin. Redig. af J. Jürgensen og S. Jürgensen. ♦ John Martin, 1904-10. (kvartformat)
Hjørring Amtstidende (avis) (1843-1954)
Hobro Avis (avis) (1855-1919)
Holbæk Amts Venstreblad (avis) (1905-2011). ♦ Holbæk, 1905-2011.
Holbek Amts-Avis (avis) (1848-1958). Dagblad. Udg. af C. Beck. ♦ Holbæk, 1848-1958
Holbæk-Posten (avis) (1869-1916)
Holger Danske (tidsskrift) (1910-). Maanedshæfte med Billeder og Tekst til Oplysning for Danmarks Ungdom. Redakt. Kappel B'cker. ♦ Gyldendal, 1910-. (kvarformat)
Holstebro Avis (avis) (1880-1962)
Holstebro Dagblad (avis) (1881-1983)
Horsens Avis (avis) (1836-1961)
Horsens Dagblad (avis) (1895-1912)
Horsens Folkeblad (avis) (1866-). ♦ 1866-
Horsens Social-Demokrat (avis) (1898-1963)
Hus og Frue (tidsskrift) (1935-39)
Hus og Hjem (tidsskrift) (1911-96). (Husmoderens Blad). Illustreret Ugeblad for Hjemmet. Udg. af Chr. Erichsen ♦
Husbibliothek for Morskabslæsning (tidsskrift) (1872-73). ♦ Ferslew, 1872-73. 1-2. årgang, 16 bind
Husmanden (tidsskrift) (1903-)
Husmandsbladet (tidsskrift) (1884-1911)
Husmandshjemmet (tidsskrift) (1904-50)
Husmandsvennen (tidsskrift) (1889-). Et Ugeblad for det lille Landbrug. Red. af P. Petersen og Anders Jørgense. ♦ 1889-
Husmoderens Blad (tidsskrift) (1896-1911). Praktisk Ugeblad for Kvinden og Hjemmet
Huusvennen (tidsskrift) (1865-66). Et illustreret Maanedsskrift til Underholdning og Belæring. Udgivet og forlagt af Wilhelm Siems. ♦ Kjøbenhavn, Wilhelm Siems, 1866 [ie: 1865-66]. 1-12. Hefte, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk)
Husvennen (tidsskrift) (1873-1901). Billedblad for Menigmand, for Morskabslæsning, Oplysning og Husflid. Udgivet af N. C. Rom. ♦ Rom, 1873-1901
Hvad vi vil (tidsskrift) (1888-94). Udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening
Hver 8. Dag (tidsskrift) (1896-1928)
Hver 14. Dag (tidsskrift) (1894-96). Ill. Tidsskrift for Hjemmet. Udg. af S. Bauditz. Redakt. A. Schumacher. ♦ Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894-96. 1-2. Aarg.
Hverdags-Posten (avis) (1866-)
Hængekøjen (tidsskrift) (1943-49). Novellehæfte. ♦ Hjemmet, 1943-49.
Højskolebladet (tidsskrift) (1876-). ♦ Kolding, 1876-
Højt Humør (tidsskrift) (1942-57). For Børn imellem 6 og 80 Aar ♦
Hørsholm Avis (avis) (1871-1957). ♦ 1871-1957
Hirschholm Districts Ugeblad (avis) (1855-71). ♦ 1855-1871
I Borg og Hytte (tidsskrift) (1878-81). Et Billedblad for Alle. Redigeret af cand.phil. K. Lindstrøm. ♦ 1878-81. Aargang 1-4
I Hjemmet (tidsskrift) (1857-64). Underholdende og belærende Læsning for Folket. ♦ I Commission hos Kittendorff & Aagaard, 1857-64. 3.-10. Aargang
I ledige Timer (tidsskrift) (1873-83). Underholdende Læsning af blandet Indhold Redigeret af Waldemar Bauditz. ♦ (Hagerup), 1873-83.
I ledige Timer (tidsskrift) (1896-1913). ♦ Carl Allers Etablissement, 1896-1913. Nr. 1-73
Idunna (tidsskrift) (1822-25). Læsning af blandet Indhold. Udgivet af P. S. Martin
Illustreret Børneblad (tidsskrift) (1871-78). ♦ August Bangs Forlag, 1871-78. 1.-7. Aargang
Illustreret Familieblad (tidsskrift) (1899-). Redigeret af V. Beck. 1899-. 11. Aarg.-
Illustreret Familie-Journal (tidsskrift) (1877-). ♦ 1877-
Illustreret Folkeblad (tidsskrift) (1855-57). Et belærende og underholdende Ugeskrift, udgivet af en Forening
Illustreret Folkeblad (tidsskrift) (1868-)
Illustreret Kriminal-Tidende (tidsskrift) (1921-26). Redakt. H. Almind (og senere C. Andreasen og sidst John Thomsen)
Illustreret Tidende (tidsskrift) (1859-1924)
Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1870-71). Red. af [P.C.] Christiansen. ♦ 1870-71. 1.-2. Aarg. (69 Nr.) (folio)
Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1883-90). Et underholdende Blad for alle Klasser. Udg. af en Forening. Redig. af G. Penick og senere E.O. Jordan. ♦ 1883-90. 1-8 Aarg.
Indre Missions Børneblad (tidsskrift) (1885-1948). Redig. af C. Bredsdorff og (senere) H. Steffensen og H. Ussing. 8.-71. Aargang, 1885-1948
Information (avis) (1945-)
Intelligensblade (tidsskrift) (1842-44). Udgivne af J. L. Heiberg. ♦ Nr. 1-48 (1.-4. Bind), 1842-44. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
Iris og Hebe (tidsskrift) (1810). ♦ 1796-1810
Isefjordsposten (avis) (1861-64)
Isefjordsposten (avis) (1866-1957)
Jakel (tidsskrift) (1901-09). Redaktør Axel Breidal (senere M. Pedersen og sidst C. Andersen). ♦ Udgiverne, 1901-09. 1.-9. Aarg.
Jul i Danmark (årbog) (1942-55). Udg. og Red. af Anton Christoffersen
Jul i hjemmet (årbog) (1929-73)
Jul i Nykøbing F. (årbog) (1929-61). ♦ Nykøbing F., 1929-61. 1.-27. Aargang
Jul i Roskilde (årbog) (1925-)
Jul i Thy (årbog) (1931-)
Jul i Vestjylland (årbog) (1935-)
Jul i Aarhus (årbog) (1944-)
Jul paa Havet (årbog) (1934-75)
Jule-Album (årbog) (1892-1914). ♦ A. Christiansens Forlag, 1892-1914
Julebog for Børn (årbog) (1904-20). Udgivet af Anna Erslev og Laura Kieler. Med Billeder af nordiske Kunstnere. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1904-20.
Julebogen (årbog) (1902-). Fortællinger og Skildringer af danske Forfattere. Illustr. af danske Kunstnere
Julegranen (årbog) (1938-66). Udgivet af Danmarks Uddelerforening
Jule-Gæsten (årbog) (1918-). Hjemmets Julehæfte. ♦ Chr. Erichsens Forlag
Julehefte (årbog) (1894-1927) Udgivet af Metropolitanskolen
Jule-Kalender (årbog) (1884-87). 1885-88 [1.-4. Aargang]. Redigeret af Elith Reumert. ♦ Hagerup, 1884-87.
Julekalender for 1869 (årbog) (1869). Fortsættelse af Flinchs Almanak for 1870. ♦ Flinch, 1869. 72 sider, illustreret
Juleklokken (årbog) (1903-49). Julehefte for unge
Julekronen (årbog) (1915). (Jule-Album's 24. Aarg.). ♦ Pio, 1915. 74 sider (kvartformat)
Julekronen (årbog) (1911-14). ♦ John Martin, 1911-14. (folioformat)
Julekronen (årbog) (1915). (Jule-Album's 24. Aarg.). ♦ Pio, 1915. 74 sider (kvartformat)
Julelys (årbog) (1931-)
Juleneg (årbog) (1891-99). Kristelig Julebog. Red. af Adolf Langsted. ♦ Milo, 1891-99.
Juleroser (årbog) (1881-1944). ♦ 1881-1944
Juleroser 1889 (antologi (årbog)) (1889). ♦
Julesne (årbog) (1930-56)
Julestemning (årbog) (1915-18). ♦ Hasselbalch, 1915-18. billedbilag og farvetrykte tavler (tværformat - folio)
Julestemning (årbog) (1926-50)
Julestjernen (årbog) (1899-1988)
Juletoner (årbog) (1945-81). Julebog for voksne
Junckers Almanak (årbog) (1917-). [For Aaret] 1918-23. ♦ Junckers Forlag, 1917-. 1917-22, illustreret
Jyllands Folkeblad (tidsskrift) (1909-10). Red. af J. P. Jacobsen
Jyllandsposten (avis) (1838-41). Udg. af et Selskab. ♦ Aarhus, 1838-41.
Jyllands-Posten (avis) (1861-63). Red. af Rejnholdt-Jensen [ie: [Carl] Reinhold Jensen]. ♦ Aarhuus, 1861-63
Jyllandsposten (avis) (1871-). ♦ Aarhus, 1871-.
Jydsk Husmandstidende (tidsskrift) (1894-). Maanedsskrift (senere) Ugeskrift for jydske Husmænd. Redigeret af M. A. Madsen
Jydsk Jul (årbog) (1929-30). Ywl 1929
Jysk Morgenblad (avis) (1905-23)
Jydsk Maanedsskrift (tidsskrift) (1911-12). Redakt. K. Hansen og Emil Fog. ♦ Aarhus, 1911-12. 1911-12
Jydsk Søndagsblad (tidsskrift) (1872-75). Redig. og udg. af O.H. Jørgensen og Andre. ♦ Ringkjøbing, 1872-75. 1-4. Aarg
Kallundborg Avis (avis) (1857-1953)
Kammeraten (tidsskrift) (1894-). Illustreret Tidende for Børn. ♦ Alfred Jacobsens Kunstforlag, 1894-1900
Kirkeklokken (tidsskrift) (1888-). Redig. af H. F. Høfler. 1888-89, af Høfler og J. Iversen 1890, af J. Iversen 1891-92. ♦ Udgiverne, 1888-.
Klassekampen (avis) (1918-19)
Klingen (tidsskrift) (1917-20). Illustr. Maanedsskrift. (Redakt. Axel Salto og Poul Uttenreiter) ♦
Klods-Hans (tidsskrift) (1899-1926)
Klokken 5 (avis) (1918-30)
Klokken 12 (tidsskrift) (1909). Redakt. Oscar Jørgensen. ♦ 1909
Knold og Tot (årbog) (1911-)
Kolding Avis (avis) (1849-1949)
Kolding Folkeblad (avis) (1872-)
Kolding Social-Demokrat (avis) (1899-1947)
Koldingposten (avis) (1863-1906)
Kong Kylie (tidsskrift) (1948-55). ♦ Aller, 1948-55.
Conversationsbladet (tidsskrift) (1824-27). Udgivet af et Selskab og redigeret af H. C. G Proft
Korsør Avis (avis) (1855-1957)
Criminalhistorier (tidsskrift) (1866-67). Ældre og nyere. Et Fjerdingaarsskrift. Udgivet af Theod. Schorn. ♦ Schubothe, 1866-67. Bind 1-2, 754 + 777 sider
Kristelig Børnetidende (tidsskrift) (1875-)
Kristeligt Dagblad (avis) (1896-)
Kristeligt Folkeblad (tidsskrift) (1883-). ♦ 1883-
Kronjyden (tidsskrift) (1867). Udg. af N. Schmidt. ♦ Randers, 1867. 1 Aarg., Nr. 1-52
Kunstnerkædens Julealbum (årbog) (1925-62)
Kvinden og Samfundet (tidsskrift) (1885-). Udgivet af Dansk Kvindesamfund
København (avis) (1889-1928)
København (avis) (1946-49)
Kiøbenhavns Aften-Post (avis) (1772-1810). ♦ København, 1772-1810
Kjøbenhavns Amts Avis (avis) (1872-1944). ♦ Lyngby
Kjøbenhavns Børs-Tidende (avis) (1886-92)
Kjøbenhavns flyvende Post (tidsskrift) (1827-37). ♦ 1827-37
Kjøbenhavns Morgenblad (tidsskrift) (1838-40)
Kjøbenhavns Natkikkert (tidsskrift) (1837-44). Et Ugeblad for Lattermilde. Redigeret af Jacob Behrend
Kjøbenhavnsposten (avis) (1827-59)
Kjøbenhavnsposten (avis) (1888). Illustreret upartisk Dagblad. Redig. af K. Lunde-Nielsen, T. Graae o. Fl. 1888-89
Kjøge Avis (avis) (1865-70)
Kjøge Avis (avis) (1874-99)
Kjøge og Omegns Dagblad (avis) (1870-74)
Køge og Omegns Nyheds- og Avertissementstidende (avis) (1851-53)
Land og By (tidsskrift) (1919-24). Illustreret Ugeblad for danske Hjem. Redakt. Morten Korch (og senere Ingeborg Vollquartz). ♦ 1919-24. 1.-6. Aargang
Land og Folk (avis) (1945-90)
Land og Folk (tidsskrift) (1908-). Redig. af Andr. Bruun (og senere af H. Boesgaard)
Landarbejderen (tidsskrift) (1895). Ugeblad for Landarbejdernes Interesser. Redig. af Harald Jensen. Udg. af det danske Socialdemokrati
"Landarbejderen"s Romanbibliothek (tidsskrift) (1895-). Redig. af Harald Jensen. Udg. af det danske Socialdemokrati. ♦ Aarhus, 1895-. 1.-? Aarg. (kvartformat)
Landbobladet (avis) (1866-70). ♦ 1866-70
Landbrugernes Dagblad (avis) (1932-60)
Landet (tidsskrift) (1940-58). Landboliv hjemme og ude. Red.: Chr. Torpe og Martin Andersen ♦
Landmands-Almanakken (årbog) (1913-88)
Landmandstidende (tidsskrift) (1917-27)
Langelands Avis (avis) (1850-). ♦ Rudkjøbing, 1850-
Langelands Folkeblad (avis) (1905-78)
Langelands Social-Demokrat (avis) (1908-47)
Langelands Tidende (avis) (1868-99)
Lemvig Avis (avis) (1863-1962) og Skodborg-Vandfuld Herreders Tidende
Lemvig Dagblad (avis) (1890-1927)
Lemvig Folkeblad (avis) (1874-)
Den liberale Venstre-Almanak (årbog) (1933-67). Udgivet af Venstres Landsorganisation og Venstres Ungdom
Den lille Avis (avis) (1875)
Den lille Historiebog (årbog) (1913-81). Juelbog for [1913-]. Fortællinger af forskellige Forfattere. Illustr. af fremragende Kunstnere ♦
Lille-Bror (tidsskrift) (1923-52). Børnehjælpsdagens blad
Litteratur og Kritik (tidsskrift) (1889-90). Et Tidsskrift, udgivet og ledet af C. Riis-Knudsen. ♦ København, Otto B. Wroblewskis Forlag, 1889-90. I.-IV. Bind. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
Locomotivet (tidsskrift) (1847). Ugeblad, udg. af M. Heimann og H.H. Lausen. ♦ Kbh. og Aarhuus, 1847. 1. Aarg. (N. 1-22)
Lolland-Falsters Folketidende (avis) (1873-). ♦ 1873-
Lolland-Falster Social-Demokrat (avis) (1901-50)
Lolland-Falsters Stiftstidende (avis) (1809-1960)
Lollands-Posten (avis) (1836-1960)
Lomme-Bibliothek for Morskabslæsning (tidsskrift) (1832-33). Udgivet af Andr. Frd. Høst. ♦ Kjøbenhavn, E. Steens Forlag, 1832-33. Bind 1-11
Louis de Moulins Revue (tidsskrift) (1896-1924). Redigeret af L. Møller (og senere af A.W. Henningsen). ♦ A.W. Henningsen, 1896-1924. 1.-29. Aargang
Lærde Efterretninger (tidsskrift) (1720-1810)
Læsefrugter (tidsskrift) (1818-40). Samlede paa Literaturens Mark af A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1818-[33] og 1839-40. 66 Bind
Løgstør Avis (avis) (1882-1999)
Magasin for Børn (tidsskrift) (1763-64)
Mandens Blad (tidsskrift) (1935-63). ♦ Forlaget Commodore A/S, 1935-63. (kvartformat)
Margrethe-Heftet (årbog) (1940-44). Sønderjydsk Julehilsen. Udg. til Fordel for Sønderjydsk Hjælpefond. (Redaktion: Sv. E. Wisse, Frede Nielsen og Kai Edvard Larsen). ♦ Sønderborg, Margrethe-Heftets Ekspedition, 1940-44. (kvartformat)
Maribo Amtstidende (avis) (1905-67)
Martins Maanedshefte (tidsskrift) (1921-25)
Masken (tidsskrift) (1910-24). ♦ 1910-24. 1.-13. Aargang, illustreret (folioformat og oktavformat)
Menigmands Ven (tidsskrift) (1926). Organ for Samfundspartiet. Udg. og redig. af N. Lauritsen. ♦ Give, Udgiveren, 1926. 1. Aarg. (kvartformat)
Middagen (tidsskrift) (1909-11). Redakt. A. Henry Heimann (og senere Anthon Gylling). ♦ Udgiverne, 1909-11. 1.-3. Aargang, folioformat
Middagsposten (avis) (1851)
Middelfart Avis (avis) (1861-1950)
Middelfart Venstreblad (avis) (1892-75)
Min egen Julebog (årbog) (1920-64). ♦ Chr. Erichsen, 1920-64.
Minerva (tidsskrift) (1785-1808). Et Maanedskrift. ♦ Trykt hos Johan Frederik Schultz, 1785-1808.
Miniatur-Bibliothek for Moerskabslæsning (tidsskrift) (1829-30). ♦ Kbh., 1829-30. 1-10. Bind
Mod Jul (årbog) (1924-). Børnenes ny Julebog. Digte og Fortællinger med Illustrationer. Redig. og udg. af Chr. Rysgaard og A. C. Hoppe (senere S. M. Sørensen og A. C. Hoppe). ♦ Lohse, 1924-.
Modersmaalet (tidsskrift) (1893-). Udg. af Kr. Eriksen og N. Nørgaard Pedersen
Morgenbladet (avis) (1873-92)
Morgenbladet (avis) (1928-31)
Morgenbladet (avis) (1945-48)
Morgenposten (avis) (1844-72). ♦ 1844-72
Morgen-Telegrafen (avis) (1878-79). [Udkom 1-10-1878 til 11-1-1879]
Morskabslæsning for Den Danske Almue (tidsskrift) (1839). Udgivet af H. K. Rask, Kandidat i Theologien. ♦ Udgiverens Forlag, 1839. (Trykkeri: Trykt ... i det Poppske Officin, ved J.S. Salomon)
Morsø Folkeblad (avis) (1877-2019)
Muntre Historier (årbog) (1909-18). Humoristiske Fortællinger af danske Forfattere. Illustreret af danske Kunstnere. Redigeret af C. J. Maglekilde Petersen. ♦ H. Hagerups Forlag, 1909-18. [1.-8. Samling], illustreret
Museum for morende og belærende Underholdning af ethnografisk og belletristisk Indhold (tidsskrift) (1857-59). Udgivet af en Forening. ♦ Steen & Søn, 1857-59. 1.-2. Aarg.
Møens Avis (avis) (1852-1902)
Møens Folkeblad (avis) (1871-1968)
Maaneds-Magasinet (tidsskrift) (1909-24). (Hjemmets Noveller)
Maanedsroser (tidsskrift) (1824-31). Et Maanedsskrivt, udg. af Thomas Overskou. ♦ Kbh., 1824-31
Maanedsroser (tidsskrift) (1862-63). Et illustreret Maanedsskrift for Underholding og Belæring. Udgivet af Frederik Scherl. ♦ Kjøbenhavn, Wilhelm Siems, 1862-63. Bind 1-2, 572 sider (kvartformat). (Trykkested: Tryklt hos W. Moeser i Berlin)
Maanedsskrift for Børn (tidsskrift) (1845-47). Ved H.V. Kaalund og Julius Chr. Gerson. ♦ 1845-47. 25 Hefter
Maanedsskrivt for Damer (tidsskrift) (1794). Udgivet af D. F. Staal. ♦ Kiøbenhavn, Paa A. Soldins Forlag, 1794. 1.-4. Bind. (Trykkeri: Trykt hos M. Seest)
Månedsskrivt for underholdende Æmner (tidsskrift) (1829-32). Udg. af [Salomon] Sylvester Hertz. ♦ Weile, 1829-32. 1-8. Bind
Nat og Morgen (tidsskrift) (1897-). Udgaar til Fordel for Redningsarbejdet blandt Hjemløse og faldne Mænd for et paatænkt Børnehjem for hjemløse Drenge. Redigeret og udgivet af N. Bang ♦
Nationaltidende (avis) (1876-1961)
Nemesis (tidsskrift) (1853). Illustreret humoristisk satirisk Ugeskrift. Udg. af L. Touscher. ♦ 1853. 1. Aarg (Febr.-Dec.)
Nord og Syd (tidsskrift) (1848-59). Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
Nord-Bornholms Ugeblad (tidsskrift) (1913-)
Norden (tidsskrift) (1886-87). Illustreret skandinavisk Revue. Redakt.: G. af Geijerstam, H. Jæger, V. Møller. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1886-87. 6 Hefter
Nordens Good Templar (tidsskrift) (1883-)
Nordens Jul (årbog) (1919-). Redigeret af Eigil Sølve
Nordens Kalender (årbog) (1929-39). 1931-[39] ♦
Nordisk Billed-Magazin (tidsskrift) (1862-78). Et underholdende og belærende Ugeskrift for alle Stænder, redigeret af J. H. Halvorsen. ♦ (Bielefeldt), 1862-78
Nordisk Folkeblad (tidsskrift) (1877-79). Red. af M. Gjørup. ♦ 1877-79
Nordisk Kirke-Tidende (tidsskrift) (1833-)
Nordisk Maanedsskrift for folkelig og kristelig Oplysning (tidsskrift) (1871-83)
Nordisk Skoletidende (tidsskrift) (1862-70). Red. af S.H. Clausen, J. Lauritsen og (senere) C.A. Thyregod
Nordisk Tidsskrift (tidsskrift) (1876-77). for almendannende og underholdende Læsning. Under Medvirkning af M.C. Gertz, Fr. Giertsen, E. Løffler, C. Rosenberg, L.B. Stenersen og Gustav Storm, udgivet ved Nordahl Rolfsen. ♦ Gyldendal, 1876-77. 4 Bind
Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne (tidsskrift) (1885-1939)
Nordiskt Romanbibliothek (tidsskrift) (1878-79). 1. Årgangen (52 Hefter). ♦ P. Hansen, 1878-79.
Nordjyllands Arbejderblad (avis) (1888-1905)
Nordjyllands Folkeblad (avis) (1874-92). ♦ Aalborg, 1874-1892
Nordjyllands Social-Demokrat (avis) (1905-45)
Nordlyset (tidsskrift) (1827-29). Et Maanedsskrivt, udgivet af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff. ♦ 1827-29. 1-12. Bind
Nordsjælland (avis) (1891-1962). ♦ Helsingør, 1891-1962
Nordsjællands Venstreblad (avis) (1905-64)
Nordslesvigsk Søndagsblad (tidsskrift) (1880-)
Nordstjernen (tidsskrift) (1885-97). Illustreret Ugeblad. Udgivet af Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Redigeret af Jul. Schiøtt. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1885-97. 13 bind (folioformat)
Novelle-Bibliothek (tidsskrift) (1835-36). ♦ A.P. Liunge, 1835-36. Bind 1-13
Novellebladet (tidsskrift) (1847-48). Ugeblad. Udg. af C. J. Meldola. ♦ 1847-48, 1-2 Aarg.
Novellen (tidsskrift) (1931). De Arbejdsløses Magasin. Redakt. Allan Larsen. ♦ De Arbejdsløses Forlag, 1931. Nr. 1-2
Novelle-Tidende (tidsskrift) (1845-46). Følgeblad til "Flyveposten" [senere udgivet af L. Jordan]. ♦ Flyveposten, 1845-46. Nr. 1-70
Novelle-Tidende (tidsskrift) (1847-49). ♦ Jordan, 1847-49. [Bind 1-2]
Nutiden (tidsskrift) (1876-90) i Billeder og Text, illustreret Familieblad. ♦ Hoffensberg, Jespersen & Fr. Trap, 1876-90. 1.-14. Aargang
Nutidens Romanbibliothek (tidsskrift) (1878-79). Redig. af V. Møller og R. Kaufmann. (1-2 Aarg. à 2 Bd.). ♦ "Nutiden", 1878-79.
Ny Adresse-Avis (avis) (1860)
Den nye Almanak (årbog) (1870-73) for [1871-74]. Udgivet af Mads Hansen og Anton Nielsen. ♦ Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen, 1870-73
Den nye Almanak (årbog) (1888-1944) for [1889-1945]. Tilegnet Kvinden (senere: Hjemmet). ♦ N.C. Roms Forlagsforretning, 1888-1944.
Den nye Børneven (tidsskrift) (1848-50). Illustreret Tidsskrift for Børn, udgivet af Julius Chr. Gerson. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Chr. Steen & Søns Forlag, 1848-50. [1.]-Andet Bind, 256 + 252 sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri)
Ny Folkekalender for Nordslesvig (årbog) (1876-)
Det nye Hjem (tidsskrift) (1908-). Tidsskrift for Indkøb til det ny Hjem (senere: Den unge Husmoders Blad). Redakt. Victor Olsen. ♦ Dansk Forlag af 1908, 1908-.
Ny Husven (tidsskrift) (1869-70). Ugeblad til Nytte og Underholdning. ♦ 1869-70. 1-2 Aarg.
Ny Illustreret Tidende for Menigmand (tidsskrift) (1866). ♦ Qvist & Co., 1866. Nr. 1-14, folioformat
Nye Intelligensblade (tidsskrift) (1922-23). Tidsskrift for Literatur og Kritik. Udg. af Kai Friis-Møller. ♦ 1922-23. Nr. 1-6 (kvartformat)
Ny Jord (tidsskrift) (1888-89). Nordisk Tidsskrift for Literatur, Videnskab og Kunst. Redigeret af Carl Behrens. ♦ København, P. Hauberg & Komp., 1888-89. 1.-3. Bind. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
Den ny Julebog (årbog) (1919). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1919. 80 sider, illustreret
Det nye Magazin (tidsskrift) (1775-77). Indeholdende Fortællinger af adskillige berømte Forfattere. ♦ Godiche, 1775-77. I-II
Ny politik (tidsskrift) (1970-)
Ny Portefeuille (tidsskrift) (1843-44). ♦ 1843-44. [1.-2 årgang i] 8 bind
Det ny Radio Blad (tidsskrift) (1940-53)
Ny Tid (Aalborg) (avis) (1945-70)
Det ny Aarhundrede (tidsskrift) (1903-09)
Nyeste Morgenpost (tidsskrift) (1828-33). En Fortsættelse af Ny Freia. ♦ 1828-33. (kvartformat)
Nyeste Samling af Romaner (tidsskrift) (1819-21). Udgivet af P. S. Martin
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn (tidsskrift) (1804-31)
Nyhedsposten (avis) (1860-61). ♦ 1860-61. 1.-2. årgang
Nykjøbing Avis (avis) (1858-1916). ♦ Nykøbing S., 1858-1916
Nykjøbing Dagblad (avis) (1889-1916). ♦ Nykøbing S., 1889-1916
Nykjøbing Posten (avis) (1886-1958)
Nyt Aftenblad (avis) (1844-48)
Nyt Aftenblad (avis) (1869-82). Red. og udg. af V. Hartvigsen, senere S. Berger, V. Østergaard, fra 1880 M. Gjørup
Nyt Bibliothek for Morskabslæsning (tidsskrift) (1825-33). Udg. af J. Riise. ♦ Kbh., 1825-33. 1-11 Bind
Nyt Dansk Månedsskrift (tidsskrift) (1870-74). Udg. af Vilh. Møller. ♦ 1870-74. Bind 1-6
Nyt Illustreret Ugeblad (tidsskrift) (1871-74). Redigeret af [P.C.] Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13)
Nyt Magazin for Fortællinger (tidsskrift) (1831-33). Udg. af J. Jacobsen [ie: Ludv. Joseph Flamand]. Kbh., 1831-33. 1-4. Bd.
Nyt Miniatur-Bibliothek for Moerskabslæsning (tidsskrift) (1830-32). Udg. af Andr. Fred. Høst. ♦ Kbh., 1830-32. 1-9. Bind
Nyt Repertorium for Morskabs-Læsning (tidsskrift) (1830-32). Udg. af A. P. Liunge. Kbh., 1830-32. 1-6. Bind
Nytaarsgave (årbog) (1866-88). Udgiven af Foreningen "Fremtiden". ♦ Kjøbenhavn, [Foreningen "Fremtiden"], 1866-88.
Nær og Fjern (tidsskrift) (1872-80). Et Ugeblad. Redigeret af P. Hansen. ♦ Jacob Erslev, C.A. Reitzel, Otto B. Wroblewsky, 1872-80. 1872-80
Nær og fjærn (tidsskrift) (1923-24). Redaktører: Jørgen Banke og Kristjan Bure. ♦ Hasselbalch, 1923-24.
Næstved Tidende (avis) (1866-2005)
Naar Lampen tændes (årbog) (1935-88)
Odder Avis (avis) (1873-1901)
Odin (tidsskrift) (1870-79). Nyheds- og Avertissements-Tidende (senere et undehold. Ugeblad). Udg. af C. J. Hornum. ♦ 1870-79, 1-7. Aarg.
Ole (tidsskrift) (1926). Redigeret af Aage Christtreu og Poul Christtreu. Nr. 1-8. ♦ Bog- & Bladcentralen, 1926. Nr. 1-8
Perspektiv (tidsskrift) (1953-69)
Politiken (avis) (1884-)
Politisk Aarbog og Almanak (årbog) (1924-64). Udg. af Det radikale Venstre
Portefeuillen (tidsskrift) (1839-41). Et literairt-artistisk Skrivt. ♦ 1839-41. 1839-41 i 10 bind
Pressen (avis) (1906). Udg. af John Martin og Johs. V. Jensen. ♦ 1906. Nr. 1-26
Pressen (tidsskrift) (1865-68). Illustreret Ugeblad for underholdende Læsning. Redig. af C. Carstensen o.A. ♦ (Forlagt af Oettinger, Calberg og E. Meyer), 1865-68. 1-4. Aarg.
Pressens Magasin (tidsskrift) (1916-20). Udgivet af Journalistforbundet. Redigeret af Sten Drewsen. ♦ Steen Hasselbalchs Forlag, 1916-20. 1916-20
Prometheus (tidsskrift) (1832-34). Maanedskrift for Poesie, Æsthetik og Kritik. Udgivet af Oehlenschläger. ♦ Kiöbenhavn, Udgiverens Forlag, 1832-34. 1.-6. Bind. (Trykkeri: Trykt ... hos J.D. Qvist)
Præstø Amts Avis (avis) (1858-)
Punch (tidsskrift) (1873-95). (Humoristisk illustreret Ugeblad). Udg. af C. Simonsen. ♦ C. Simonsen, 1873-95. 1.-22. Aarg. (kvartformat)
Randers Amtsavis (avis) (1810-)
Randers Arbejderblad (avis) (1888-1907)
Randers Dagblad (avis) (1874-1976) og Folketidende. ♦ Randers, 1874-1976
Randers Ugeblad (avis) (1859) Udg. af M. P. Fogh. ♦ Randers, 1859. Nr. 1-15
Randers Venstreblad (avis) (1891-1922)
Ravnen (tidsskrift) (1876-1921). [Illustreret satirisk ugeblad udgivet af Socialdemokratiet]. ♦ 1876-77, 1878-1921
Repertorium for Morskabslæsning (tidsskrift) (1843). Udg. af A. P. Liunge. ♦ Liunge, 1843
Resonans (tidsskrift) (1973). Tidsskrift for kultur og politik. Red. af Inga Lyngbye og Børge Madsen. ♦ Theilgaards Forlag, 1973. Nr. 1-2
Revuen (tidsskrift) (1879-1933). Et illustreret Familieblad. Redigeret af E. Müller (senere L. Møller, E.O. Jordan, A.H. Jordan, John Henningsen, A.W. Henningsen). ♦ E.O. Jordan (senere A.W. Henningsen), 1879-1933. 1.-55. Aargang
Ribe Stifts Tidende (avis) (1786-1960). ♦ 1786-1960
Riget (avis) (1910-13)
Ringsted Folketidende (avis) (1893-)
Roman og Novelle (tidsskrift) (1906-). Tidsskrift for udenlandsk Literatur. Redigeret af Harald Nielsen. ♦ Gyldendal, 1906-.
Roman-Bazar (tidsskrift) (1895-97). ♦ R. Stjernholms Forlag, 1895-97. Hefte 1-133. Pris: pr. hefter: 0,10 kr.
Romanbladet (tidsskrift) (1902). Redigeret af Emmy Drachmann og Johs. Magnussen. ♦ Udgiverne, 1902. 1. Aarg., Nr. 1-52
Roman-Buket (tidsskrift) (1874-78). Et Ugeskrift. ♦ C.J. Hornum, 1874-78
Roman-Magazinet (tidsskrift) (1907-08). Illustr. Ugeskrift for udvalgte Romaner fra alle Lande. Udg. og redig. af Thor Petersen. ♦ Schønberg, 1907-08. 1.-39. Hefte
Roman-Magasinet (tidsskrift) (1910). ♦ Andersen & Westis Forlag, 1910.
Roman-Tidende (tidsskrift) (1861-62). ♦ 1861-62. A. Levy, 1-2. Aarg.
Romantisk Underholdning (tidsskrift) (1879-80) i de lange Vinteraftener, hentede fra franske Forfatteres skrifter af Emile Zola's nyeste Skole
Roeskilde Avis (avis) (1829-1954)
Roskilde Dagblad (avis) (1878-1926)
Roskilde Tidende (avis) (1873-1986)
Rød Ungdom (tidsskrift) (1920-). Organ for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ansvarh. Johs. Jacobsen
St. Paul Tidende (tidsskrift) (1902-28)
Salonen (tidsskrift) (1840-42). Et belletristisk Maanedsskrivt. Redigeret af Gottlieb Siesby og A.V. Güntelberg. 1840-42
Samfundet (avis) (1900-05)
Samleren (tidsskrift) (1794-98). Et Maanedskrivt. ♦ Kjøbenhavn, Windings Forlag, 1794-98. 1.-5. Aargang [10 bind]
Samtiden (tidsskrift) (1890-). Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørgsmaal. ♦ Oslo, 1890-
Samvirke (tidsskrift) (1945-). Brugsforenings-Bladet
Se og Hør (tidsskrift) (1953-)
Silkeborg Avis (avis) (1857-1974)
Sjællands-Posten (avis) (1853-1906). ♦ Ringsted, 1853-1906
Skagens Avis (avis) (1913-94)
Skanderborg Amts-Avis (avis) (1876-1969)
Skanderborg Avis (avis) (1868-72)
Skandinavisk Folkemagazin (tidsskrift) (1851-77). ♦ 1851-77. Aargang 1-27
Skandinavisk National Bibliotek (tidsskrift) (1882-)
Skipper Skræk (tidsskrift) (1938-63)
Skive Avis (avis) (1858-1909)
Skive Dagblad (avis) (1903-08)
Skive Folkeblad (avis) (1880-). ♦ 1880-
Skive Social-Demokrat (avis) (1907-52)
Skolen og Hjemmet (tidsskrift) (1852). Tidsskrift for Ungdommen ved Jul. Chr. Gerson. ♦ 1852. Nr. 1-26
Skjelskør Avis (avis) (1859-1916)
Slagelse-Posten (avis) (1867-1916)
Social-Demokraten (avis) (1874-1959)
Socialdemokraten for Randers og Omegn (avis) (1907-59)
Socialisten (avis) (1871-74)
Solhverv (årbog) (1906-09). Baunens Julebog
Solhverv (årbog) (1927-30). Juleskrift til Ungdommen. Udg. af Jens Marinus Jensen. ♦ København, (I Kommission hos: Woels Forlag (Cai M. Woel)), 1927-30. 1.-4. Aargang
Solidaritet (avis) (1911-21). Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark
Sort paa Hvidt (tidsskrift) (1917-19)
Sorø Amts Dagblad (avis) (1916-1957)
Sorø Amts-Tidende (avis) (1845-1963). ♦ Slagelse, 1845-1963
Sorø Avis (avis) (1860-1906). ♦ 1860-1906
Souvenir (årbog) (1867-70). Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider
Spejder Jul (årbog) (1926-2000). Redig. af L. P. Fabricius. ♦ K. F. U. M. Spejderne, 1926-2000.
Spejlet (tidsskrift) (1902). Udg. af Hist. dansk Presseudstilling. Redakt. Alb. Gnudtzmann og Ove Rode. ♦ 1902. Nr. 1-8
Sprogforeningens Almanak (årbog) (1893-1992). For 1894-
Steensens illustrerede Almanak (årbog) (1902-82). [1903-83]. ♦ Vejle og København, 1902-82.
Stjernen (tidsskrift) (1885-96). Ugeblad for Nyhed samt politisk og folkelig Oplysning. ♦ St. Paul (senere Dannebrog), Nebraska, 1885-96.
Den store nordiske Almanak (årbog) (1876-78). ♦ Immanuel Rée's Forlag, 1876-78. Pris: kr. 1,00
Storm (tidsskrift) (1915-16). Billedredaktør Robert Storm-Petersen. Tekstredaktør Alfred Nervø. ♦ A/S Ugebladet "Storm", 1915-16. Nr. 1-27 (folioformat)
Stubbekøbing Avis (avis) (1861-1966)
Soufløren! (tidsskrift) (1880-81)
Svendborg Amt (årbog) (1908-37). Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. ♦ 1908-37
Svendborg Amtstidende (avis) (1842-1957)
Svendborg Avis (avis) (1869-1970)
Svenske Blade (tidsskrift) (1799). Udgivne af Jens Kragh Höst. ♦ Kjöbenhavn, 1799. Förste-Andet Bind
Sydfyenske Tidende (avis) (1863-)
Sydsjællands Venstreblad (avis) (1906-58). ♦ Næstved, 1906-58.
Sydvestjylland (avis) (1927-59)
Søndagen i Hjemmet (tidsskrift) (1878-84). Ugeblad for evangelisk-lutherske Kristne. Udg. og Redig. af H. Schmidt
Søndagsblad (tidsskrift) (1835). Et østhetisk Ugeskrift
Søndagsbladet (tidsskrift) (1871-73). Belærende og underholdende Ugeblad for Alle. Redigeret af Jul. Strandberg. Udgives af en Forening. ♦ 1871-73. 1.-3. Aarg. (folioformat)
Søndagsbladet (tidsskrift) (1892-). Ugeblad for By og Land. Redakt.: R. Hansen, Z. Nielsen, C. Vestergaard. ♦ Schubothe, 1892-
Søndags-BT (tidsskrift) (1921-)
Søndagslæsning (tidsskrift) (1863). ♦ H.W.F. Fjeldsøe, 1863.
Søndags-Posten (tidsskrift) (1863-). Illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder. ♦ 1863-
Sønderjyden (avis) (1942-68)
Telegrafen (avis) (1908-13)
Tempo (tidsskrift) (1932-64)
Thisted Amts Dagblad (avis) (1900-1903)
Thisted Amts Tidende (avis) (1882-1970)
Thisted Amtsavis (avis) (1824-1960)
Thyra (tidsskrift) (1871-84). Et underholdende Ugeblad for Alle. Redig. af A. Behrend. ♦ A. Behrend, 1871-84. (folio)
Tiden (avis) (1857-62). ♦ 1857-62
Tiden (avis) (1896-97). Redig af V. Alstrup og Joh. Dam og (senere) Fr. Aubeck. ♦ Udgiverne, 1896-97. (Folio)
Tiden (avis) (1903-08). ♦ Kolding og Vejen, 1903-08. 1.-6. Aarg.
Tidens Gang (tidsskrift) (1905-06). Udg. af Karen Jensen. ♦ 1905-06. 1.-2. Aarg. (folio)
Tidens Krav (avis) (1896-98). Organ for politisk Oplysning
Tidens Kvinder (tidsskrift) (1923-69). Damernes illustrerede Ugeblad
Tidsfordriv (tidsskrift) (1922-23). Redakt. Gerda Gomard. ♦ 1922-23. (kvartformat)
Tidsfordriv (tidsskrift) (1829-35). Et Maanedsskrift. Udg. af C. J. Klæstrup
Tidspunktet (tidsskrift) (1902). Redig. af L. C. Nielsen. ♦ Udgiveren, 1902. Nr. 1-13 (kvartformat)
Tidsskrift (tidsskrift) (1905-08). Udgivet af H. Begstrup
Til Søs og til Lands (tidsskrift) (1904-05). Blad for Drenge og Piger. Redakt. A. Th. Jacobsen og M. Tvede. ♦ J.C. Borregaard, 1904-05.
Tilskueren (tidsskrift) (1815-22). Et Ugeskrift udgivet af K. L. Rahbek. ♦ 1815-22. 1. Aargangs 1.-7. Aargangs 2. Bind
Tilskueren (tidsskrift) (1884-1939). Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer
Tilskuerne (tidsskrift) (1823-24). Et Ugeskrift. Udgivet af K. L. Rahbek. ♦ 1823-24. 1. Aargangs 1.-2. Bind, 816 sider
Tyendebladet (tidsskrift) (1907-09). Organ for Tyendet og Landarbejderne
Taarnet (tidsskrift) (1893-94). Illustreret Månedsskrift for Kunst og Literatur. Redigeret af J. Jørgensen. ♦ (Kihl & Langkjærs Forlag), 1893-94. 1 Aarg. (kvartformat)
Den Uafhængige (avis) (1870). ♦ 1870. Nr. 1-79
Ude og Hjemme (tidsskrift) (1877-84). Nordisk illustreret Ugeblad. Udgivet af F. Hendriksen og (fra 3. Aargang) O. Borchsenius
Ude og Hjemme (tidsskrift) (1926-). Udg. af et Aktieselskab. Redaktør Peter Freuchen (senere tillige Holger Jerrild, derefter Tove Kjarval og Holger Boëtius)
Udrejse-Avisen (tidsskrift) (1500)
Ugeblad for Børn (tidsskrift) (1872-). Redigeret af Aug. Westrup under Medvirkning af Skolebestyrer, Cand. theol. Chr. Bredsdorff
Ugeblad for Børn (tidsskrift) (1876-). Redigeret af Emanuel Henningsen og Zakarias Nielsen. ♦ 1876-
Ugebladet (tidsskrift) (1923-). (Flirt). Redakt. Ludvig Johansen. ♦ 1923-. 3.-? Aarg., Nr. 52- (kvartformat)
Uge-Journalen (tidsskrift) (1935-)
Ugens Ekko (tidsskrift) (1954-55). Udg. Foreningen Folkepresse. Ansv. Kaj Christiansen
Ugens Gæst (avis) (1952-63). Tillæg til Den Socialdemokratiske Provinspresse
Ugens Tilskuer (tidsskrift) (1910-20). Tidsskrift for Politik, Litteratur og Samfundsspørgsmaal
Uge-Revyen (tidsskrift) (1943-56). Redaktør: Harald Toksvig. Udg. af Egmont H. Petersens Fond. ♦ Gutenberghus, 1943-56. 1.-? Aargang (kvartformat)
Ung dansk Litteratur (tidsskrift) (1926-28). Tidsskrift for ung dansk Litteratur
Ungdommens Forum (tidsskrift) (1932-33)
Ungdommens Julebog (årbog) (1914-56)
Ungdomsvennen (tidsskrift) (1916-18). Fællesorgan for Katholsk Ungdomsværn og de katholske Ungdomsforeninger. Udg. af Katholsk Ungdomsværn. Ansvarh. L. Günther. ♦ 1916-18. 1.-3. Aarg.
Den unge Garde (tidsskrift) (1932-36). Organ for Den Danske Arbejder- og Småbruger Ungdom. Udgivet af Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (Sektion af Kommunistisk Ungdomsinternationale)
Ungt Blod (tidsskrift) (1895-96). Literært Maanedsskrift. Redaktion: Louis Levy og L. Mylius-Erichsen. ♦ 1895-96
[Uspecificeret avis] (avis) (1500)
Uspecificeret bog (faglitteratur) (bog) (1500)
Uspecificeret tidsskrift (tidsskrift) (1500)
Vagten (tidsskrift) (1899-1900). Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Politik. Ansvarlig Redaktør L. Mylius-Erichsen. I Redaktionen Nielsen Bransager, Axel Garde, Johs. V. Jensen, Louis Levy, Valdemar Neiiendam, Gotfred Rode. ♦ København, V. Oscar Søtoftes Forlag, 1900. 595 s
Varde Folkeblad (avis) (1892-1905)
Varden (tidsskrift) (1903-13). Katolsk Halvmaanedsskrift. Redig. og udg. af O. Andersen. ♦ 1.-11. Aargang, 1903-13
Ved Hjemmets Arne (tidsskrift) (1880-83). Illustreret Ugeblad til Underholdning og Belæring. ♦ 1880-82. 1-3 Aarg.
Ved Julelampens Skær (årbog) (1918-)
Week-end (tidsskrift) (1943-46). ♦ Aller, 1943-46.
Vejle Amts Folkeblad (avis) (1865-)
Vejle Amts Avis (avis) (1828-1960). ♦ 1828-1960
Vejle Avis (avis) (1973-74)
Vendsyssel Tidende (avis) (1873-). ♦ Hjørring
Venstres Bog (årbog) (1889-91) for [1890-92] - Hermed følger som Tilgift en Almanak. Udgiven af Venstres Organisation. ♦ Kolding, Venstres Organisation (Konrad Jørgensen), 1889-91. [Årgang] 1890-92, 87 + 113 [1] + 135 [1] sider, illustreret [årgang 1891 også med 12 portrættavler]. (Trykkeri: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri ved H.P. Warberg)
Venstres Folkeblad (avis) (1891-1958). Ringsted og Omegn
Verden og vi (tidsskrift) (1911-32). ♦ 1911-32. 1.-22. Aarg. (kvartformat)
Verdens-Spejlet (tidsskrift) (1903-10). Illustreret Ugeblad
Vestjylland (avis) (1907-09)
Vestjyllands Social-Demokrat (avis) (1898-). ♦ Esbjerg, 1898-.
Vestkysten (avis) (1918-91)
Vestlollands Avis (avis) (1887-1960)
Vestsjællands Folkeblad (avis) (1908-58)
Vestsjællands Social-Demokrat (avis) (1899-1949)
Vestslesvigs Tidende (avis) (1882-1961)
Vestslesvigsk Tidende (avis) (1856-71)
Viborg Stifts Folkeblad (avis) (1877-)
Viborg Stifts-Tidende (avis) (1773-1962)
Vikingen (tidsskrift) (1924-75). Havets, Havnens, Handelens og Hjemmets illustrerede Magasin
Vild Hvede (tidsskrift) (1930-51). Tidsskrift for ung dansk Litteratur
Vindrosen (tidsskrift) (1954-73)
Vinter-Afteners Tidsfordriv (tidsskrift) (1780-99) ved en fornøyelig og lærerig Læsning af Historier og Fortællinger, samlete for de 6 Vintermaaneder. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Johan Rudolph Thiele, 1780-[81] og [1799]. 1-6 Hæfte, for October-Martii Maaned, 736 [1] sider
Vintersol (årbog) (1908-10). "Folkelæsning"s Julebog. 1.-3. Aargang. 1908-10
Wisbechs Almanak (årbog) (1852-1939). For [1853-1940]
Vor Fremtid (tidsskrift) (1907-13). Redig. af H. Jørgensen. ♦ 1907-13. 1.-6. Aarg.
Vor Tid (tidsskrift) (1882-83). Illustreret Ugeblad for Hjemmet. ♦ 1882-1883, nummer 1-90
Vor Tid (tidsskrift) (1918). Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Forskning og Kritik. Redigeret af Chr. Rimestad. ♦ Høst, 1918
Vordingborg Avis (avis) (1858-1947). ♦ 1858-1947
Vore Bierhverv (tidsskrift) (1902-). Maanedsblad for Nordslesvig. Udg. af Hans G. J. Pilegaard
Vore Damer (tidsskrift) (1913-26)
Vore Damers Jul (årbog) (1919-)
Vore Herrer (tidsskrift) (1916-). Redakt. Chr. Lauritzen. ♦ Hasselbalch, 1916-.
Vort Land (avis) (1896-1919)
Votre Serviteur otiosis (tidsskrift) (1784). Et Ugeblad ♦ Kiøbenhavn, 1784. Nr. 1-54
Værnet (tidsskrift) (1923). Udg. og red. af P. Hermansen
Ærø Avis (avis) (1859-1963)
Ærø Venstreblad (avis) (1924-65)
Ølandenes Dagblad (avis) (1879-). ♦ Rudkøbing, 1879-1929
Østsjællands Avis (avis) (1900-51). ♦ Køge, 1900-51
Østsjællands Folkeblad (avis) (1876-)
Østsjællandsk Avis (avis) (1853-64)
Østvendsyssel Avis (tidsskrift) (1904-)
Aalborg Amtstidende (avis) (1899-1971)
Aalborg Stiftstidende (avis) (1767-)
Aalborg Venstreblad (avis) (1911-29)
Aaret rundt (tidsskrift) (1889-91). Maanedsskrift for Hjemmet. Redigeret af Al. Schumacher. ♦ Kjøbenhavn, Martius Truelsens Forlag og Tryk, 1889-91. Aargang 1889-91
Aarets Antologi (årbog) (1907-08). ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907-08.
Aarhus Amtstidende (avis) (1866-1965)
Aarhuus Stifts-Tidende (avis) (1794-)
Aarhus Søndagsblad (tidsskrift) (1859-)
Aarhus-Posten (avis) (1902-37)
Aarhus-Spejlet (avis) (1906-09). Ansvarlig Redaktør: Bendix Olesen


Antal titler i indekserede årbøger, tidsskrifter og aviser: 19244pil op Til toppen af siden