Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym tysk

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: En Gemalinde af det sieldne Slags. ♦ Kbh., [uden år] (s.a., roman) BD4:sp478
oversat af Anonym
 Bog anonym: Loblied des ächten dänischen Kümmels. ♦ Kph., [uden år]. 4 Blade (s.a., digte) BD4:sp279
 Bog anonym: En smuck Vise om en hedensk Kongedaatter, som gik i sin Faders Hauge at plukke Blomster, og derved faldt i stor Forundring, fordi disse Blomster vare saa deylige at intet skabte ... Af det Tydske oversat. [U.St. o.A.] (s.a., digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med: En skiøn nye Viise om en hedensk ... Kbh., [u.A.] hos L.N. Svares Enke. 4 Blade.
 Bog anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere (1555, digte) BD4:sp267
originaltitel: Reyneke Vosz de olde, 1539
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
1656 Senere udgave: Reynicke Fosz. Oc er ene deylig oc lystig Bog, ... som for 105 Aar er fordansket, aff Herman Weigere. Nu paa ny igien tryckt ♦ paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning, 1656. Kvartformat, 614 sider, illustreret
ca. 1725 Senere udgave: Reynicke-Fos, eller en lystig og nyttig Fabel og Historie om Ræfvens mangfoldige Fund, List og Behændighed. Paa vort Danske Sprog ofversat af Herman Weigere. Og efter manges Begiering paa ny igen oplagt. ♦ [Kbh., uden år, ca. 1725]. vi + 262 sider
1747 Senere udgave: Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed ... ♦ Kjøbenhavn, trykt og beskostet af Christoph Georg Glasing, 1747. 606 sider, illustreret
1806 Senere udgave: Reineke Fos. Et episk Digt af Goethe. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1806. [4] 356 sider
1827 Senere udgave: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reinecke Vos, ved Frederik Schaldemose. Kbh., 1827
1832 Senere udgave: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reineke Vos, ved Fred. Schaldemose. Kbh., 1832
1842 Senere udgave: Mikkel Ræv. En Episk Fortælling efter Reinike Voss af Frederik Schaldemose. Tredie Udgave. Med Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, H.C. Kleins Forlag, 1842. 186 sider, 9 litografier
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [c] Senere udgave: Mikkel Ræv. Side [211]-351
1861 Senere udgave: Mikkel Ræv. En episk Fortælling efter Reinike Voss, af F. Schaldemose. M. 6 Lith. 4. Udg. ♦ Wøldike, 1861
1914 Senere udgave: Mikkel Ræv. Bearbejdet ved O. Thyregod. Illustreret af Helving. 1914. 135 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 26)
1914 Senere udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. ♦ Gyldendal, 1914. I.-II Bind (hver delt i 1.-2. Halvbind), (280 + 330) + (288 + 264)
1947 Senere udgave: [Rævebogen]. Den gode gamle Rævebog genfortalt for Børn af Christian Dahlerup Koch. ♦ Erichsen, 1947. 78 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75. (Trykkested: Vejle)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen er baseret på en plattysk tekst, trykt 1539 i Rostock: Reyneke Vosz de olde.
 note til oversat titel Den danke oversættelse er trykt i Lübeck af Jørg. Richolff, 1555. [Med Træsnit. Portr. af Chr. III].
 note til titel Andre tidligere tyske udgaver er beskrevet i Wikipedia-artikel (tysk). Link til ekstern webside de.wikipedia.org
 url Online adgang til kopier af 1555-udgaven via Det kgl. Bibliotek. Link til ekstern webside gateway.proquest.com
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen
 Bog anonym: Fortunatus Bog. En subtilig Historie om Fortunatus Pung, oc hans Ynske Hat. Nu paa det ny udsæt aff Tyske paa Danske, med Skøne figurer beprydet, Saare lystig at læse, etc. ♦ Kiøbenhaffn, af Matz Vingaard, 1579 (1579, roman) BD4:sp498 👓
originaltitel: Fortunatus, 1509
se også: Fortunatus med sin Pengepung og sin Ønskehat
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes kun i ukomplet sammenstykning ved hjælp af fragmenter fra forskellige biblioteker mv., 88 billeder.
 note til oversat titel Ældste tyske udgave er fra 1509.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Samtale imellem en ung Karl oc en Stadtzmø, som lod sig tycke met det første hannem icke at være hendis lige, dog siden racte hun effter ham met Glæden ... Nu nyligen udsæt af Tydsken ved A. J. S. [U. St.], 1640. 4 Blade (1640, digte) BD4:sp277
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med: En lystig Samtale om ... [U.St.], 1697. 4 Blade.
 Bog anonym: En smuck gammel Vjse, om en Ridder ved Naffn Danyser, der vaar i Fru Venus Bierg, ... H.C.D.L.M.I.A.V.O. [U.St.], 1645 (1645, digte) BD4:sp277
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgaver fra: 1663, 1684, 1700 og Prentet i dette Aar.
 Bog anonym: Ein herrlich Moral Lied. Von der Welt Unbeständigkeit, Nichtigkeit, Flüchtigkeit. Zum Druck anjetzo befodert durch Joachim Gerdes. ♦ Kbh., 1656. 4 Blade (1656, digte) BD4:sp277
udgiver: Joachim Gerdes
 Bog anonym: Reynicke Fosz. Oc er ene deylig oc lystig Bog, ... som for 105 Aar er fordansket, aff Herman Weigere. Nu paa ny igien tryckt ♦ paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning, 1656. Kvartformat, 614 sider, illustreret (1656, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
illustrationer af Erhard Altdorfer (1480-1561, sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Reynicke Fosz, Oc er en deylig oc lystig Bog, med mange skiønne Historier, lystige Rjm, Exempel oc herlige Figurer, som for 105 Aar er fordansket, Aff Herman Weigere, Nu paa ny igien tryct Paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning. Anno M.DC.LVI.
 note til oversat titel De 42 store og 49 små træsnit er helt identiske med Dietz' tyske udgave fra 1539 og 1549 (begge udgivet i Rostock), så det må antages at det er de samme træblokke der er benyttet.
 note til oversat titel Træsnittene tilskrives Erhard Altdorfer.
 note om bogauktion Et eksemplar solgt på Bruun Rasmussens Auktioner 2014 for 18.000 kr.
 Bog anonym: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656 (1656, roman) BD4:sp502
Detaljer
oversat af Anonym
1829 i: Dansk og norsk Nationalværk [2c] Senere udgave: En smuk lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guld-Hjulet. 132 sider
1855 Senere udgave: En smuk lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Viegoleis, med Guldhjulet. Hvorledes han vældig overvandt den stærke Kæmpe og Hedning, Roas af Gloys, med flere hans ridderlige Gjerninger, som tilforn ei haver været paa Dansk. Enhver Kjærhavende til Tidsfordriv, oversat af det tydske Sprog. ♦ H.P. Møller, 1855. 65 sider
1921 i: Danske Folkebøger [5a] Senere udgave: Vigoleis. Udgivne af Jørgen Olrik. 1921. Side 1-?
kollaps Noter
 note til oversat titel Med xylograferet Titelvignet.
 note om oplag [Nyt Oplag/Udgave] 1732.
 note om oplag [Nyt Oplag/Udgave] 1755.
 note om oplag [Nyt Oplag/Udgave] 1796.
 note om oplag [Nyt Oplag/Udgave] u.A. (P.W. Tribler).
 Bog anonym: En smuck ny Viise, om en Pige, som beklager sig at hun icke kunde bliffue gifft. Nu nyligen af Tydsk paa Dansk udsat. U.St., 1662. 4 Blade (1662, digte) BD4:sp277
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sandferdig Beretning om det forskrækkelige Mord, som nu nyligen til Frauenstadt i Slesien er bleffven aabenbaret ... Udsæt af Tydske. Her effter er ocsaa at læse de 7 Morderis egen Bekiendelse ... Malmø, 1666. 4 Blade (1666, digte) BD4:sp278
oversat af Anonym
 Bog anonym: Philidors erst entflammte Jugend im Jahr 1667. ♦ Kph., Jürgensen, 1667. 104 sider (1667, digte) BD4:sp278
 Tekster anonym: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret (s.a., tekster) BD4:sp516 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1781 Senere udgave: Underlig og selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, 1781. 192 sider, illustreret
s.a. Senere udgave: Den gjenopstandene Ugelspil eller forunderlige og sælsomme Historier om Till Ugelspil, paa ny samlet og sammendraget af en Ven af Munterhed og Spøg og oversat til Fornöielse for den der elske Lystighed. Af O. Friis. ♦ Kbh., 1834. 24 sider
1841 Senere udgave: Historie om Till Ugelspil. Med 70 Billeder. Ny Udg. ♦ Zuschlag, 1841
1857 Senere udgave: Den gjenopstandne Uglspil, det er forunderlige og sælsomme Historier om Till Uglspil, en Bondes Søn, født i Landet Brunsvig, Meget morsom at læse. ♦ Kbh., A. Zuschlag, 1857. 144 sider, illustreret
1857 Senere udgave: Historie om Tiele Ugelspegel. ♦ H.P. Møller, 1857
kollaps Noter
 note til titel Med træsnit.
 url Oversigt over bogens historie og udgaver på: Link til ekstern webside Skramstad.no
 Bog anonym: En skiøn lystig Viise, om en Ridder og en Hertugs Daatter, hvilke der formedelst stor Kierlighed ere omkomne og skilde ved Livet. [Jeg veed saa riig en Ridder.] Udsat af Tydsk paa Dansk. [U.St.], 1703. 4 Blade (1703, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgaver med: Trykt i dette Aar og En Klage-Sang, om ... Trykt i dette Aar.
 Bog (oversætter) Avellaneda, Alonso Fernandez de: Neue Abentheuer und seltzame Geschichte des wunderbaren Ritters Don Quichotte de la Manche, anfangs aus dem Spanischen ins Frantzösische, folgends aber aus dem Frantzösichischen in die Teutsche Sprache übersetzet. ♦ Cph., 1707. 1[-2] Th. [1-3. Buch.], [fortløbende paginering] (1707, roman) BD4:sp495
originaltitel: Segundo Tomo del ingenioso hidalgo Don Quichotte de la Mancha, 1614
Detaljer
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som en fortsættelse af Cervantes.
 url Fuld visning af den spanske tekst, facsimile af udgave fra 1732, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Einer Handvoll poetischen Blätter angenehmer Zeit-Vertreib. Bestehend in vergnüglichen Gedichten und lieblichen Lauten-Arien. Vorgestellet von H. ♦ Schleszwig, 1709 (1709, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gaase Visen. Det er saa kalt om Vinters Tid. Nu nyligen af Tydske paa Danske udsæt. Den Anden: Lærcken hun siunger all først om Aaret. U.St., 1712. 4 Blade (1712, digte) BD4:sp278
oversat af Anonym
 Bog anonym: Reynicke-Fos, eller en lystig og nyttig Fabel og Historie om Ræfvens mangfoldige Fund, List og Behændighed. Paa vort Danske Sprog ofversat af Herman Weigere. Og efter manges Begiering paa ny igen oplagt. ♦ [Kbh., uden år, ca. 1725]. vi + 262 sider (ca. 1725, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden illustrationer.
 Bog (oversætter) anonym: Almazonte eller den forstandige Kone, som vidste paa en meget god Maade at vinde og igien indtage sin Mands hende fravente Hierte. Overs. paa Dansk som et stykke af den Persiske Robinson. ♦ Kbh., 1729 (1729, roman) BD4:sp497
originaltitel: Amazonte, ou la femme ingénieuse à regagner le coeur de son mari, 1719
originaltitel: Der Persianische Robinson, 1723
Detaljer
oversat af Louis de Mailly (1657-1724, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Findes også i udgave uden sted og med: Trykt i dette Aar.
 note til titel Historien i Der Persianische Robinson er en oversættelse af De Maillys novelle: Amazonte, ou la femme ingénieuse à regagner le coeur de son mari, udgivet 1719 tilføjet som en del af:.
 note til titel Le voyage et les avantures des trois princes de Sarendip. Traduits du Persan.
 anmeldelse De øvrige dele bygger på en bog af italieren Christoforo Armeno, jævnfør noterne til: Die Reise der Söhne Giaffers aus dem Italienischen des Christoforo Armeno übersetzt durch Johann Wetzel 1583, herausgegeben von Hermann Fischer und Johannes Bolte.
 Bog anonym: Den Beyerske Robenson. Det er en meget merckværdig Historie om Hertug Ernst til Beyren og Østerrige, hvorledes hand ved mange underlige Tilfælde begav sig paa adskillige farlige Reyser, og efter allehaande forsøgte Eventyrer igien kom til sine Lande. ♦ Kjøbenhavn, 1729. (1729, roman) BD4:sp477
originaltitel: Herzog Ernst
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også med udgivelseåret 1749 og 1766.
 note til titel Oprindelig er der tale om en tysk versroman fra ca. 1180, kendes i tysk prosaform fra begyndelsen af det 15. århundrede.
 url Fuld visning af den danske oversættelse med årstallet 1766 på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Den af en Cavaleer u-vitterlig clisterede Dame, eller: Hvorledes en Cavaleer i Paris u-formodentlig kom til at sætte en Dame et Clister, i Steden for hendes Kammer-Pige, og af samme Anledning omsider indgik Ægteskab med samme Dame. Af det Tydske i det Danske Sprog oversat. ♦ [Uden sted], 1729 (1729, roman) BD4:sp477
oversat af Anonym
 Dramatik anonym [Hillario]: [indgår i: Herr Harlequins Bryllups [Gilde] [b]] [Herr Harlequins] Barsel-Gilde (1730, dramatik) AEJ154 BD4:sp349
 Bog anonym: Den saa kaldede Svenske Robinson eller Gustav Landkrons, en Svensk Herremands forunderlige Livs- og selsomme Levnets-Beskrivelse, i Danske overdragen af C. P. Rothe. ♦ Kbh., 1743 (1743, roman) BD4:sp477
Detaljer
oversat af Caspar P. Rothe (1724-1784)
1756 Senere udgave: Þess Svenska Gustav Landkrons og Þess Engelska Bertholds fábreitileger Robinsons, edur Lejf's og Æfe Sögur ur Dönsku útlagdar af Sr. Þorsteine Ketels Syne. ♦ ä Hoolum, 1756. 242 + [1] sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Den Svenske Robinson eller Gustav Landkrons Vanhæld-fulde Levnet og Skiæbnes Fortællelse. Overs. i det Danske Sprog ved Casper Peter Rothe. 2. Oplag. Efterseet, forandret og forøget med en kort Afhandling om Romanens Læsning. ♦ Kbh., 1757 [Med kobberstukken titelblad med vignet og 9 kobbere].
 Bog anonym: Reise eines Europäers in den Mond. Nebst einer Reise-Beschreibung eines Monden-Bürgers von seiner Reise auf unsere Erd-Kugel ... ♦ Coppenhagen, 1745. [6] + 64 sider (1745, roman) BD4:sp477 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Reise eines Europäers in den Mond, Nebst einer Reise-Beschreibung eines Monden-Bürgers von seiner Reise auf unsere Erd-Kugel. Worinne Absonderlich die Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten derer Innwohner des Mondes und derer Europäischen Völcker nachdencklich beschrieben werden. Fingero scribere verum, quis prohibet?
 note til titel 6 upaginerede sider: Nach Standes Geühr, Hoch- und Vielgeehrtester Leser! [signeret: Ex Musæo den 6. October. 1774. Der Auctor].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed ... ♦ Kjøbenhavn, trykt og beskostet af Christoph Georg Glasing, 1747. 606 sider, illustreret (1747, digte) BD4:sp267 👓
Detaljer
oversat af Jacob Høyer (1711-1756)
andet: Johan Henrik Huusmann (1704-1774)
illustrationer af Christoph Georg Glasing (1706-1752)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det menniskelige Levnet i Almindelighed og Hof-Levnet i Særdeleshed Deelt udi fire Bøger, med Indholdet af hver Bog og fyndige Moralier over hver Fabel. Skrevet først paa Tydsk, siden i det Danske Sprog oversat af Herman Weigere, men nu sat paa gandske nye Danske Vers af den, der undertiden søger sin Fornøyelse J Historiske Handteringer.
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 4, side 233: Man har ogsaa gættet, men næppe rigtigt, paa ovennævnte Joh. Henr. Huusmann som den anonyme Bearbejder. Huusmann, Johan Henrik Johan Henrik Huusmann
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) anonym: Dei Arglistige under der Einfältige. In einem musikalischen Zwischen-Spil vorzustellen. ♦ Cph., 1748. (1748, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Dido. Ein musikalisches Schau-Spil. [Die Musik von Paolo Scalabrini]. ♦ Cph., 1748. (1748, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
1762 1. udgave: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads, om Vinteren, Aar 1762. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svarre, 1762. 127 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) pseudonym: Maximes de la Sagesse. Det er: Klogskabs Regler. Først af Fransk paa Tydsk oversadt og nu af Tydsk paa Dansk verterit af F. H. Tronhjem, 1748. 4 Blade (1748, digte) BD4:sp286
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) anonym: Der Tabaran. In einem musicalischen Zwischen-Spiel vorgestellet. [Musica del Sig. Joh. Ad. Hasse]. ♦ Cph., 1748. (kvartformat) (1748, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: Il Tabarano, 1728
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Johann Adolph Hasse (1699-1783, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Den italienske titel findes også som: Scintilla e don Tabarano, eller: La contadino, Il Tabarano (eller Tambarano), samt: Don Tabarano.
 note til titel Opført første gang 1728 til musik af Hasse, tekst af Andrea Belmura.
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Adrianus. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Gedruckt mit Andreas Hartvig Godichschen Schriften, 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
originaltitel: Adriano in Siria, 1732
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Die erkannte Semiramis. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von Paulo Scalabrini]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Siroe. Ein musicalisches Schau-Spiel vorgestellet in Kopenh. 1749. [Die Musik von P. Scalabrinni und andern unterschiedlichen Meistern]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Siroe rè di Persia, 1726
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Themistocles. Ein musicalisches Schau-Spiel. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Temistocle, 1736
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym: Tracollo. In einem musicalischen Zwischen-Spiel vorgestellet. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Verpachter aus denen Canarischen Inseln. Ein musicalisches Zwischen-Spiel. [Die Musik ist des Hrrn. Jos. Orlandini]. ♦ Kopenhagen, Gedruckt mit Godischischen Schrifften, [1749-50]. 27 sider (kvartformat) (s.a., dramatik) BD4:sp418
originaltitel: L'impresario delle Isole Canarie, 1724
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur og Antikva
 note til oversat titel På titelbladet øverst: L'impresario, dell'Isole Canarie, intermezzo in musica, da rapresentarsi.
 note til oversat titel Side [3]: Die Poësie ist von Herrn Pietro Metastasio, Kayserl. Hoff-Poëten. Die Music ist des Herrn Joseph Orlandini, Capel-Meister in Florenz.
 note til oversat titel Med parallel tysk og italiensk tekst.
 note til oversat titel Uropført 1-2-1724 i Neapel med musik af Domenico Sarro. Opført i Venedig 1729 med musik af Orlandini.
 note til oversat titel Formodes opført i København 1749-52.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Alexander in Indien. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Kopenh. 1749 [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Alessandro nell'Indie, 1729
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
1761 Senere udgave: Alexander i Indien. Et musicalsk Skue-Spil, med et theatralsk Feltslag Opera tilhørende, af Antonio Como, hans Opfindelse og Direction til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1761. ♦ Kbh., [1761].
1771 Senere udgave: Alexander. Et musikalisk Skue-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten 1771. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1771.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Demophoontes. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Copenh. 1749 [Die Musik von unterschiedlichen Meistern]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Demofoonte, 1733
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1771 Senere udgave: Demophoon. Et Synge-Spil til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Begyndelsen af Aaret 1771. Oversat af R. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1771].
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym: Viriate. Ein musikalisches Schau-Spiel vorgestellen in Copenh. 1750. ♦ Cph., 1750. (kvartformat) (1750, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Musiken tildels af Paul Scalabrini.
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750]. (1750, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Artaserse, 1730
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
1754 i: Den Danske Skue-Plads [7d] Senere udgave: Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter
1760 Senere udgave: Artaxerxes. Et musikalisk Syngespil til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads 1760. Oversadt paa Dansk af Rasm. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1760].
1764 Senere udgave: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med tysk tekst.
 Bog anonym: Der dänische Avanturier. ... ins Deutsche übersetzet und herausgegeben von Oluf Fried. Jakob Jakobsen. ♦ Frankf. und Leipzig, 1751-52. 1-2. Theil (1751-52, roman) BD4:sp478 👓
Detaljer
oversat af Oluf Frederik Jakob Jakobsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Der dänische Avanturier. Oder des Herrn v. R. eines gebohrnen Dänen und Verwandten des berühmten Engelländers, Robinson Crusoe, wunderbare Begebenheiten und Reisen nach Frankreich, Ost- und Westindien und in die Südsee, grösztentheils von ihm selbst in dänischer Sprache beschreiben, nach seinem Tode aber ins Deutsche übersetzet und herausgegeben von Oluf Fried. Jakob Jakobsen.
 anmeldelse Berlinischen Zeitung, 18-9-1751 [Anmeldelse af G.E. Lessing, optrykt i Sämmtliche Schriften, Dritter Band, 1838]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=pUs8AAAAcAAJ&pg=PA184
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Der König ein Hirte. Ein musicalisches Schau-Spiel in Copenh. aufgeführt. [Die Musik von unterschiedlichen Italiänischen Meistern]. ♦ [Kph.], Gedruckt von Andreas Hartwig Godiche, [1752]. (kvartformat) (1752, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Il re pastore, 1751
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (formodet) anonym [Metastasio, Pietro]: Antigonus. Ein musicalisches Schau-Spiel in Copenhagen vorzustellen. ♦ Copenhagen, Gedruckt bey A.H. Godiche, 1754. 117 sider (1754, dramatik) BD4:sp419 👓
originaltitel: Antigono, 1743
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Antigono, dramma per musica da rappresentarsi in Copenhagen.
 note til oversat titel Side [3?]: Die Music ist von dem Herrn Joseph Sarti, ausgenommen einige Arien.
 note til oversat titel Bibliotheca Danica anfører at oversættelsen til tysk er foretaget af R. Soelberg, det forekommer ikke nødvendigt, Mingotti fik i 1744 i forbindelse med opførelse af operaen i Hamburg udgivet en tysk/italiensk udgave.
 note til oversat titel Med parallel tysk og italiensk tekst.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den italienske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: Hypermenestra. Ein musicalisches Singe-Spiel in Copenhagen vorzustellen. [Die Musik von verschiedenen Meistern]. ♦ Copenhagen, Gedruckt bei A. H. Godiche, 1754. (1754, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Ipermestra, 1744
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (oversætter) Holberg, [Ludvig]: Des Herrn Baron von Holbergs übrige Kleine Schriften übersetzt. ♦ Kopenhagen, im Verlag der Rothischen Buchhandlung, 1755. [7] + 302 sider (1755, samling) BD4:sp166 👓
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel 7 upaginerede sider: Vobericht [signeret: Der Uebersetzer].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside SLUB Dresden
 Bog (oversætter) anonym: Lucius Papirius. Ein musicalisches Schauspiel in Copenhagen vozustellen. ♦ Cph., 1756. (1756, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: Lucio Papirio
Detaljer
af Apostolo Zeno (1668-1750, sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog anonym: Þess Svenska Gustav Landkrons og Þess Engelska Bertholds fábreitileger Robinsons, edur Lejf's og Æfe Sögur ur Dönsku útlagdar af Sr. Þorsteine Ketels Syne. ♦ ä Hoolum, 1756. 242 + [1] sider (1756, roman) BD4:sp477 👓
Detaljer
oversat af Þorsteinn Ketilsson (1687-1754)
forord af Bjørn Markússon (1716-1791)
1743 1. udgave: Den saa kaldede Svenske Robinson eller Gustav Landkrons, en Svensk Herremands forunderlige Livs- og selsomme Levnets-Beskrivelse, i Danske overdragen af C. P. Rothe. ♦ Kbh., 1743
kollaps Noter
 note til titel Sidste sidenummer er fejlagtigt betegnet 343, siderne 100-199 findes ikke.
 note til titel Side [2-3]: Formáli til lesarans [signeret: Bjørn Marcusson].
 note til titel Side [344, dvs. 243]: Vers útaf Þess Engelska Robinsons [ie. Berthold] [af Thorsteinn Ketilsson].
 url Fuld visning af den islandske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[b] anonym: Sagurr af Þeim Eingelska og Nafn-Fræga Berthold Side 301-43 (1756)
oversat af Þorsteinn Ketilsson (1687-1754)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld visning af den islandske oversættelse på: Internet Archive, (starter pdf-side 211). Link til ekstern webside archive.org
 Dramatik anonym: Tidens Forandring. Comoedie udi 1 Act. Af det Tydske oversat. Kbh., 1760 (1760, dramatik) BD4:sp374
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider (1764, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
oversat af Andrej Andrejevič Nartov (1737-1813, sprog: russisk)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til titel På russisk og trykt med kyrilliske bogstaver. Oversat efter den tyske oversættelse: Die Dänische Schaubühne, Band 5. Kopenhagen und Leipzig, 1755. Bind 5 udkom i ny udgave: Koph. 1762.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Vivaldi
 Bog (oversætter) anonym [Desfontaines, F.-G.]: Briefe der Sophie und des Chevalier von **. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. ♦ Cph. 1766 (1766, roman) BD4:sp489
originaltitel: Lettres de Sophie et du chevalier de **, 1765
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Den sædelige Barbar, eller den ædelmodige Menneskevens Osmans ildebelønnede Godhed og ynkelige Endeligt. Overs. af det Tydske [af Mort. Hallager]. ♦ Kbh., 1768 (1768, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog (oversætter) Benoist, Mad.: Agathe und Isidore. Aus dem Französischen der Mad. Benoist. In zween Theilen. ♦ Kph., 1769. [Fortløbende paginering] (1769, roman) BD4:sp488
originaltitel: Agathe et Isidore, 1768
Detaljer
kollaps Noter
 Bog anonym: Azema's. Et Russisk Fruentimmers forunderlige Tildragelser, der baade i Med- og Modgang har viist sig dydig. En Historie, hvorudi tillige forekommer adskillige Hænderlser af dette Hundrede Aar til den Nordiske Historie henhørende. ♦ Kbh., 1769 (1769, roman) BD4:sp478 👓
Detaljer
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Smollet, Tobias]: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil (1769, roman) BD4:sp486 👓
originaltitel: The adventures of Peregrine Pickle, 1751
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
1787-95 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler
1832 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1832. Del 1, 240 sider. (Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 4-5)
1833 i: Samlede Skrivter [1-3] Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. ♦ C. Steen, 1833. Del 1-3, 282 + 298 + 358 sider
1856 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. [2. Udgave]. ♦ 1856. Del 1-3, 287 + 302 + 362 sider
1884 Senere udgave: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman af Tobias Smollet. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn Forlag, 1884. 375 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med koberstukken titelvignet på det ene af to titelblade i 1. del. Det titelblad har ikke betegnelsen Erster Theil, og har også sted, forlag og år som: Leipzig und Koppenhagen, verlegts Heineck und Faber, 1769.
 note til oversat titel 1. Oplag har: Leipzig, In Joh. Friedr. Gleditschens Handlung, 1753 [Annonceret til salg i København i boghandler Mummes katalog 1759].
 note til oversat titel Fuld visning af 1. Oplag, Erster Theil, på: ULB Sachsen-Anhalt. Link til ekstern webside nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Erster Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Zweyte Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Dritter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Vierter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside www.mdz-nbn-resolving.de
 Bog anonym: Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel. [Ved Morten Hallager]. ♦ Kbh., 1770 (1770, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog anonym: Betty. Et Engelsk Fruentimmers ulykkelige Tildragelser. ♦ Kbh., 1772 (1772, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Sant'Elena al calvario. ♦ [Kopenh.], 1774. (1774, dramatik) BD4:sp424
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
1774 Senere udgave: Sant'Elena al Calvario Eller: Den hellige Helena paa Golgatha. Opført i Fasten af det musikaliske Selskab i Raadhuus-Strædet. ♦ Kbh., [1774?]. 45 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med italiensk og tysk tekst.
 note om oplag [Nyt oplag/udgave], 1776.
 Bog anonym: Tvende Brødres meget forunderlige ulige, lykkelige og ulykkelige Tildragelser. ♦ Kbh., 1775 (1775, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Die Bekehrung des heiligen Augustinus. ♦ Kbh., 1775. (1775, dramatik) BD4:sp425
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk tekst.
 Bog anonym: Neue Gedichte nebst Proben einiger alter. Ey blot til Lyst. ♦ Kopenhagen und Leipzig, 1777. 163 sider (1777, digte) BD4:sp278
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Allgemeines Verzeichniß neuer Bücher: mit kurzen Anmerkungen nebst einem gelehrten Anzeiger, Bind 1-2. 1777, side 453 [Anmeldelse, fuld visning på: Google Books]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=quFIAAAAcAAJ&pg=PA453
 Bog anonym: Trink- und Liebes-Lieder für Liebhaber. ♦ Kph., 1777 (1777, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gesammelte Lieder zum Vergnügen für Liebhaber von Geschmack. ♦ Kph., 1778. 32 sider (1778, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gereimte Ausfälle auf ungereimte Einfälle. Von einem, aus innigster Quelle des Herzens die Wahrheit liebenden Freunde. ♦ Hadersl., 1779. Kvartformat (1779, digte) BD4:sp278
 Bog (oversætter) anonym: Hr. Rigdyrkers og Mester Armods Levnet og Død Eller: Rigtig Vey til den sange Fornøyelse; forestillet i en behagelig Fortællelse ... Tilforn af Engelsk til Tydsk, og nu af det Tydske i Dansk overs. af M. M. K. [ie: Mette Magd. Kyhnel]. ♦ Bergen, 1780 (1780, novelle(r)) BD4:sp487
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Mette Magdalena Kyhnel (1728-1789)
 Bog anonym: Henriette eller Husarrovet. I Breve i tre Dele. [Oversat af det Tydske af Pet. Blicher Olsen]. ♦ Kbh., 1781. [Fortløbende paginering] (1781, roman) BD4:sp478
oversat af P. Blicher Olsen (1759-1832)
 Bog anonym: Underlig og selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, 1781. 192 sider, illustreret (1781, tekster) BD4:sp516 👓
Detaljer
oversat af Anonym
s.a. 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med træsnit i teksten.
 note til oversat titel Lettere modernisering af stavemåden i forhold til udgaven fra 1690.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym: Lectionum theotiscarum specimen. Carminis antiqvi de S. Georgio fragmentum. Cum versione Latina et notis edidit B. C. Sandvig. ♦ Hafniæ, 1783. 44 sider (1783, digte) BD4:sp267
Detaljer
udgiver: B.C. Sandvig (1752-1786)
1787 Fragmentum carminis antiqvi de S. Georgio Senere udgave: Symbolæ ad Literaturam Teutonicam antiqviorem. Ex codicibus manu exaratis, qui Havniæ asservantur, editæ sumtibus Petri Friderici Suhm [ab Erasmus Nyerup]. ♦ Havniæ, 1787. xxxx sider + 480 spalter [ie. 240 sider]
kollaps Noter
 note til titel Med parallel tekst på tysk og latin.
 Bog anonym: Bernard Heidenstrom. Et Bidrag til den menneskelige Skiebnes Historie. Overs. af det Tydske ved F. [ie: Joh. Wilh. Fischer]. ♦ Kbh., 1784 (1784, roman) BD4:sp478
oversat af Johan Wilhelm Fischer (1764-1799)
 Bog anonym: Eitt Æfentyre, er kallast Johönnu Rauner, ur Þýsku útlagt og á lioodmæli snúed af Snorra Biörnssyne. Hrappsey, 1784 (1784, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Snorri Björnsson (1710-1803)
1829 Senere udgave: Æfintyrid Jóhönnu Raunir snúid af Þýdsku undir íslendsk fögur rimnalög af Snorra Biarnarsyni. Ønnur útgáfe eptir skaldsins egin handriti. Videyar Klaustri, 1829
1904 Senere udgave: Æfintýrið Jóhönnuraunir. Snúið af þýzku undir íslenzk fögur rímnalög af Snorra Bjarnarsyni presti til Staðar í Aðalvík 1741 og síðan að Húsafelli 1757-1803. 3. [ie: 4.] útgáfa. ♦ Reykjavík, Þorlákur Reykdal, 1904. 72 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog anonym: Blodskiender, Mordbrænder og Manddraber, efter Lovene betratet. Og dog et elskværdigt ungt Menneske med en ædel Siel. Et Brev fra en Præst i ***, til hans Ven. ♦ Kbh., 1785 (1785, roman) BD4:sp478
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Brev fra en Præst i Tydskland til sin Ven i Danmark om et ulykkeligt ungt Menneske af et ædelt Hierte, som dog efter Lovene var skyldig i Blodskam, Mordbrand og Mord. En Oversættelse. ♦ Odense, 1786.
 Bog anonym: Thomas Kenbroock. En Engelsk Tildragelse. Af det Tydske overs. ved [H.] Staarup. ♦ Kbh., 1785. 133 sider (1785, roman) BD4:sp478
oversat af Hans Jensen Staarup (f. 1753)
 Bog (oversætter) anonym [Federico, Gennaro]: Serva Padrona. Wie sie pfeift, so musz er tanzen. Eine komische Operette in 2 Aufzügen. Nach dem Italienischen mit Pergolesis Musik. ♦ Schleswig, 1785. 24 sider (1785, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: La serva padrona, 1733
Detaljer
af Gennaro Antonio Federico (d. 1744, sprog: italiensk)
musik af Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736, sprog: italiensk)
1925 Senere udgave: La serva padrona. (Pigen som Herskab). Komisk Opera i 2 Akter af Giovanni Battista Pergolesi. Teksten oversat af Johannes Dam. Med en historisk Indledning af Torben Krogh. ♦ Wilh. Hansen, [1925]. 22 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica opført som om forfatteren var: Padiona, Serva, og titlen: Wie sie pfeift.
 Bog anonym: Edmund. En Ridder-Tildragelse. Oversat af Tydsk ved H. Staarup. ♦ Kbh., 1786 (1786, roman) BD4:sp479
oversat af Hans Jensen Staarup (f. 1753)
 Bog anonym: Herfort og Klare. Noget for følsomme Læsere. Af det Tydske overs. [af Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1786. Deel 1-2, 327 + ? sider (1786, roman) EMP3063 BD4:sp478
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel (Titeloplag), 1802-04. [Med undertitlen: En Klosterhistorie].
 note til titel 1. Deel Overs. af J. Werfel, 2. Deel Overs. af T. Møller.
 Bog anonym: Friedrich Meyenthal oder der relegirte Student. Eine wahre Geschichte. ♦ Kph. und Leipzig, 1787. 170 sider (1787, roman) BD4:sp479 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med koberstukken titelvignet.
 anmeldelse Allgemeine Literatur-Zeitung, 1787, Band 3, numvero 201b (22-8-1787), spalte 478-79 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00025876
 Bog anonym: Der glücklich gewordene Deutsche oder die Geschichte des Grafen v. Z**. ♦ Kph. und Leipzig, Faber und Nitschke, 1787. 139 sider (1787, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Allgemeine Literatur-Zeitung, 1787, band 3, numero 178 (26-7-1787), spalte 231-32 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00024174
 Bog anonym: Erzählungen für Jedermann. ♦ Kph. und Leipzig, Kröger, 1788. 126 sider (1788, novelle(r)) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica staver fejlagtigt: Erzehlungen.
 note til titel Indhold: (1) Hermann. (2) Bergers Familie. (3) Solphie Walter. (4) Bernhard W. (5) Reinholds Familie. (6) Sophie. (7) Herwing und Lindenholm. (8) Karl von Lindenberg.
 anmeldelse Allgemeine Literatur-Zeitung, 1789, band 1, numero 45 (12-2-1789), spalte 360 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00004955
 Bog (oversætter) anonym [Ponte, Lorenzo da]: Gesänge zu Lilla oder Tugend und Schönheit. Oper i 2 Aufzügen. Aus dem Italienischen übersetzt von André; Die Musik von Vinc. Martin. ♦ Schleswig, 1788. (1788, dramatik) BD4:sp420
originaltitel: Lilla
Detaljer
af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
musik af Vicente Martín y Soler (1754-1806, sprog: italiensk)
1791 Senere udgave: Lilla eller Sielden er: Skiønhed og Dyd. Et Syngespil i 2 Acter; Musikken af Vinc. Martin. Oversadt af Lars Knudsen. ♦ Kbh., 1791.
 Bog anonym: Rariteter Et Verk efterladt af Degnen til Rummelsburg. Af det Tydske [ved Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1789. 1-2. Deel (1789, roman) BD4:sp479
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1789 [uddrag] Senere udgave: Skiønne Raritæters Raritæter. No. 1. ♦ [Uden sted og år]. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel 2. del er uden udgivelsesår.
kollaps Indhold

[1] anonym: Herr Magister Sebaldus Nothanker tilegnet af Baldrian Schwarz-Buckel, den sal. Degns Brodersøn (1789, roman)
[2] anonym: Hamoniens Pave tilegnet (1789, roman)
kollaps Noter
 note til titel Måske har titelsiden: Hans Magnificence, Hamoniens Pave ærbødigst tilegnet af Baldrian Schwarzbuckel, den salige Degns Brodersøn. Af det Tydske. Kiøbenhavn, trykt hos Sebastian Popp, 1789. 172 sider.
 anmeldelse Kritik og Antikritik, bind 5, side 300-302 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=Ubs9AAAAYAAJ&pg=PA300
 Bog anonym: Skiønne Raritæters Raritæter. No. 1. ♦ [Uden sted og år]. 4 blade (1789, roman) BD4:sp479
Detaljer
1789 [uddrag] 1. udgave: Rariteter Et Verk efterladt af Degnen til Rummelsburg. Af det Tydske [ved Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1789. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Rariteter. 1789.
 Bog anonym: Tanker ved en Fritænkers Døds-Leye. En Oversættelse [af Ferd. Schmidt]. [Kbh., 1789]. 4 Blade (1789, digte) BD4:sp278
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Augusta. En sandfærdig Tildragelse, fortalt til Advarsel for unge Fruentimmer. Oversat. ♦ Kbh., 1791 (1791, roman) BD4:sp479
 Bog anonym: Tornschild im Gasthof. Ein komischer Roman von H ..... ♦ Kopenhagen und Leipzig, Faber und Nitschke, 1791. 436 sider (1791, roman) BD4:sp479 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelvignet.
 note til titel 14 upaginerede sider: Vorbericht.
 anmeldelse Allgemeine Literatur-Zeitung, 1792, band 1, numero 82 (28-3-1792), spalte 654-56 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00007234
 Bog anonym: Leben und Schicksale eines Unglücklichen. Eine wahre Geschichte dieses Jahrhunderts. ♦ Kph. und Leipzig, 1793. 124 sider (1793, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelvignet.
 Bog anonym: Joel og Heman. Side 144-47 (1794, novelle(r)) BD4:sp161
originaltitel: Joel und Heman, 1793
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Flora. Teutschlands Töchtern geweiht ... Drittes Bändchen, 1793.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Nordische Geschichten der Vorzeit. ♦ Frankfurt und Leipzig, 1794. 1-2. Theil, 291 + 189 sider (1794, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 1801, Des LVII Bandes Erstes Stück (bind 57, Stück 1), side 93-94 [Anmeldelse, signeret: Chp.]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=0pE5AAAAMAAJ&pg=PA93
 Bog anonym: Phanuel. Side 62-66 (1794, novelle(r)) BD4:sp161
originaltitel: Phanuel, 1793
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Flora. Teutschlands Töchtern geweiht ... Viertes Bändchen, 1793.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Usbeck. En moralsk Fortælling. Side 235-39 (1794, novelle(r)) BD4:sp161 👓
originaltitel: Usbeck
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Frauen-Journal.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: En Historie bag fra. Bestaaende af et halvhundrede meget lærerige Kapitler. En Nytaarsgave for alle de Læsere, der har Lyst til at lee. ♦ Kbh., 1795. 58 sider (1795, novelle(r)) EMP3064 BD4:sp479
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny Udgave (titeloplag), 1824.
 note til oversat titel Udgaven fra 1824 har på titelbladet: Naar Enden er god, er alting godt, eller det Sidste Først og det Første Sidst. En Historie til at sætte Mellemgulvet i Bevægelse og faae Lungerne rystede.
 Bog anonym: Wilhelmine og Manden med Voxnæsen. En opbyggelig Nytaarsgave for alle unge Møer; tilligemed et lille Anhang om vore sorte Brødre. ♦ Kbh., 1795 (1795, roman) BD4:sp479
oversat af Anonym
 Bog anonym: Walther oder Geschichte eines Nordamerikanischen Pflanzers. Ein Denkmal des Glaubens an Gott. ♦ Schleswig, 1796. 322 sider (1796, roman) BD4:sp479
 Bog Staal: [indgår i antologien: Poetiske og prosaiske Blandinger [1s001]] Advarsel for stolte Piger. (Af Moral in Beyspielen für Frauenzimmer edler Erziehung, 1 Th. s. 21). Side [1]-34 (1797, novelle(r)) BD4:sp161 👓
originaltitel: ?
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Staal.
 Bog anonym: Amalia Sternthal. En Klosterhistorie. Overs. ved ***: ***: **** [ie: Joh. Nic. Høst]. Kbh., 1795 (1797, roman) BD4:sp479
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
 Bog anonym: Den evige Jøde. Overs. af det Tydske [ved Andr. Chr. Alstrup]. ♦ Kbh., 1795. 246 sider (1797, roman) EMP3066 BD4:sp480
originaltitel: Der ewige Jude. Ein Volksroman, 1785
Detaljer
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkobber.
 note til titel Nyt Oplag (titeloplag), 1828, med titlen: Jerusalems Skomager eller den i Verden omkringvandrende Jøde. En Folkeroman.
 note til titel Måske oversættelse af denne udgave med fuld visning på: SBB Digitalisierte Sammlungen. Link til ekstern webside resolver.staatsbibliothek-berlin.de
 Bog anonym: [indgår i antologien: Poetiske og prosaiske Blandinger [1s244]] Det forbandede Slægtskab! (Benekens Jahrbuch für die Menschheit 1ster Band 1790.). Side 244-54 (1797, novelle(r)) BD4:sp161 👓
originaltitel: ?
del af: Maanedsskrivt for Damer
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Poetiske og prosaiske Blandinger [1s121]] Oraklet. (Zeitschrift für Gattinnen, Mütter und Töchter, April 92. S. 320.). Side 121-56 (1797, novelle(r)) BD4:sp161 👓
originaltitel: ?
del af: Maanedsskrivt for Damer
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Poetiske og prosaiske Blandinger [1s208]] Valeria. En italiensk Novelle. Side 208.43 (1797, novelle(r)) BD4:sp161 👓
originaltitel: Valeria, 1793
del af: Maanedsskrivt for Damer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Monatsschrift, 1793, May bis August. Zweyter Band.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Emma von Hochheim. Et Skilderie af vore Tider. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
oversat af Anonym
 Bog anonym: Franz Donner. Et Exempel paa den Sandhed, at selv den meest lastefulde Fader kan avle en god Søn .. Oversat. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel 2. forbedr. Opl., 1798.
 Bog anonym: Mathilde von Erdingen eller Pigerovet. Et Bidrag til Munke-Ondskabs Historie. Fordansket ved T. R. T. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
 Bog anonym: Sandfærdig Tildragelse med en Commandantes Datter i Groszwardein i Ungerland. Oversat af det Tydske ved H. J. Foogt. Haderslev, 1798. 4 Blade (1798, digte) BD4:sp278
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Oraklet af Endor. En ældgammel Historie, omarbeidet for det 18. Aarhundredes Aften. Overs. af J. W. Begstrup. ♦ Kbh., 1799. 1-2. D. (1799, roman) BD4:sp480
oversat af Jens Worm Begstrup (1762-1841)
 Bog (oversætter) Voltaire: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider (1799, roman) BD4:sp494
originaltitel: L'ingenu, 1767
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1888 Senere udgave: Naturmennesket. En virkelig Historie. Oversat af Carl Michelsen. ♦ [1888]. 120 sider. (Dansk Folkebibliothek, 53)
1917 Senere udgave: Den Troskyldige. En sandfærdig Historie. Efter Fader Quesnels Manuskript ved Voltaire. Med Fyrsten af Lignes Besøg hos Voltaire. Oversat af Henry Madsen. ♦ Pio, 1917. 184 sider. (Pios Vignet-Bøger, udg. af Kai Friis-Møller)
1943 Senere udgave: Den Troskyldige. Paa Dansk ved Henry Madsen. Med Forord af Kai Friis Møller. Illustr. af Mogens Zieler. ♦ Thaning & Appel, 1943. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1961 Senere udgave: Den troskyldige
1972 Senere udgave: Den Troskyldige. På dansk ved Henry Madsen. Med forord af Kai Friis Møller. ♦ Thaning & Appel, 1972. 107 sider
 Bog anonym: Abschieds-Gedicht eines Freundes aus Neufundland. ♦ Friedrichstadt, 1800 (1800, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: Bissekræmmeren og Linnedvæveren. En sand Historie. Overs. af det Tydske, til Bestyrkelse i Troen paa en Gud. ♦ 1800. 22 sider (1800, novelle(r)) EMP3067 BD4:sp480
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: Heri sees, hvorledes endog den største Gudsfornegter omsider nødes til at indsee og angre sin grove Vildfarelse; og hvorledes det guddommelige Forsyn til rette Tid antager sin Uskyldigheden.
 note til oversat titel Ordene "Gudsfornegter" og "Uskyldigheden" er fremhævet.
 Bog (oversætter) anonym: Gesänge zu der Oper: das Kästchen mit der Chiffer. In 2 Aufzügen. Die Musik von Anton Salieri. ♦ Schlesw., 1800. (1800, dramatik) BD4:sp426
originaltitel: ?
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Antonio Salieri (1750-1825, sprog: italiensk)
 Bog anonym: Just Pøllner eller Eventyr og Aandsnærværelse fordansket af W. Obdrup. En Spøgelses-Historie og Ridder-Roman. ♦ 1800. 91 sider (1800, roman) EMP3069 BD4:sp480
originaltitel: Just Pöllner, oder Abentheuer und Besonnenheit. Eine Gespenstergeschichte und Ritter-Roman, 1800
Detaljer
oversat af W.A. Obdrup (1779-1810)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside SBB
 Bog anonym: Taskenspillerier eller Mojencourts Ruiner. En Roman. Overs. ved Vilhelm Adolph Tranch [ie: Thanch]. ♦ 1800. Deel 1-2, 216 + 141 sider (1800, roman) EMP3070 BD4:sp480
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatteren til Læseren.
 note til oversat titel Del 1, side 214-16: Oversætteren til sine Læsere [om romanen og oversættelsen].
 Bog anonym: De vare Brødre. En sand Historie til Menneskekundskabs Befordring. Overs. ved T. R. Thiele. ♦ 1800. Side 187-246 (1800, novelle(r)) EMP3068
Detaljer
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titeloplag fra periodium.
 Bog (oversætter) anonym [Skjöldebrand, A. F.]: Herrmann von Unna. Ein Schauspiel in 5 Acten mit Chören und Tänzen. Nach dem Schwedischen Original frey übersetzt. ♦ Kph., 1800. (1800, dramatik) BD4:sp351
Detaljer
af Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834, sprog: svensk)
1800 1. udgave: Herrmann von Unna. Et Skuespil. Efter den svenske Original i Udtog ved Niels Chr. Øst. ♦ Trykt paa Udgiverens Forlag, 1800. 44 sider. (Trykkeri: hos P.H. Höecke)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:12]] Antonie. En Hovedstads hemmelige Historie (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:22]] Fordommens Styrke (1801) EMP 1
originaltitel: Auswahl kleiner sittlichen Erzählungen
 Bog (oversætter) anonym: Gesänge aus der Oper: Camilla oder: Das Burgverlies. In 3 Auzügen, aus dem Ital. mit Musick von Pär. ♦ Schlesw., 1801. (1801, dramatik) BD4:sp426
originaltitel: Camilla, ossia il sotteraneo, 1799
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:11]] Huulen paa Antiparos (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:10]] Majnattens Drøm (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Bog anonym: Eeneboeren i Eegedalen. Et Folkesagn. Overs. ved N. F. Sørensen. ♦ 1802. 150 sider (1802, roman) EMP3072 BD4:sp480
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
 Bog (oversætter) anonym: Gesänge aus der komischen Oper: der Direkteur in der Klemme. In 2 Aufzügen. Mit Musik von Cimarosa und Mozart. ♦ Schlesw., 1802. (1802, dramatik) BD4:sp426
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Domenico Cimarosa (1749-1801, sprog: italiensk)
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
1795 1. udgave: Entrepreneuren i Knibe. Et Syngestykke i 2 Acter. Oversat af det Italienske [Af Fr. Gottl. Sporon]. Musiken af Domenico Cimarosa. ♦ Kbh., 1795.
 Bog anonym: Karl og Emilie. Et Bidrag til Skildring over det sidste Aarhundredes filosofiske og politiske Sværmerier. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (xii + 262) + 301 sider (1802-03, roman) EMP3073 BD4:sp480
originaltitel: Bittre Wahrheiten französischer Unfug in Niedersachsen, vorzüglich in Hamburg und umliegende Gegend ..., 1799
Detaljer
oversat af C.J.V. Schwentzen (1780-1804)
oversat af Hans Jæger (1751-1815)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af C.J.W. Schwentzen. Del 2. Overs. af H. Jeger.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [signeret "Forlæggeren"].
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: [Fortale af forf.].
 Bog anonym: Jernringen. Sandhed og Digt af Mac-Reals Dagbog. Overs. af det Tydske ved L. A. Abrahamson. 1803. 176 sider (1803, roman) EMP3074 BD4:sp480
originaltitel: Der eiserne Ring, 1802
Detaljer
oversat af Ludvig August Abrahamson (1783-1810)
forord af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [signeret W.H.F. Abrahamson].
 Bog Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider (1804, roman) EMP2829 BD4:sp472
originaltitel: Biographien der Kindermörder, 1790
Detaljer
fejlagtig tillagt: Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af Lorentz Andreas Hjorth (1778-1838)
1807 i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Børnemorderes Biografier
kollaps Noter
 note til titel Udgivet under Spiess' navn, men er ikke af denne.
 note til oversat titel Også udgivet som: Udvalgte Fortællinger. Deel 3. 1807.
 note om oplag Titeloplag, 1822, med titlen: Ulykkelige Børnemorderes Biografier.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] anonym: Charlotte A* fra F* (1804, roman)
originaltitel: Lottchen A* aus F*, 1790
[b] anonym: Sognefogeden i S* ved Torg** (1804, roman)
originaltitel: Der Dorfrichter in S* bey Torg*. (Ums Jahr 1769), 1790
[c] anonym: Den skjønne Møllerdatter. (Fra Aaret 1784) (1804, roman)
originaltitel: Die schöne Müllerstochter. (Ums Jahr 1784), 1790
[d] anonym: Ludvig R*. (Et Fragment) (1804, roman)
originaltitel: Ludwig R*. Ein Fragment, 1790
 Bog anonym: Reisen und Genesung eines am Geiste seltsam gefesselten jungen Russischen Edelmannes. Nebst dem Schicksale des Verfaasers, der ihn begleitete, unter der Regierung Kayser Pauls I. ♦ Leipzig und Kopenhagen, bey Joh. Heinr. Schubothe, 1804. 302 sider (1804, roman) BD4:sp480
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, 3. Jahrgang, Band 2, Nummer 125 (27-5-1806), spalte 390-92 [Anmeldelse, signeret: C...f...r..z]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00046235
 anmeldelse Politisches Journal, Erster Band, 1805, side 499-500 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=ZFAoAAAAYAAJ&pg=PA499
 Bog (oversætter) Barthelemy, J. J.: Carita og Polydor. Overs af Tydsk ved B. Brünnich. ♦ Soldin, 1805. 94 sider (1805, roman) EMP3770 BD4:sp488
originaltitel: Amours de Carite et de Polydore, 1760
originaltitel: Charité und Polydor, 1798
Detaljer
af Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795, sprog: fransk)
oversat af Boas Brünnich (1768-1826)
kollaps Noter
 note til titel På fransk oversat fra græsk under titlen: Amours de Carite et de Polydore, 1760.
 note til titel Oversat til tysk med titlen: Charité und Polydor, 1790.
 Tekster anonym: Greven og hans Hjerte. En comisk Roman. Overs. af Tydsk ved H.C. Graulund og J. Werfel. Fridericia, 1805 (1805, tekster)
Detaljer
oversat af H.C. Graulund
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 Artikel Lærde Efterretninger: 1806, nr 9.
 Bog anonym: Spanieren og Mandolinen eller Lasternes Følge er uudsigelig Jammer. Overs. af det Tydske ved E. Hesselberg. ♦ 1806. Deel 1-2, 152 + 179 sider (1806, roman) EMP3075 BD4:sp480
originaltitel: Der Spanier mit der Mandoline, 1803
Detaljer
oversat af Engelbrecht Hesselberg (1777-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, side 3-4: Forerindring [af forf.].
 note om oplag (Titeloplag), 1812.
 Bog Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: [Udvalgte Fortællinger [3]] Børnemorderes Biografier (1807, novelle(r)) EMP2823 BD4:sp472
Detaljer
1804 1. udgave: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind er identisk med den selvstændige udgivelse fra 1804, udgivet i Spiess' navn, men ikke af ham.
 Bog anonym: Grev Falkenstein eller de Besynderlige. Overs. af [Hans Henr.] Hassler. I to Deele (fortløbende pag.). ♦ 1807. 212 sider (1807, roman) EMP3076 BD4:sp481
originaltitel: Graf Falkenstein, oder das enthüllte Verbrechen, 1803
Detaljer
oversat af Hans Henrik Hassler (1782-1829)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: [Tilegnelse til "mine Ungdoms-Venner og Veninder" af forf.].
 Bog Spiesz, J. H. [ikke C.H. Spieß, men anonym]: Kunigunde. Dobbelt Mordbrænderinde af Skinsyge. Af J. H. Spiess. Overs. ved Fr. Møller. ♦ 1807. 15 sider (1807, novelle(r)) EMP2830 BD4:sp472
originaltitel: Kunigunde Albertine Tenzel, 1804
Detaljer
fejlagtig tillagt: Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kriminalgeschichten voller Abenteuer und Wunder und doch streng der Wahrheit getreu, bind 3.
 url Fuld visnig af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Gioconda eller Elskov og Følelse for Fædrenelandet, Troeskab, og Troeløshed under Vaabnerne. En sand Tildragelse, under de franske Krigstog i Italien. Overs. af C. F. Primon. ♦ 1809. 64 sider (1809, roman) EMP3077 BD4:sp481
originaltitel: Giaconda, oder Liebe und Vaterlandssinn, Treue und Treulosigkeit unter den Waffen ..., 1801
oversat af Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [g]] Om nogle komiske Høitider ved fyrstelige Indtog. Af den Göttingske Lommebog for 1809 (1813, tekster) EMP 4
 Bog anonym: Familien Neubek eller det menneskelige Hjertes Forvildelse. Sidestykke til Familiehistorier af A. Lafontaine. Overs. af Joh. Werfel. ♦ 1816-17. Deel 1-2, 219 + 366 sider (1816, roman) EMP3078 BD4:sp481
originaltitel: Die Familie Neubeck, 1802
se også: Familiehistorier
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
 Bog anonym: Natten i Kirken. Overs. fra det Tydske ved K. Karlsen [ie?: Tage Algreen Ussing]. ♦ 1817. 14 sider (1817, novelle(r)) EMP3079 BD4:sp481
originaltitel: ?
oversat af Tage Algreen-Ussing (1797-1872)
 Bog anonym: Ein Paar Neujahrsgeschenke. Poetischer Scherz. ♦ [Uden sted], 1818 (1818, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: [indgår i antologien: Noveller [1d]] Den ulykkelige Lighed. Efter Maria, eine Novelle fra Taschenbuch für das Jahr 1806, der Liebe und Freundschaft gewidmet. Side 215-56 (1818, novelle(r)) EMP 8 BD4:sp440
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog anonym: Drømmen eller Ridder Ottokar og hans Hund. En romantisk-heroisk Tildragelse. Overs. af det Tydske ved Schat. ♦ 1819. 26 sider (1819, roman) EMP3080 BD4:sp481
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Maria eller Mønstret for alle fornuftige Koner, hvis eneste Hensigt er at giøre deres Mænd lykkelige. Overs. ved C. B. Hallager. Andet Oplag. ♦ 1820. 16 sider (1820, novelle(r)) EMP3081 BD4:sp481
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
 Bog anonym: Praxiteles's Fostersøn. Fra det Tydske ved A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1820. 16 sider (1820, novelle(r)) EMP3082 BD4:sp481
Detaljer
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til Thorwaldsen, med et digt, af A.F.E.].
 Bog (oversætter) anonym: Die Rache des Achilles. Opera in 2 Aufzügen. In Musik gesetzt von Ferd. Pär. Aufgeführt auf der kön. dän. Bühne d. 4. März 1820 zu der Benefice-Vorstellung des Herrn Siboni. ♦ Copenh., 1820. (1820, dramatik) BD4:sp426
originaltitel: ?
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Ferdinando Paër (1771-1839, sprog: italiensk)
 Bog anonym: Skinsyge indtil Døden. Fortælling efter det Tydske ved J. C. Lange. ♦ 1820. 18 sider (1820, novelle(r)) EMP3083
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Bog anonym: Tøffelen eller sørlige Beviis paa Mandfolke-Troløshed og Qvinde-Falskhed. Tvende Fortællinger efter det Tydske ved C. B. Hallager. ♦ [ca. 1820]. 16 sider (ca. 1820, novelle(r)) EMP3084 BD4:sp481
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
kollaps Indhold

[a] anonym: Tøffelen eller Ødelæggende Følger af Cavalleer-Coquetterie og Troløshed (ca. 1820, novelle(r))
[b] anonym: Exempel paa Fruentimmerlist og Falskhed (ca. 1820, novelle(r))
 Bog (oversætter) anonym: Driancourt. Eine wahre Geschichte. [Aus dem Französischen]. ♦ Schleswig, 1821 (1821, roman) BD4:sp495
af anonym fransk (sprog: fransk)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [2a]] Postvognen. Fortælling efter det Tydske ved Udg. (1821, novelle(r)) EMP 9 BD4:sp440
 Bog anonym: Das Schulfest für die ländliche Jugend. Von einem schlesw. holst. Jugendlehrer. ♦ Schlesw., 1821 (1821, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s117]] Abu Hassan. Side 117-42 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Abu Hassan, 1819
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s029]] Cogia Hassan Alhabbal eller Kjøbmanden og Handelsmanden Hassan Rebslager. Side 29-47 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Cogia Hassan Alhabbal, der Kaufherr und Handelsherr Hassan der Seiler, 1819
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s077]] Fiskeren og Aanden. Side 77-93 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Der Fischer, der Geist und der König der schwarzen Inseln, 1819
Detaljer
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s001]] Fortunatus med sin Pengepung og sin Ønskehat. Side [1]-28 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Fortunat mit seinem Säckel und Wünschhätlein, 1819
se også: Fortunatus Bog
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s094]] Kongen over de sorte Øer. (Fortsættelse af forrige Eventyr). Side 94-109 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Der König der schwarzen Inseln, 1819
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s148]] Smeden, Døden og Dievelen. Sat i høist ziirlige og urigtige Rimevers. Side 148-54 (1822, digte) BD4:sp505 👓
originaltitel: Der Schmidt, der Tod, und der Teufel, 1819
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til oversat titel Side 154, efter digtet er anført: N.T. Bruun.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 Tekster Fasting, Ludvig: Ulykkes-Historier til Advarsel for Børn. Oversat af de Tydske ved Ludvig Fasting. Med 24 illuminerede Kobbere. ♦ Fr. Brummer, 1822. 153 sider, xxiv tavler (1822, tekster) BD4:sp1037
oversat af Ludvig Fasting (1789-1863)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s048]] Viola og Hjertensfryd. Siode 48-66 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Viole und Holdherz, 1820
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Børnebog anonym: Isabelles Forvandlinger eller Pigen i sex Skikkelser. En underholdende Billedbog for Piger, syv colorerede bevægelige Kobbere. Oversat af C. N. Rosenkilde, kongelig Skuespiller. ♦ Trykt i H.F. Popps Bogtrykkeri, 1823. 48 sider, 1 tavle og 6 udskårne tryk (1823, børnebog) BDsupp:sp185
originaltitel: Isabellens Verwandlungen, 1823
Detaljer
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
kollaps Noter
 note til titel Pålædningsdukke på tavle med 6 forskellige dragter.
 note til titel Flere steder i omtale af gamle børnebøger anføres udgivelsesåret for den tyske udgave til ca. 1815. Diverse bogfortegnelsen anfører udgivelsesåret til 1823.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Bandithøvedsmanden Allessandrini eller Røver-Republikken i Apenninerne. Overs. af det Tydske ved H. G. K. Sommer. ♦ 1824. 151 sider (1824, roman) EMP3085 BD4:sp481
originaltitel: Alessandrini
Detaljer
oversat af Hans Georg Krog Sommer (1792-1864)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk før 1810, titelbladet har ikke årstal.
 note til oversat titel Der findes to forskellige titelblade med årstallet 1824.
 note til oversat titel (Titeloplag) uden år. [Titelblad: Den smukke Yndling, Den frygtelige og ædle Røver Allessandrinis Historie. Som Anfører for en stor Bande af modige Karle, der havde dannet sig en Røverrepublik i Apenninernes Dale, var Navnet Allessandrini en Skræk i hele Italien].
 Dramatik anonym: Blind Allarm. Lystspil i 1 Act. Oversat af Tydsk ved F. C. Werligh. ♦ 1824. 43 sider (1824, dramatik) BD4:sp375
oversat af Frederik Christian August Werligh (1795-1841)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Syllegon [9]] Det hemmelighedsfulde Bud. Af: Morgenblatt für gebildete Stände. April 1825 (1825, tekster) EMP 15
 Billede (illustrationer) Gottschalck, W.: Titania eller Tryllelandet. Udvalgte Fee-Eventyr af W. Gottschalck. Fordanskede ved Elisa Beyer. Med en Fortale af Blok Töxen. ♦ 1825 [ie: 1824], 1825. 289 sider, 5 kolorerede tavler (1825, børnebog)
originaltitel: Titania oder moralische Feenmärchen für Kinder, 1822
Detaljer
af Johann Heinrich Meynier (1764-1825, sprog: tysk)
oversat af Elisa Thomsen (1807-1873)
forord af J.K. Blok Tøxen (1776-1848)
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnede Hds. Kongl. Høih. Prindsesse Vilhelmine Marie af Danmark.
 note til oversat titel Bibliotek.dk anfører 5 kolorerede tavler. Datidige annoncer og omtaler anfører 7 kobbere.
 anmeldelse Dagen No. 80 (4-4-1825), side 4 [Anmeldelse, signeret: (Af revue encycl. Febr.) Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Syllegon [3]] Victor v. K*** eller Kierligheds Rænker paa Maskeraden (1825) EMP 15
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Mit gæt at den er oversat fra tysk].
 Bog anonym: Wohlthätig seyn heiszt Gott nachahmen. Gedichtet für die theatralische Abendunterhaltung auf Veranlassung des Holsteinischen dramatischen Vereins zur Unterstützung der in Holstein durch die Wasserfluth Verunglückten. ♦ Cph., 1825. Kvartformat, 2 Blade (1825, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [2c]] Onclen i Schwarzwald. En sand Begivenhed (1826, roman) EMP 18
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [2b]] Den ubegribelige. En sand Begivenhed (1826, roman) EMP 18
 Bog (oversætter) anonym [Palomba, Giuseppe]: Gesangstücke aus der Oper: Die Dorfsängerinnen. Von Fioravanti. ♦ Kopenh., 1827. (1827, dramatik) BD4:sp427
originaltitel: ?
af Giuseppe Palomba (1765-1825, sprog: italiensk)
musik af Valentino Fioravanti (1764-1837, sprog: italiensk)
 Bog anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reinecke Vos, ved Frederik Schaldemose. Kbh., 1827 (1827, digte) BD4:sp268
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [f]] En ægteskabelig Tildragelse. Af Versuch einer Caracteristik des weiblichen Geschlechts. Bd. 1 (1827, novelle(r)) EMP 19
 Bog anonym: Hermine eller Præsten og hans Elskede. Et naturligt Malerie af nærværende Tider. Overs. fra det Tydske ved Henr. Gottl. Brill. ♦ 1828. 144 sider (1828, roman) EMP3086 BD4:sp482
oversat af Heinrich Gottlob Brill (1802-1878)
 Dramatik anonym: [indgår i: Hellas [a]] Messolunghi's Bestormelse. Sørgespil i 3 Acter. Oversat af A. F. Elmquist (1828, dramatik) BD4:sp375
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
 Bog anonym: Æfintyrid Jóhönnu Raunir snúid af Þýdsku undir íslendsk fögur rimnalög af Snorra Biarnarsyni. Ønnur útgáfe eptir skaldsins egin handriti. Videyar Klaustri, 1829 (1829, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Snorri Björnsson (1710-1803)
1784 1. udgave: Eitt Æfentyre, er kallast Johönnu Rauner, ur Þýsku útlagt og á lioodmæli snúed af Snorra Biörnssyne. Hrappsey, 1784
 Dramatik anonym: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [1]] Her er Værelser tilleie. Lystspil i 2 Akter. Efter det Tydske (1829, dramatik) BD4:sp304
 Dramatik anonym: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [3]] Indbydelseskortet eller o. A. s. d. Lystspil i 1 Act. Efter det Tydske (1829, dramatik) BD4:sp304
 Bog anonym: Den frelste Yngling eller: Anger og Tilgivelse. Overs. fra det Tydske, og udg. ved C. J. Klæstrup. ♦ 1831. 78 sider (1831, roman) EMP3087
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: Jöden Levis Pengepung eller: den indsmuglede Gaas. Frit overs. fra det Tydske ved J. Andersen. ♦ 1831. 24 sider (1831, novelle(r)) EMP3088
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Qvinde-Hævnen. Frit overs. fra det Tydske, ved C. Schumacher. ♦ 1831. 87 sider (1831, roman) EMP3089
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Høvlspaaner [6]] Amalie eller Hvo blev den Lykkeligste? Af det Tydske (1832, roman) EMP 24 👓
 Bog anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reineke Vos, ved Fred. Schaldemose. Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: Grev Maltori eller: Bandit-Forbundet i Carastro. Efter det Tydske ved C. Schumacher. ♦ 1833. 84 sider (1833, roman) EMP3090
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog anonym: Ridderne af Örneforbundet. En Fortælling fra Riddertiden. Udg. af L. Hansen. ♦ 1833. Deel 1-2, 177 + 164 sider (1833, roman) EMP3091
originaltitel: Die Ritter vom Adlerbunde, 1802
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Theodosia eller: det gyldne Kors. Romantisk Skildring fra Korstogenes Tid af Forfatterinden til Margaretha af Nordheim. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1833. Deel 1-3, 142 + 159 + 160 sider (1833, roman) EMP3092
originaltitel: Die Jungfrau Theodosia und das goldene Kreuz, 1832
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: Den unge Eremit eller Florello og Eurimale. En amerikansk Novelle. Efter det Tydske af C. D. Krag. ♦ 1833. 77 sider (1833, roman) EMP3093
originaltitel: Florello, oder der junge Einsiedler, 1808
serietitel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger
Detaljer
oversat af C.D. Krag (1801-1874)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger. Udg. af C. D. Krag. Sept.-Okt. 1833.
 Bog anonym: Steenkulsgruben. En paa Virkeligheden grundet Roman. Udg. efter det Tydske af C. D. Krag. ♦ 1834. 154 sider. (Bibliothek for Romaner og Fortællinger) (1834, roman) EMP3094
originaltitel: ?
serietitel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger
oversat af C.D. Krag (1801-1874)
 Bog anonym: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech, hvis Tildragelser ikke alene ere rørende, men tillige lærerige ... Overs. af det Tydske ved Friderich Albertin Allerup. ♦ 1834. 80 sider (1834, roman) EMP3095
originaltitel: ?
se også: En virkelig Tildragelse med Greve og Grevinde von Bellenau
Detaljer
oversat af Friderich Albertin Allerup (f. 1760)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld titel: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech, hvis Tildragelser ikke alene ere rørende, men tillige lærerige, da de skildre disse Ædles ophøiede Characteer og Tænkemaade samt urokkelige Standhaftighed, endog under de smerteligste Tilfælde; hvorfor ogsaa deres sidste Dage bleve lønnede med reen og salig Glæde og Velsignelse for alle deres udstandne Lidelser.
 Dramatik anonym: Den bortrømte Kasserer eller Geheime-Over-Finanz-Raaden. Lystspil i 2 Acter. Efter det Tydske ved G. D. Vett. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp792
oversat af G.D. de Vett (1772-1842)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Novelle-Krands [b-i]] [Noveller] (1835, novelle(r)) EMP1585
Detaljer
oversat af C.M. Bramsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Malerne. Et Natstykke. - En Dag af Ludvig den Ellevtes Liv. - Katholikernes Sjelefest. - Kjærlighedsdrikken. - Gjensynet. (En Tildragelse fra den franske Revolutionskrig). - Blomsterpantet. - Adelheid af Montmorency. En romantisk Skizze fra den sidste Halvdeel af det 16de Aarhundrede. - Det förste og sidste Kys.
 Bog anonym: Grevinde Wecsey eller Røverbanden i Bøhmen. En historisk Fortælling. Udg. paa Dansk ved J. Andersen. ♦ 1836. 16 sider (1836, novelle(r)) EMP3097
originaltitel: ?
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Corporalen eller: Det öde Slot. Frit overs. efter det Tydske. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 108 + 110 sider (1836-37, roman) EMP3096
originaltitel: ?
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Freia [g]] Laasen og Ringen. Efter noget splitternyt Tydsk (1837, novelle(r)) EMP 27
 Bog anonym: Den gjenopstandene Ugelspil eller forunderlige og sælsomme Historier om Till Ugelspil, paa ny samlet og sammendraget af en Ven af Munterhed og Spøg og oversat til Fornöielse for den der elske Lystighed. Af O. Friis. ♦ Kbh., 1834. 24 sider (s.a., tekster) BDsupp:sp839
Detaljer
oversat af O. Friis
s.a. 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Bog (bearbejdelse) anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Kiæmpernes Land Brobdignack, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 48 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1331
Detaljer
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog (bearbejdelse) anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 40 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1332
Detaljer
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog anonym: Røverhøvidsmanden Bückler og hans Staldbrødre. Bearbeidet efter Originalkilder. Udg. paa Dansk af Ludvig Jordan. ♦ 1839. 192 sider (1839, roman) EMP3098
se også: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie
Detaljer
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 note til titel Omhandler Schinderhannes endeligt, jævnfør: Røverkaptajnen Schinderhannes's Autobiographie, 1802.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Noveller [b]] Gallegoen. Efter det Tydske af L. Philip (1840, novelle(r)) EMP 30
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Noveller og Fortællinger [d]] Jutta. En Novelle (1840, novelle(r)) EMP1587
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
 Bog anonym: Røveren Luigino Arionelli eller den forsvundne Greve. Udg. af C. Olsen. ♦ 1840. 47 sider (1840, novelle(r)) EMP3099
originaltitel: ?
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Castel nuova. En Røverhistorie. Udg. af H. Schmidt. ♦ 1841. 83 sider (1841, roman) EMP3100
originaltitel: ?
udgiver: Harald Schmidt
 Bog anonym: Gjedehyrden og Brevtasken. Til Nytte og Fornøielse. Fra det Tydske. ♦ 1842. 92 sider (1842, roman) EMP3101
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mikkel Ræv. En Episk Fortælling efter Reinike Voss af Frederik Schaldemose. Tredie Udgave. Med Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, H.C. Kleins Forlag, 1842. 186 sider, 9 litografier (1842, digte) 👓
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Hans Excellence Dr. Greve A.W. v. Moltke, Geheime Stats- og Finants-Minister, förste Deputeret for Finantserne, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand o.s.v.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Digt, første linie: Hvad ei den gamle Digter kunde sige].
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Napoleons Hof- og Krigsleir i Dresden. Overs. fra det Tydske af H. G. K. Sommer. ♦ 1842. 144 sider (1842, roman) EMP3102
oversat af Hans Georg Krog Sommer (1792-1864)
 Bog anonym: En virkelig Tildragelse med Greve og Grevinde von Bellenau. Overs. af Allerup. ♦ 1842 (1842, roman) EMP3103
se også: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede
Detaljer
oversat af Friderich Albertin Allerup (f. 1760)
kollaps Noter
 note til titel Måske ny udgave af: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech ..., 1834.
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s076]] Asabrønden. Et Rhin-Sagn. Side 76-79 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s119]] Dværghatten. Et Rhin-Sagn. Side 119-23 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: En Times Læsning. Fortælling. Overs. af Hegelund. ♦ Veile, 1843 (1843, roman) EMP3104
oversat af N.O. Hegelund
 Bog anonym: Berlins Mysterier. Udg. af L. Jordan. ♦ 1844-45. Del 1-5 (1844-45, roman) EMP3105
originaltitel: Die Geheimnisse von Berlin, 1844-45
Detaljer
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 4, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 5, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 6, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Gemsejægerne eller Keiser Maximilian i Livsfare paa Martinsfjeldet. En Fortælling fra Tyrolerlandets Fortid for den modnere Ungdom. Fordansket af H. H. Lausen. ♦ Horsen (trykt i Veile), Holm 1844. 120 sider (1844, roman)
oversat af Hans Henrik Lausen (1813-1856)
 Bog anonym: En Italiener. En paa Facta grundet Begivenhed fra de nyeste Tider. ♦ 1846. 304 sider (1846, roman) EMP3106
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Smedesvends Natte-Eventyr. Historisk Novelle. Bearbeidet efter det Tydske af Frederik Maar. ♦ 1846. 32 sider (1846, novelle(r)) EMP3107
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Frederik Maar (1803-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel I teksten med undertitlen: En morende Novelle.
 Billede (illustrationer) Møller, P. L.: [indgår i antologien: Gæa [s280]] Digte. Af P. L. Møller. Side [280]-98 (1847, digte) 👓
Detaljer
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Juul
illustrationer af Anton Knöchl (1815-1887, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: En Udenlandsreise. Sangerløn. Aakanden. I Skoven. Hinduens Hjemvee. Skaal for Dampen! Alkestis. Den velopdragne Søn. Duerne.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Gæa [s274]] Fragment af Reineke Vos. Ved Christian Winther. Side [274]-79 (1847, digte) 👓
se også: Reineke Fos
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Th. Kiellerup (1818-1850)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af note til titlen på side [275]: Efter Anmodning af Gæas Udgiver meddeles nedenstaaende to Kapitler af en endnu ufuldendt Oversættelse af det nedertydske Digt Reineke Vos. Jeg har benyttet Hoffmann von Fallerslebens Recention af den Lübecker Udgave fra 1498, og bestræbt mig for at følge Originalen Linie for Linie.
 note til oversat titel Linienumrene: [517]-[664].
 Bog anonym: Kunstberidderne. En Novelle. Efter det Tydske. ♦ 1847. 239 sider (1847, roman) EMP3108
originaltitel: Die Kunstreiter, 1847
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Manden med Perspectivkassen. Efter det Tydske. [Ved Meïr Aaron Goldschmidt og Jac. Davidsen]. Med 34 illum. Billeder. ♦ Kbh., Bing og Søn, 1847 (1847, børnebog)
oversat af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
 Børnebog anonym: Tantens Historier. Fortællinger og Eventyr for Børn, oversat fra Tydsk. Med 9 colorerede Billeder. ♦ C. Steens Forlag, 1847 [ie: 1846]. ? sider, illustreret (1847, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Den velgjørende Fee eller Børneøen. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & S., 1847. 45 sider, illustreret (1847, børnebog)
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 8 træsnit.
 Bog anonym: Alexander Menzikoff. En historisk Fortælling. Overs. fra det Tydske af Maria Bojesen. ♦ 1848. 155 sider (1848, roman) EMP3109
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
 Børnebog anonym: Den blinde Dreng. En Fortælling for Børn og Børnevenner. Overs. fra det Tydske af Maria Bojesen. Med et Lithographi. ♦ 1848. Pris: 32 sk. (1848, børnebog) EMP3110
Detaljer
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, [1848]. 105 sider + 1 tavle.
 Bog anonym: [Bibliothek for Smaafortællinger [3c]] Galeislaven. Fra det Tydske (1848, novelle(r))
del af: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 Børnebog anonym: Jacob Lillefingers Reiser og Eventyr. En Historie for Børn. Bearbeidet efter det Tydske. ♦ Wahlske Boghandel, 1845. 75 sider, illustreret (1849, børnebog)
 Bog anonym: Lieder aus dem Tagebuche eines dänischen Soldaten, geboren in Schleswig. ♦ Kopenhagen, C.A. Reitzel, 1849. 36 sider (1849, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet et vers der starter: Til den danske Læser! / Tydsk er mit Ord! - Du studser, / Vær rolig, min Ven! thi dansk er mit Hjerte ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Reineke Fos. Oversat af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. xiv + 240 sider (1849, digte) 👓
se også: Fragment af Reineke Vos
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Forord, signeret Kjøbenhavn i Juni 1849, C.W.].
 note til oversat titel Fragment trykt i Gæs, 1847, side [274]-79.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Brydone: [indgår i antologien: Blandet Morskabslæsning [b]] Brydones Reise paa Ætna. Overs. af det Tydske (1850, tekster) EMP 36
originaltitel: A tour through Sicily and Malta, 1773
Detaljer
af Patrick Brydone (1736-1818, sprog: engelsk)
oversat af Georg Hansen (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet på engelsk i: A tour through Sicily and Malta, in a series of letters to William Beckford, Esq., of Somerly in Suffolk, 1773.
 note til oversat titel Forfatteren rejste (som præceptor) sammen med en lille gruppe til Sicilien og Malta i 1770.
 note til oversat titel Kun et uddrag af bogen er oversat.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)
 Trykt i periodicum anonym: Smaa Reisebilleder. Fra Dover til Antwerpen. (Af et tydsk Tidsskrift) (1850, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, aften, 7-9-1850 og 10-9-1850.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Note (baseret på værk) Winther, Christian: [indgår i: En Morskabsbog for Børn [s014]] Det bortkomne Skind. Side 14-20 (1850, børnebog) 👓
Detaljer
af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Anmærkning til Kjøberen [side 115], uddrag: [fra en tysk bog hvor titelbladet mangler] har jeg taget Stoffet til "En vidunderlig Hændelse" og "Det bortkomne Skind".
 Note (baseret på værk) Winther, Christian: [indgår i: En Morskabsbog for Børn [s007]] En underlig Hændelse. Side 7-10 (1850, børnebog) 👓
Detaljer
af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Anmærkning til Kjøberen [side 115], uddrag: [fra en tysk bog hvor titelbladet mangler] har jeg taget Stoffet til "En vidunderlig [ie: underlig] Hændelse" og "Det bortkomne Skind".
 Bog anonym: Grevinden af Landsfelds (Lola Montez's) Memoirer. Udg. af C. Meyer. ♦ 1851 (1851, roman) EMP3112
originaltitel: Memoiren der Lola Montez (Gräfin v. Landsfeld), 1851
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Halvbrødrene. En dansk Hof-Historie fra Begyndelsen af dette Aarhundrede. Efter det Tydske. ♦ 1851. 206 sider (1851, roman) EMP3113
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: De leende Børn eller lystige og advarende Historier med morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar. ♦ Kjöbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1851. [44] sider, illustreret (kvartformat) (1851, børnebog) 👓
originaltitel: Lachende Kinder, 1850
Detaljer
illustrationer af Theodor Hosemann (1807-1875, sprog: tysk)
oversat af Anonym
formodet af Simon Simonsen (1808-1879)
1867 Senere udgave: De leende Børn eller lystige og advarende Historier med morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar ♦
1904 Senere udgave: Knægt Robert. eller De leende Børn eller lystige og advarende Historier med morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar. 5. Oplag. ♦ Jespersen, 1904. 21 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50
kollaps Noter
 note til titel Bogen er ikke af Heinrich Hoffmann, og den tyske titel er ikke: Die Struwwelsuse oder lustige Geschichten under drollige Bilder für Kinder von 3-7 Jahren.
 note til oversat titel De 19 sider kun trykt på den ene side. 6 sider er trykt på begge sider. Alle sider håndkollorerede, teksten er på vers.
 note til oversat titel Den danske oversætter er måske Simon Simonsen.
 omtale Vibeke Stybe: Historien om "Struwwelpeter" eller "Den store Bastian", 1971. Side 45-47.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Childrenslibrary.org
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [2m]] Den Gjerrige. Novelle efter det Tydske (1852, novelle(r)) EMP 38
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s123]] Billeder fra Irlands Nordkyst. Af "Grenzboten". Side 123-54 (1853, tekster) 👓
 Bog anonym: Den gjengjældende Skarpretter. Efter det Tydske ved Clement Therchildsen. ♦ 1853. 127 sider (1853, roman) EMP3114
oversat af Clemen Therchildsen (f. 1801)
 Bog anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s169]] Kun en Skriver. Skizze af et tydsk Provindsliv. Side 169-242 (1853, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Er det Søndag idag? Klokkerne saavel i den forreste som bageste Kirke lade deres melodiske Tunger lyde til en livlig Dialog. Hvo der i Afstand lyttede til dem, vilde troe i deres aabenbarede Hemmelighed at høre de Ord: Til Vielser!
 Børnebog anonym: Negerdrengen Cuff. En Fortælling for Børn. Efter det Tydske. ♦ C.G. Iversens Boghandel, 1853. 73 sider. Pris: 40 sk. (1853, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverpigen Fiorita. Overs. fra Tydsk af J. L. E. Salling. ♦ Kolding, 1854. 80 sider. (Morende Tidsfordriv) (1854, roman) EMP3115
originaltitel: ?
oversat af J.L.E. Salling (1813-1883)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Pepina [g]] Trompeter-Selskabet. En Fortælling efter det Tyske (s.a., novelle(r)) EMP 42
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [c]] Afgrunden. Efter det Tydske (1855) EMP 51
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s227]] En Aften i Theatret i Florents. (Af "Köln Zeit."). Side 227-32 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s201]] Billeder fra Brüssel. (Af "Grenzboten"). Side 201-11 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s466]] Et Bondebryllup i Galizien. (Af "Grenzboten"). Side 466-474 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s205]] En campansk Folkefest i Nola. (Af Augsb. allg. Zeit). Side 205-12 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s156]] Marschal St. Arnaud. (Af Köln. Zeit). Side 156-59 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s072]] Et nyt Skrift af Heine. (Af "Die Grenzboten"). Side 72-76 (1855, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [e]] Regimentets Døttre. Efter det Tydske. Af Wilhelm Haffner (1855, novelle(r)) EMP 49
oversat af Wilhelm Haffner
 Bog anonym: Den schlesiske Bjergaand Rübezahl. Bekjendt af sine mange morsomme Skalkestykker. En Samling af høist morende Folkeeventyr. Efter det Tydske ved J. C. Larsen. ♦ Hjørring, Petersen, 1855. 75 sider (1855, novelle(r))
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [h]] Skolekammeraterne. Efter det Tydske, ved W. Haffner (1855, novelle(r)) EMP 49
oversat af Wilhelm Haffner
 Bog anonym: En smuk lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Viegoleis, med Guldhjulet. Hvorledes han vældig overvandt den stærke Kæmpe og Hedning, Roas af Gloys, med flere hans ridderlige Gjerninger, som tilforn ei haver været paa Dansk. Enhver Kjærhavende til Tidsfordriv, oversat af det tydske Sprog. ♦ H.P. Møller, 1855. 65 sider (1855, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s439]] Troskab. Fortælling efter det Tydske. Side 439-53 (1855, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Under hele Napoleon den Førstes Regjering var det en Gjenstand for hans Bestræbelser at knytte det gamle Aristokraties Levninger til sig. Undertiden lykkedes det ham, undertiden slog det feil.
 Bog anonym: De tvende Tiggere. En Tegning fra Aarene 1491 og 1506. Efter det Tydske af G. I. F. [ie: Vilhelm Jensen]. ♦ Trykt hos Iversen & Comp., 1856. 16 sider (1856, novelle(r)) EMP3117
Detaljer
oversat af Vilhelm Jensen
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym: Den første Ægteskabstvist. Efter det Tydske. ♦ 1856. 48 sider (1856, novelle(r)) EMP3116
oversat af Anonym
 Bog anonym: Franskmændene i Hamborg. ♦ L. Jordan, 1857. 117 sider (1857, roman) EMP3118
oversat af Anonym
 Bog anonym: De hvide Slaver eller Hamborgs Mysterier. Oversat og bearbejdet af D. E. Rugaard. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1857. 1.-2. Del, 192 + 286 sider (1857, roman) EMP3119
originaltitel: ?
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af D.E. Rugaard (1806-1875)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Morgenposten fra 20-1-1857 til 16-6-1857.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: En smuk Historie om de fire Heymansbørn. Overs. af Tydsk. Ny Udg. ♦ Schubothe, 1857 (1857, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mabel Lee eller: En forældreløs Piges Historie. Efter det Tydske. ♦ Odense, 1858. 247 sider (1858, roman) EMP3120
oversat af Anonym
 Bog anonym: Underlig og selsom Historie om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig. Saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i dett Aar, i Commission hos H.P. Møller, [1858]. 139 sider, illustreret (1858, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Teksten er den samme som i udgaven fra 1781, dog er nogle enkelte ord moderniseret.
 note til titel Illustrationerne er nye.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s243]] Bidrag til Diamantens Historie. Efter "das Ausland". Side 243-61 (1860, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har: Efter "das Ausland".
 Bog anonym: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider (1860, novelle(r)) EMP3122
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Handlingsreferat af Shakespeares tragedie af samme navn.
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Schwartz, Athalia]: Møllerens Babette. (Aftryk af Søndagsposten). ♦ Odense, [1860]. 24 sider (1860, novelle(r)) EMP3121
del af: Danmarks Illustrerede Almanak
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Aarhus Søndagsblad
Detaljer
af Athalia Schwartz (1821-1871)
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s150] Senere udgave: Møllerens Babette. Af Forf. til "Livsbilleder"
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Danmarks Illustrerede Almanak, Aargang vii (7), 1860, side 77-92, med forfatterangivelsen: af Forfatteren til "Livsbilleder".
 note til titel ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse 1859-68.
 note til forfatter Fejlagtig placeret under anonyme tyske romaner [EMP3121], af Erland Munch-Petersen: Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog, 1976. Link til ekstern webside ♦ EMP
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Stifts-Tidende, No. 80 (1-4-1860), under titlen: Møllerens Babette. Af Forf. til "Livsbilleder". - Danmarks illustrerede Almanak for 1860. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Søndagsblad 1-7-1860, 8-7-1860 og 15-7-1860.
 Bog anonym: To Bejlere om en Brud. Træk af det tydske Folkeliv. Roman. Overs. af O. [ie: F.A.O. Rugaard]. "Tiden"s Feuilleton. ♦ 1861. 285 sider (1861, roman) EMP3123
originaltitel: ?
del af: Tiden
Detaljer
oversat af Frits Alfred Oscar Rugaard (1844-1893)
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), 1862.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s218]] Den evige Jøde i London. Side 218-26 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s366]] Gabriel Quevedo. (Efter Verité israelite, i Jüdisches Volksblatt 1860 Nr. 29). Side 366-71 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
 Bog S.K.: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s122]] Kadisch'en før Col-Nidre i Synagogen i Prag (Kaldet "Aftensynagogen"). En Fortælling af S. K. i Sippurim. Side 122-50 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s352]] En qvart Lotteriseddel. (Af Kleins Volkskalender, 1860). Side 352-65 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: Mikkel Ræv. En episk Fortælling efter Reinike Voss, af F. Schaldemose. M. 6 Lith. 4. Udg. ♦ Wøldike, 1861 (1861, digte)
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog S.K.: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s151]] Redningsmanden. En Fortælling fra Midten af det 16de Aarhundrede af S. K. Side 151-217 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s326]] Sagn om Jøderne i Prag. Side 326-51 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledende tekst 326: Andre Sagn har jeg fornylig læst fortalt i Sippurim af L. Weisel, og af disse vil jeg meddele følgende tvende i dette Bind. [Signeret: Udg.].
 note til oversat titel Sagnenes titler: 1. Meisel. 2. Pinchasgaden.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s352]] Et Spillehuus i Ny-York. Efter det Tydske. Side 352-58 (1861, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [s321]] En vidunderlig Tilskikkelse. "Jakin w' Zadik jilbasch". (Hjob 27. Cap. V. 17). Side 321-25 (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: (Efter "der Israelit" for 1860 Nr. 5 af S. H.).
 Trykt i periodicum anonym: De to Visitkort (1862, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Østsjællandsk Avis 9-5-1862.
 Bog anonym: Gedichte eines Ungenannten. ♦ 1862 (1862, digte)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [s001]] En Dag af en Droschkekudsks Liv. Fortælling efter det Tydske. Side [1]-28 (1863, novelle(r)) EMP1593 👓
 Bog anonym: En fattig Moders Offer. Overs. efter "Hamburger Novellenzeitung". Nytaarsgave til Abonnenterne på Ugebladet "Fiona". ♦ Odense, 1863. 174 sider (1863, roman) EMP3124
del af: Fiona
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under titlen: En fattig Mands Offer.
 Trykt i periodicum anonym: En Gadedørsnøgle-Historie. (Efter "Ill. Dorfb.") (1863, novelle(r))
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Østsjællandsk Avis 29-4-1863 og 2-5-1863. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den gyldne Ring. En Fortælling som Bidr. til Maadeholdsforeningens Historie. Overs. fra Tydsk. Slagelse, N. Nielsen, 1863. 12 sider (1863, roman)
 Bog anonym: En skjæbnesvanger Kjærlighed. Af en Criminalembedsmands Optegnelser. Efter det Tydske. ♦ Køge, Trykt i S.C. Opffers Bogtrykkeri, 1863. 192 sider (1863, roman) EMP3125
del af: Østsjællandsk Avis
Detaljer
formodet af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Mangler på Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket.
 note til forfatter Måske af J.D.H. Temme.
 note til oversat titel Ifølge Dansk Bogfortegnelse 1859-68 til salg via af L. Jordan.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 8-12-1862 til 22-4-1863. Fuld visning af den tyske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1863, tekster) 👓
originaltitel: Die schönsten märchen der Tausend und einen nacht, 1842
Detaljer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
1874 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.)
1884 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Tredje Udgave. Med tolv Billeder i Træsnit efter Tegninger Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1884. [1] 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.)
1900 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Fjerde Udgave. Med talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Det nordisk Forlag, 1900. [Bind] I-II, 157 + 164 sider, illustreret
1912 Senere udgave: -1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Femte Udgave. Med Talrige Illustrationer af Louis Moe. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. Første-Anden Samling, 174 + 166 sider, illustreret. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
1923 Senere udgave: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. Med Illustrationer af Louis Moe. Sjette Udgave. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00. (Trykkeri: Aarhus Stiftsbogtrykkeri)
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s075] Senere udgave: Prinsen af Sind og hans Æventyr. Side 75-86
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Billeder stammer fra den tyske udgave, men ikke kolorerede.
 note til oversat titel På tysk udkom 4. Oplag mellem 1859 og 1867. Den danske oversættelse er en komplet oversættelse af bogen 20 eventyr.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst (5. oplag, 1867) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (20-11-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-12-1863, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten Nr. 287 (10-12-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Franz: Agib, Kongesønnen. Side [1]-20 (1863, novelle(r))
originaltitel: Agib, der Königssohn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s251] 1. udgave: Historie om Den tredie Calender, en Kongelig Prints. Side 251-301
[s020] Hoffmann, Franz: Harun al Raschid og Abdallah. Side 20-27 (1863, novelle(r))
originaltitel: Harun, al Raschid und Abdallah
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s394] 1. udgave: En liden Historie, af Calife Haroum Alraschids. Side 394-403
[s027] Hoffmann, Franz: Hassan, Rebslageren. Side 27-44 (1863, novelle(r))
originaltitel: Hassan, der Seiler
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 63-81
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s062] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 62-79
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s096] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 96-111
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s098] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 98-113
[s045] Hoffmann, Franz: Fiskeren og Aanden. Side 45-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Fischer und der Geist
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s073] 1. udgave: Historie om en Fiskere. Side 73-85
[s063] Hoffmann, Franz: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Hassan und Harun al Raschid
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s100] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s098] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 98-118
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s212] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 212-20
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s129] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 129-46
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s099] Senere udgave: Abu Mahommed, den lade. Side 99-116
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s131] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 131-48
[s083] Hoffmann, Franz: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Prinz von Sind
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s120] Senere udgave: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s118] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Æventyr. Side 118-28
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s146] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Evnetyr. Side 146-55
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s148] Senere udgave: Prinsen fra Sind og hans Eventyr. Side 148-57
[s094] Hoffmann, Franz: Sindbad, Søfareren. Side 94-147 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sindbad, der Seefahrer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s343] 1. udgave: Historie om Sindbad, den Søe-Erfarne. Side 343-443
[s147] Hoffmann, Franz: Den lille Kadi. Side 147-54 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der kleine Kadi
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s184] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 184-91
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s181] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 181-87
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s079] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 79-84
1904 Senere udgave: Den lille Kadi. Fortælling for Ungdommen fra 1001 Nat. ♦ Rønne, O. Aarestrup, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s155] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 155-62
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s157] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 157-64
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s094] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 94-100
1941 indgår i: Eventyr fra 1001 nat [s116] Senere udgave: Historien om Harun al Rashid og den lille Kadi. Side 116--24
[s154] Hoffmann, Franz: Sultanen og Scheichen. Side 154-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Sultan und der Scheich
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s191] Senere udgave: Sultanen og Scheichen. Side 191-200
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s187] Senere udgave: Sultaten og Scheichen. Side 187-97
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s054] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 54-63
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s056] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 56-65
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s064] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 64-75
[s164] Hoffmann, Franz: De tre Prindser. Side 164-67 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Prinzen
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s201] Senere udgave: De tre Prindser. Side 201-05
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s197] Senere udgave: De tre Prinser. Side 197-201
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s162] Senere udgave: De tre Prinser. Side 162-65
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s164] Senere udgave: De tre Prinser. Side 164-68
[s168] Hoffmann, Franz: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sidi Numann und sein Rotz
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s205] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s201] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 201-12
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s063] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 63-75
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s065] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 65-77
[s179] Hoffmann, Franz: Abu og Niutyn. Side 179-87 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu und Niutyn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s217] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 217-25
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [1s166] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 166-74
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [1s168] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 168-76
[s187] Hoffmann, Franz: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 187-211 (1863, novelle(r))
originaltitel: Prinz Achmet und Fee Paribanu
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s620] 1. udgave: Historie om Prints Ahmed og en Sangerinde, ved Navn Pari-Banon. Side 620-733
[s211] Hoffmann, Franz: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 211-19 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der todte Bucklinge auf Reisen
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1757 i: Tusende og en Nat, [1s555] 1. udgave: Historie om En liden Pukkelrygget. Side 555-72
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den døde Pukkelryggede paa Reiser.
[s219] Hoffmann, Franz: Albondocani. Side 219-41 (1863, novelle(r))
originaltitel: Albondocani, der Bandit
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s257] Senere udgave: Albondocani. Side 257-78
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s252] Senere udgave: Albondocani. Side 252-73
[s241] Hoffmann, Franz: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Mahomet, der Faulpelz
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s278] Senere udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s273] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 273-90
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s101] Senere udgave: Abu Mahomed, den lade. Side 101-118
[s258] Hoffmann, Franz: Padmanaba og Hassan. Side 258-64 (1863, novelle(r))
originaltitel: Padmanaba und Hassn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s296] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 296-302
1884 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusend og én Nat [s290] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 290-96
1912 i: -1001 Nats smukkeste Eventyr [2s116] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 116-23
1923 i: 1001 Nats smukkeste Eventyr [2s118] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 118-25
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s086] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 86-93
[s265] Hoffmann, Franz: De tre Søstre. Side 265-90 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schwestern
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s774] 1. udgave: Historie om Tvende Søstre, som bar Had til deres yngste Søster. Side 774-830
[s290] Hoffmann, Franz: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 290-328 (1863, novelle(r))
originaltitel: Aladdin und die Wunderlampe
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s099] 1. udgave: Historie om Aladdin eller den forunderlige Lampe. Side 99-393
[s328] Hoffmann, Franz: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348 (1863, novelle(r))
originaltitel: Ali Baba und die vierzig Räuber
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1758 i: Tusende og en Nat, [3s522] 1. udgave: Historie om Ali-Baba og Fyrgetive Røvere, som veed en Slavinde blev udryddet. Side 522-94
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [g]] De tre Rødskjæggede (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [a]] Den fortryllede Hest (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [e]] Kongens tre Børn (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [h]] Lige for Lige (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [f]] Riv hans Mund! (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [i]] En sørgelig Historie om de to Borggrever af Nürnberg (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [b]] Den sørgelige Sang (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [d]] Tykke Lollus og Tynde Lollus (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [c]] Uhyret Hjerteløs (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: Den smukke Selly's Historie. Efter det Tydske af Julius Bergmann. ♦ Odense, 1866. 47 sider (1866, novelle(r)) EMP3128
originaltitel: ?
oversat af Julius Bergmann (1844-1904)
 Bog anonym: Livet ved Kysten. Af en Kjøbmands transatlantiske Erindringer. Efter det Tydske. (Feuilleton til "Folkets Avis"). ♦ Kjøbenhavn, Fjeldsøe & Gandrups Bogtrykkeri, 1868. 106 sider (1868, roman) EMP3129 👓
originaltitel: ?
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton fra 11-12-1867 til 7-2-1868. (Titelblad den 7-2-1868). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Skadereden. ♦ Methodisterne, [1868]. 50 sider (1868, novelle(r)) EMP3130
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under anonym Engelske Romaner side 195.
 Bog anonym: Landeveis-Rocamboler. En Samling Røverhistorier fra den virkelige Verden. ♦ L. Jordan, 1869. (1869, roman) EMP3131
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført under franske romaner.
 note til oversat titel Annonceret udkommen i Berlingske Tidende 13-8-1870 og 18-8-1870.
 Bog anonym: Napoleon den Stores sidste Kjærlighed. Historisk Roman. ♦ 1869. Bd. 1-3, (347 sider + 1 tavle) + (267 sider + 1 tavle) + (211 sider + 1 tavle) (1869, roman) EMP3132
Detaljer
oversat af Carl Sørensen (1845-1881)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1. Overs. af Carl Hermann [ie: Carl Sørensen]. Bind 2-3. Overs. af M.L.
 Bog anonym: Baronerne Delvi. En romantisk Skildring af M. Overs. paa Dansk af J. H. Halvorsen. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". ♦ 1870. 356 sider (1870, roman) EMP3133
del af: Nordisk Billed-Magazin
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
 Bog anonym: Historier til Advarsel for ulydige Börn (1870, børnebog)
Detaljer
af Heinrich Hoffmann (1809-1894, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1847 [Uddrag] 1. udgave: Vær lydig, eller lystige Historier og moersomme Billeder for Börn imellem 3-6 Aar. ♦ Kiøbenhavn, H.I. Bing & Söns Forlag, 1847.
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder dels historier fra "Den store Bastian" og dels fra andre kilder.
 omtale Vibeke Stybe: Historien om "Struwwelpeter" eller "Den store Bastian", 1971. Side 47-48.
 Trykt i periodicum anonym: Kvindekjærlighed. Skitse af en Statsmands Liv fra Nutiden. (Efter det Tydske) (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende Nr. 35 (11-2-1870) og 12-2-1870.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: En Landsbylærers Reise. (Efter det Tydske) (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 37 (10-12-1870) og Nr. 38 (17-12-1870).
 Trykt i periodicum anonym: Muurrblenden i Budethin. (Et østerrigsk Sagn) (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 28 (8-10-1870).
 Trykt i periodicum anonym: Rybezahls sidste Bedrift (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., fra Nr. 35 (26-11-1870).
 Børnebog anonym: Betsy og Toms. En Fortælling for Ungdommen. Oversat af J. Ræder. ♦ Hagerup, 1871. 112 sider, 1 lithographi (1871, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Julie Grüner (1836-1914)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med billede i farvetryk.
 note til oversat titel Restoplaget solgt til V. Pio.
 Trykt i periodicum anonym: Jano. Efter slowakisk Fortælling. Ved A. Vandrup (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af A. Vandrup
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 14 (1-4-1871).
 Bog anonym: Napoleon d. Tredies Memoirer, eller En Keisers Hemmeligheder. Historisk romantisk Tidsbillede. Frit overs. af C. M. ♦ [1871]. 959 sider, illustreret (1871, roman) EMP3134
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Slottet Malmaison. Frit efter det tydske ved A. Vandrup (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af A. Vandrup
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 13 (25-3-1871).
 Dramatik anonym: Tjenende Aander. Farce med Sange i 1 Act, efter det Tydske ved P. Julius. Pio, 1871 (1871, dramatik)
serietitel: Morskabstheatret. Vaudeviller og Farcer, 10
oversat af Julius Petersen
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s207]] Den gaadefulde Fremmede. Af en tydsk Politimands Optegnelser. Side 207-34 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s360]] Kremoneser-Violinen. Side 360-65 (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Fliegende Blätter, Nro. 1235 (1869), side 11-12, signeret: Crassus.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Univesitätsbibliothek Heidelberg
 Bog anonym: Pigen fra Wesselburen. En Fortælling fra Ditmarsken, overs. af C. Jørgensen. ♦ Aarhus, 1872. 90 sider (1872, roman) EMP3135
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag. ♦ Aarhus, 1873. 88 sider.
 Bog (oversætter) Turgénjew, Iwan: Smaa Fortællinger. Af Iwan Turgénjew. Paa Dansk ved Vilhelm Møller. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensens Forlag, 1872. [5] 402 [1] sider. (Trykkeri: Græbe) (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversat af Friedrich Bodenstedt (1819-1892, sprog: tysk)
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen: 1-16 Ark trykt hos Cohen. 17-26 Ark trykt hos Græbe.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Oversætterens Forord [Signeret: Kjøbenhavn, d. 17. April 1872].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Da jeg henvende mig til Hr. Iwan Turgénjew og bad om hans Tilladelse til at forsøge at indføre et UDvalg af hans Skrifter i den danske Literatur, gjorde jeg ham en Tilstaaelse ... Tilstaaelsen gaaer ud paa, at jeg ikke har kunnet benytte den russiske Original, men har maattet indskrænke mig til at gjengive tydske Oversættelser paa Dansk ... Turgénjew taler skriver Tydsk som sit Modersmaal, og ..., at af de af mig benyttede tydske Oversættelser giver T. den ene (der er besørget af en Virtuos i Oversættelseskunsten) det Vidnesbyrd, at "den ikke lader Noget tilbage at ønske", medens han for den andens Vedkommende "paa det Eftertrykkeligste garanterer den fuldstændige Troskab mod Originalen".
 note til oversat titel Side [403]: Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Turgénjew, Iwan: Tre Gange mødt. (1851). Side [1]-49 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s051] Turgénjew, Iwan: Assja. (1857). Side [51]-128 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Tredie Bind (1869), side 241-95, under titlen: Anuchka. En Fortælling efter Ivan Turgenef ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s129] Turgénjew, Iwan: Den første Kjærlighed. Side [129]-241 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [e] Senere udgave: Den første Kjærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s243] Turgénjew, Iwan: Faust. Novelle i ni Breve. Side [243]-314 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [c] Senere udgave: Faust
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s315] Turgénjew, Iwan: Kroen ved Kongeveien. Side [315]-402 (1872, novelle(r))
af Ivan Turgénjew (1818-1883, sprog: russisk)
1879 indgår i: Smaa Fortællinger [b] Senere udgave: Kroen ved Kongevejen
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: "Den sælsomme Patient. Ved Mys, V-p (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 33 (18-8-1872).
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s185]] Det Allerhelligste i Glatz. Efter "Das neue Blatt". Side 185-201 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s154]] Et Besøg ved Hoffet i Bangkok. Af et Brev til "Elberfelder Zeitung", skrevet i Mai 1873. Side 154-70 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s097]] Blodbadet i Glencoe. Efter "Nah und Fern". Side 97-105 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s123]] Condé's Kjærlighed. Efter "Der Bazar". Side 123-29 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s342]] Et Eventyr ved en Skyttefest i Basel. (Efter det Tydske). Side 342-76 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s332]] Den gamle Soldat. Efter det Tydske. Side 332-43 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s361]] Et Jagteventyr. Efter det Tydske ved E. K. Side 361-79 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s329]] Julegaverne. Efter "Illustrirte Familien-Zeitung". Side 329-38 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s373]] En Komedie i det Grønne. Efter det Tydske. Side 373-79 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s053]] Lyset i Videnskabens Tjeneste. Oversat fra Tydsk af Th. Scheelund. Side 53-70 (1873, tekster) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s097]] Mester Sorteflor. (Efter det Tydske). Side 97-154 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s052]] Om Bierne og deres blinde Iagttager. Oversat fra Tydsk af Th. Scheelund. Side 52-67 (1873, tekster) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s377]] Pantherjagt på Oceanet. Efter det Tydske ved P. L. Side 377-80 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s353]] Pudset. Efter "Der Hausfreund". Side 353-66 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s335]] En Reklame. Efter "Illustrierte Familien-Zeitung". Side 335-46 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s296]] Speciemanden. (Efter det Tydske). Side 296-322 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster [indgår i antologien: Euterpe [s071]] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster) 👓
Detaljer
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Bog anonym: Jesuiterne. Frit efter det Tydske ved C-t. "Social-Demokratens" Føljeton. ♦ 1874. 349 sider (1874, roman) EMP3136
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Social-Demokraten fra 28-12-1874 til 10-3-1875. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum A: Magt og Afmagt. (Af A....) (1874, novelle(r))
originaltitel: Macht und Schwäche
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 6-6-1874.
 note til titel Samme novelle som (men det vides ikke om det er første publicering): Macht und Schwäche , trykt i Regensburger Zeitung 1842, Unterhaltungsblatt, No. 71 og 72.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Marino Marinelli eller Økongen. Roman. ♦ 1874 (1874, roman) EMP3137
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8c]] En Millionair i NewYork. Efter "Gartenlaube" 1874. Ved A. B. (1874, tekster) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [k]] Arven. Fortælling. Overs. efter det Tydske (s.a., novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra fremmede Forfattere [c]] En Decembernat i London. Bearbejdelse, efter en tydsk Forfatter (1875, novelle(r)) EMP 93
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [g]] Fanny eller En lille Historie fra Schweiz. Overs. fra Tydsk (s.a., novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [e]] En Stump Adresseavis! Omarbeidet og lokaliseret fra Tydsk (s.a., novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: Fortællinger fra Centralamerika. ♦ Goldberg & Komp.s Forlag, [1876]. 228 sider. (Trykkeri: J. Henriksens Tryk) (1876, novelle(r)) EMP3138 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Arkene har numrene: [17:1], 17:2, 18:3, 18:4, 19:5, 19:6, 20:7, 20:8, 21:9, 21:10, 22:11, 22:12, 23:13, 23:14, 24:15.
kollaps Indhold

[s001] anonym: Clara. Novelle. Side [1]-59 (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
kollaps Noter
del af: Huusvennen
 note om føljeton Trykt i Huusvennen 1866, Nr. 4-6.
[s061] anonym: Nybyggerne i Texas. Fortælling. Side [61]-132 (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
[s133] anonym: Rosas og hans Datter. Novelle. Side [133]-228 (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
1887 indgår i antologien: Fortællinger af forskellige Forfattere [s003] Senere udgave: Rosas og hans Datter. Historisk Fortælling - her efter det Tyske. Side [3]-151
[x] anonym: Den hemmelighedsfulde Grevinde. Side [1]-27 (1876, novelle(r))
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sammenbundet uden separat titelblad i Det kgl. Biblioteks eksemplar. Denne historie foregår ikke i Centralamerika.
 note til oversat titel Novellen har separat paginering. Arkene har numrene: 30:[1], 30:2.
 Bog pseudonym: [indgår i antologien: Fortællinger [s003]] En Guds Dom. (Af Forfatteren til "nye tyske Tidsbilleder") (1876, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Den berygtede Røveranfører Rinaldo Rinaldinis mærkværdige Levnetsløb og Æventyr. En Røverhistorie fra det 18de Aarhundrede. Overs. fra Tysk. ♦ 1877. 99 sider (1877, roman) EMP3139
se også: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Koncentreret fremstilling efter Vulpius' brede dialogprægede fremstilling: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini, 1800-01.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [f]] Den gamle Avis. Efter det Tydske (1877, novelle(r)) EMP 99
del af: Randers Dagblad
 Børnebog T-x: En Kartoffelcomedie eller Casimir og Pumpia. Frit efter det Tydske, Oversat af T-x. Med 51 Illustrationer. ♦ C.E. Sørensen, 1877. 26 sider, illustreret (1877, børnebog)
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Dukketeaterkomedie.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Niels Skytte og Peer Hattemager [b]] Strandrøverne. (Efter "A.-V."). Side [35]-55 (1877, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vendsyssel Tidende
del af: Lolland-Falsters Folketidende
Detaljer
oversat af Anonym
1877 Senere udgave: Strandrøverne paa Sild. (Efter "Das Buch für Alle" ved H. i "L.-F. St."). Side [1]-22
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 4-4-1877 til 10-4-1877. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Lollands-Falsters Folketidende 14-1-1877, (Efter "A.-V."). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Strandrøverne paa Sild. (Efter "Das Buch für Alle" ved H. i "L.-F. St."). Side [1]-22 (1877, novelle(r)) 👓
del af: Isefjordsposten
Detaljer
oversat af H. (pseudonym)
1877 indgår i antologien: Niels Skytte og Peer Hattemager [b] 1. udgave: Strandrøverne. (Efter "A.-V."). Side [35]-55
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse) i Isefjordsposten fra 4-8-1877 til 18-8-1877. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Kærlighed og Aristokrati. Fortælling af L-l. Frit overs. efter det Tydske. ♦ Rønne, 1878. 116 sider (1878, roman) EMP3140
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Kvækeren og Stratenrøveren. (Efter det tyske ved S.M.) (1880, roman)
originaltitel: ?
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 28-5-1880.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [s117]] Det forfalskede Testamente. Efter en Kriminalembedsmands Optegnelser. (Efter det Tydske. - "Hobro Av."). Side [127]-311 (1881, roman) 👓
originaltitel: Die Testaments-Verfälschung
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 117.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 8-2-1881 til 7-4-1881. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den georgiske Dolk. Novelle. ♦ [1881]. 96 sider (1881, roman) EMP3141
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Hverdagshistorie af Arbeidslivet. Efter det Tyske ved A. Th. Jacobsen. ♦ 1881. 64 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 276) (1881, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 276
oversat af A.Th. Jacobsen (f. 1837)
 Bog anonym: En moderne Greve af Monte Christo eller Pligt og Hjærte. Overs. af R. H. ♦ 1881. 753 sider (1881, roman) EMP3142
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet anfører "Del 1", men de 753 sider omfatter hele romanen. Udkom i hefter.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [s003]] Højst fem Ord. Efter det Tydske. Side [3]-27 (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 7-9-1882 til 14-9-1882. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediesteam
 Bog anonym: [Livets Omvexlinger [2]] En Korsets Stridsmand (1882, roman) EMP 112
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [s028]] Og see, det blev lyst. (Efter det Tydske). Side [28]- (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Sjællands-Posten
oversat af Anonym
 Bog E.K.: Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland. Historisk Roman af E. K. ♦ Kjøbenhavn, W. Simonsen & Ko.'s Forlag, 1882. [Første]-Anden Del, 360 + 398 sider. (Trykkeri: Chr. Eltongs Bogtrykkeri, Pilestræde 40, [København]) (1882, roman) EMP3143
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1884 Samhørende, fortsættes af (2. del): Lykkens Luner eller Den røvede Brud. Skildringer fra Nutidens Rusland af E. K. Fortsættelse af "Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland". ♦ 1884. Del 1-2, 399 + 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under danske romaner side 328.
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Trykt i periodicum anonym: Bøjet til sidst. En Landsbyhistorie (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 6. Aargang, Nr. 49 (3-12-1882), side 680-82 [Illustreret], Nr. 50 (10-12-1882), side 694-99, Nr. 51 (17-12-1882), side 707-13, Nr. 52 (24-12-1882), side 724-26 og Nr. 53 (31-12-1882), side 733-37. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af forskjellige Forfattere [s001]] Den skjønne Helene. En Tildragelse fra den sidste polske Opstands Tid. Efter det tyske ved Severin Høst. Side [1]-19 (1883, novelle(r))
del af: Østsjællands Folkeblad
Detaljer
oversat af Severin Høst
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællands Folkeblad fra 31-7-1883 til 4-8-1883. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Forunderlige Veje. Tre Livsbilleder. Overs. og udg. (efter S. P.) af O. Olsson. ♦ Aalborg, 1884. 38 sider (1884, novelle(r)) EMP3144
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under svenske romaner.
 Bog anonym: Lykkens Luner eller Den røvede Brud. Skildringer fra Nutidens Rusland af E. K. Fortsættelse af "Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland". ♦ 1884. Del 1-2, 399 + 358 sider (1884, roman) EMP3145
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1882 Samhørende, 2. del af: Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland. Historisk Roman af E. K. ♦ Kjøbenhavn, W. Simonsen & Ko.'s Forlag, 1882. [Første]-Anden Del, 360 + 398 sider. (Trykkeri: Chr. Eltongs Bogtrykkeri, Pilestræde 40, [København])
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under danske romaner side 328.
 Bog N, A. v.: Ved Gud til Gud. En Familiehistorie af A. v. N. Overs. af M. E. ♦ Kristiania, Cammermeyer, 1884. 309 sider (1884, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
forord af Wilhelm Friedrich Besser (1816-1884, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel M.E. er måske: Margrethe Essendrop.
 note til oversat titel Med Forord af Dr. W.F. Besser.
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kun magelig! Efter det Tydske. ♦ 1886. 36 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 340) (1886, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 340
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af forskellige Forfattere [s003]] Rosas og hans Datter. Historisk Fortælling - her efter det Tyske. Side [3]-151 (1887, roman)
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1876 indgår i: Fortællinger fra Centralamerika [s133] 1. udgave: Rosas og hans Datter. Novelle. Side [133]-228
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton (samme oversættelse som 1876-udgaven) i Sorø Amtstidende fra 5-8-1887 til 29-8-1887. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Skovkroen. Efter det Tydske. Udg. af Helga Westergaard. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1887. 124 sider. (Solstråle-Fortællinger. Ny Række, 5) (1887, roman) EMP3147
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 5
udgiver: Helga Westergaard (1846-1927)
 Bog anonym: Magdalena. Overs. fra Tysk af Jhe. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, [Helsingørs Avis], 1888. 190 sider (1888, roman) EMP3148
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af Jhe (pseudonym)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis 1888.
 Bog anonym: Dore. Overs. fra Tydsk. ♦ 1889. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 364) (1889, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 364
oversat af Anonym
 Bog anonym: Friherrens Døttre. Fortælling efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1889. 174 sider (1889, roman) EMP3149
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 16-5-1889 til 7-6-1889 i 17 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: "Han vilde ikke!". Overs. af E. M. ♦ 1889. 24 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 370) (1889, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 370
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: Julestjernen. Efter det Tydske. ♦ [ikke i boghandlen], 1889. ? sider (1889)
originaltitel: ?
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne
Detaljer
oversat af Anonym
1923 Senere udgave: Julestjernen. Efter det tyske. 2. Opl. ♦ [ikke i boghandlen], 1923. 16 sider, illustreret
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [28s283]] Beethoven som Husfader og Kok (1890) 👓
 Bog anonym: Erna. Efter det tyske ved Holger Ovesen. "Koldingposten"s Feuilleton. ♦ 1890. 442 sider (1890, roman) EMP3150
originaltitel: ?
del af: Koldingposten
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Herren til Steinbach. Roman i to Dele. Efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1890. Deel 1-2, 190 + 208 sider (1890, roman) EMP3151
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 11-7-1890 til 16-8-1890 i 32 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Beseiret. Overs. fra Tydsk. ♦ 1891. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 387) (1891, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 387
oversat af Anonym
 Dramatik Hansen, D.: Sortepeer. Sangspil i 1 Akt. Frit efter det Tyske af D. Hansen. Musiken af J.P. Hansen (1891, dramatik)
oversat af D. Hansen (1829-1889)
 Bog Michaelsen, J. V.: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. ♦ Oure, [Udgiveren], 1893. (1893, roman)
oversat af J.V. Michaelsen
 Dramatik anonym: Jolanthe. Opera (1893, dramatik)
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Unges Bibliothek [c]] Stedse i Bøn. Efter det Tydske ved Ellen (1893, novelle(r)) EMP1598
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. Udg. af J. V. Michaelsen. ♦ 1893. 175 sider (1893, roman) EMP3152
originaltitel: ?
Detaljer
udgiver: J.V. Michaelsen
1905 Senere udgave: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. 2. Oplag. ♦ J.V. Michaelsen, 1905. 192 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Unges Bibliothek [e]] Ved Juletid. Overs. af Ellen (1893, novelle(r)) EMP1598
Detaljer
af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 indgår i antologien: Tre Julefortællinger [b] Senere udgave: Ved Juletid. Overs. fra Tysk ved Ellen
 Bog Stromeyer: Af en »Vagabonds« Dagbog. Udg. af Stromeyer. Overs. af J. K. Møller. Med et Forord af Pastor N. Dalhoff. ♦ 1894. 54 sider (1894, novelle(r)) EMP2882
originaltitel: Aus dem Tagebuch eines "Vagabunden", 1893
Detaljer
udgiver: Stromeyer (sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
forord af N.C. Dalhoff (1843-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-5: [Forord signeret N.D.].
 Bog anonym: Pave Julius' død. En Satire. Oversat af Fr. Moth. ♦ Kleins Forlag, 1894. 63 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 16) (1894, digte) 👓
originaltitel: ?
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 16
Detaljer
oversat af Fr. Moth (1861-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Julefortællinger [b]] Ved Juletid. Overs. fra Tysk ved Ellen (1894, novelle(r)) EMP 124
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1893 indgår i antologien: De Unges Bibliothek [e] 1. udgave: Ved Juletid. Overs. af Ellen
 Bog anonym: Agenten. Efter det Tydske. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1895. 28 sider. Pris: kr. 0,14 (1895, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 441
oversat af Anonym
 Bog anonym: Edelweis. ♦ [1895]. 16 sider (1895, novelle(r)) EMP3153
oversat af Anonym
 Bog anonym: Elisa Baronesse von ... Jøde og Christen. Roman. ♦ Odense, 1865. Deel [1]-2, 140 + 127 sider (1865, roman) EMP3127
oversat af Anonym
 Bog anonym: En fattig Landsbypræsts mærkelige Hændelser. Blade af en engelsk Landsbypræsts Dagbog. ♦ [1895]. 60 sider (1895, roman) EMP3154
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i: Der Friedensbote. Sammlg. v. Erzählgn. und Liedern f. solche, d. d. Frieden m. Gott u. Menschen suchen. (Vom E. Westermeyer). 6. Aufl., 1876.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 note til oversat titel Side 60: [Note].
 Bog anonym: Hyrdedrengen. Fra Tysk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 30 sider. (De Unges Bibliothek) (1895, novelle(r)) EMP3155
serietitel: De unges Bibliothek
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
kollaps Noter
 note om oplag 2det Oplag, 1897. 30 sider.
 Bog anonym: Lygtemænd. Overs. fra tysk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 59 sider. (De Unges Bibliothek) (1895, novelle(r)) EMP3156
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: Et Barns Bøn. Skildring fra Evangeliets Seir i det gamle Israel. Overs. fra Tydsk af J. B. [ie: Johanne Blauenfeldt]. Udg. af Foreningen til gudelige Smaaskrifters Udbredelse (det danske Traktatselskab). ♦ 1896. 138 sider (1896, roman) EMP3157
oversat af Johanne Blauenfeldt (1867-1931)
 Bog anonym: Gaadefulde Naturer. Af H. H. Efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1897. 287 sider (1897, roman) EMP3158
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 9-12-1896 til 28-12-1896 i 18 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Brudt Overmod. Fortælling. Bearbejdet efter det Tyske af Fanny Tuxen. ♦ 1898. 283 sider (1898, roman) EMP3159
originaltitel: ?
oversat af Fanny Tuxen (1832-1906)
 Bog Tuxen, Fanny: Brudt Overmod. Fortælling, bearbejdet efter det tyske af Fanny Tuxen. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 283 sider (1898, roman)
Detaljer
oversat af Fanny Tuxen (1832-1906)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under Danske Romaner.
 note til titel Fuld visning af bogen (pdf) på: Det kgl. Bibliotek. Link til ekstern webside soeg.kb.dk
 anmeldelse Fredericia Dagblad 13-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.].
 anmeldelse Dagens Nyheder 23-12-1898, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 15-12-1898, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Social-Demokraten 16-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Nationaltidende 22-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jyllandsposten 23-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Viborg Stifts-Tidende 24-12-1898, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 12-1-1899, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.].
 Bog anonym: Den døende Røver. En sandfærdig Begivenhed. Efter det tyske af "caritas". ♦ 1898. 16 sider (1898, novelle(r)) EMP3160
originaltitel: ?
oversat af caritas (pseudonym)
 Bog anonym: Hele Livet for at vinde en evig Krone. Fortælling af A. v. N. Fra Tysk ved Olga [Andersen]. ♦ 1898. 166 sider. (De Unges Bibliothek) (1898, roman) EMP3161
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Olga Andersen (1876-1947)
 Bog anonym: I Herrens Skole. En Fortælling. Fra tysk bearbejdet af N. P. Madsen. ♦ 1898. 110 sider (1898, roman) EMP3162
oversat af N.P. Madsen (1860-1916)
 Bog Madsen, N. P.: I Herrens Skole. En Fortælling. Fra tysk bearbejdet af N. P. Madsen (1898, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af N.P. Madsen (1860-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under Danske Romaner.
 Bog anonym: Stærke Mænd. To Virkelighedsskildringer. Overs. fra Tysk af Ad. Fønss, og et Digt af -n. ♦ 1899. 35 sider (1899, novelle(r)) EMP3163
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
kollaps Indhold

[a] anonym: Nødværge (1899, novelle(r))
[b] anonym: Overfaldet (1899, novelle(r))
[c] anonym: Stærke Jim. En sand Historie fra Rochdale. Frit genfortalt efter John Ashworth af -n (1899, digte)
 Bog anonym: En Moder. Overs. fra Tysk af "caritas". ♦ 1899. 63 sider (1899, novelle(r)) EMP3164
originaltitel: ?
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1900. 63 sider.
 note om oplag 3. Oplag, 1904.
 note om oplag 4. Oplag, 1917.
 Bog anonym: Din Broders Blod. Af M. v. O. Paa dansk ved N. P. Madsen. ♦ 1900. 209 sider. (Hjemmets Bibliothek) (1900, roman) EMP3165
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af N.P. Madsen (1860-1916)
 Bog (oversætter) Collins, W.: Gjengjældelse. Fortælling af Wilkie Collins. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til "Silkeborg Avis". ♦ Silkeborg, H.S. Sørensens Bogtrykkeri, 1900. 129 sider (1900, roman) 👓
del af: Silkeborg Avis
se også: Gengældelse
se også: Gengældelse
Detaljer
af Wilkie Collins (1824-1889, sprog: engelsk)
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1872 1. udgave: Frøken eller Frue? Af Wilkie Collins. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew & Komp., 1872. 184 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Nogle navne er ændret (fx Roland Turlington til Roland Evers) i forhold til den engelske originals, hvilket antyder at denne oversættelse er sket efter en tysk oversættelse, der netop har de ændrede navne. Den tyske oversættelse var (fx?) trykt i Leipziger Tageblatt, fra 27-7-1898 under titlen: Vergeltung.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Silkeborg Avis fra 20-2-1900. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den ensomme Mand. ♦ Odense, [ikke i boghandlen], 1901. 24 sider (1901, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fabrikantens Elskede eller Käthe Schneider. Oversat fra det Tyske af X. ♦ Aalborg, Dansk Folkeskrifts Forlag - (C. Nygaard), 1901. 864 + 174 sider, illustreret (1901, roman)
originaltitel: ?
oversat af X. (pseudonym)
 Bog (oversætter) Beniczsky, H.: Nihilistinden. Roman af H. Beniczsky. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Ryes Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1901. 168 sider (1901, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
af Helene von Beniczky-Bajza (1840-1905, sprog: ungarsk)
oversat af Carl Reiffenstein-Hansen (1861-1933)
1901 Senere udgave: Nihilistinden. Roman af H. Beniczsky. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Aarhus], [Aarhus Stiftstidende] [ikke i boghandlen], [1901]. 168 sider
1924 Senere udgave: Nihilistinden. Roman af H. Beniczky. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1924]. 168 sider
1925 Senere udgave: Nihilistinden. Roman af H. Beniczky. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1925]. 168 sider
1925 Senere udgave: Nihilistinden. Roman af H. Beniczky. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ Ærø Venstreblad, [1925]. 168 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Formodentlig oversat til dansk efter en tysk oversættelse.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Randers Dagblad fra 26-6-1901. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Dobbeltgængersken. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 280 sider (1902, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Jyllandsposten fra 28-5-1902. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amtsavis fra 4-2-1933 til 3-4-1933 i 53 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s003]] En gammeldags Muncke-Prædiken om Hyrden, faarene og Reynskabet, holden af den lærde Munck Pater Wolle Pæjrsen udi Jarlov. De Lysthavende til villie oversat af høy Tydsk paa høy Jydsk. Side [3]-5 (1902, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 5: Kgl. Bibl. Hjelmstjernes Saml. Nr. 1930. Omkring Aar 1700.
 Bog anonym: Jul til Søs. Efter det Tyske. ♦ [ikke i boghandlen], 1902. 24 sider, illustreret (1902, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 64
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nødværge. Roman efter det tyske. ("Randers Venstreblad"s Feuill.). ♦ Randers, [ikke i boghandlen], 1902. 164 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
del af: Randers Venstreblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Randers Venstreblad 1902.
 Dramatik anonym: Stævnemøder. Farce i 2 Akter. Frit efter det tyske. ♦ »Klods-Hans«s Forlag, 1902. 50 sider (1902, dramatik)
serietitel: Repertoiret, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Trofast Kærlighed eller Fyrstedatter og Fiskersøn. Overs. fra Tysk af J. P. Hansen. ♦ Aarhus, C. Nygaard, 1902. 1232 sider. Pris: kr. 6,00 (1902, roman)
originaltitel: ?
oversat af J.P. Hansen
 Bog G. von B. I.: Økongen Marinelli eller Blodnatten i Venedig. Hist. romantisk Fortælling af G. von B. I. ♦ Aalborg, Nordjyllands Forlagsforretning ved J. Toft, 1902. 80 sider. (Trykkested: Odense) (1902, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Uafsluttet.
 Bog anonym: Den smukke Rosa. ♦ Odense, [L. Nielsens Forlag], [1902]. 991 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Den smukke Rosa eller Kamp om Kærlighed. Fra det Tyske. ♦ J.P. Balkens Forlag, [1917]. 992 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden titelblad.
 note til oversat titel Annonce i Kolding Folkeblad 6-10-1902, side 3: Af "Den smukke Rosa" og "Den forvovne Ridder" faas Fortsættelsen samt Præmie ved Henvendelse i Subskriptionskontoret, Laasbystræde 6, L. Nielsens Forlag, Odense.
 Bog anonym: Anna Marie. En Julefortælling. Oversat fra Tysk. ♦ C.B. Kiær, 1903. 36 sider. Pris: kr. 0,25 (1903, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Danserinden. Roman af H. S. Oversat af ***. ♦ Aarhus, Aarhus Stiftsbogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 160 sider (1903, roman)
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (mest som tillæg) i Aarhus Stiftstidende fra 2-3-1903 til 27-3-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Ellen eller bedragne Hustru. ♦ [ukendt], 1903. 1074 sider (1903, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anfører: Uden titelblad.
 Note (andet) Reck: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Ideen efter det Tyske. Farce i 1 Akt. ♦ J.L. Wulff, 1903. 24 sider. Pris: kr. 0,65 (1903, dramatik)
Detaljer
af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
1939 Senere udgave: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Farce i en Akt. (Ideen efter det tyske). 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1939. 16 sider
kollaps Noter
 Dramatik »op« [ie: Petersen, Otto]: De nygifte fra Ebeltoft eller I Pensionatet. Farce i en Akt. Frit oversat efter det tyske. ♦ J.L. Wulffs Forlag, 1903. 60 sider (1903, dramatik)
oversat af Otto Petersen, f 1887 (1887-1969)
 Dramatik anonym: Naar Enden er god -. Farce i 1 Akt. Frit bearbejdet efter det Tyske af Reck. [ie: Wilh. Rechendorff]. ♦ J.L. Wulff, 1903. 46 sider (1903, dramatik)
originaltitel: ?
oversat af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Bog anonym: Skibbrud. Moderne Kunstnerroman. ("Aftenbladet"s Feuill.). ♦ [Aftenbladet] [ikke i boghandlen], 1903. 170 sider (1903, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet 1903.
 Bog anonym: Det stjaalne Barn eller Klaras Ulykke. ♦ [ukendt], 1903. 1072 sider (1903, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anfører: Uden titelblad.
 Bog anonym: En Synderinde. Roman. Oversat fra Tysk af Elisabet Kragmar. ♦ Aarhus, Chr. Hansens Forlag, 1903. 688 sider. Pris: kr. 3,01 (1903, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Elisabet Kragman
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog anonym: Dronning og Yndling. Historisk Roman. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1903. 481 sider (1903, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Næstved Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1903 Senere udgave: Dronning og Yndling. Roman fra det danske Hof. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1903. 481 sider
1903 Senere udgave: Dronning og Yndling. Roman fra det danske Hof. Føljeton til "Fredericia Dagblad". ♦ Fredericia, "Fredericia Dagblad"s Bogtrykkeri, 1903. 481 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Feuilleton til "Aalborg Tidende".
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Tidende fra 21-4-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (trykt med forløbende sidetal) i Næstved Tidende fra 28-4-1903. Med undertitlen: Roman fra det danske Hof.
 url Fuld visning af teksten fra Næsteved Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Dronning og Yndling. Roman fra det danske Hof. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1903. 481 sider (1903, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1903 1. udgave: Dronning og Yndling. Historisk Roman. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1903. 481 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 22-4-1903 til 22-7-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Dronning og Yndling. Roman fra det danske Hof. Føljeton til "Fredericia Dagblad". ♦ Fredericia, "Fredericia Dagblad"s Bogtrykkeri, 1903. 481 sider (1903, roman) 👓
del af: Fredericia Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1903 1. udgave: Dronning og Yndling. Historisk Roman. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1903. 481 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Fredericia Dagblad fra 9-6-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Dronningens Breve. Historisk Roman. ("Aftenbladet"s Feuill.). ♦ [Aftenbladet] [ikke i boghandlen], 1904. 64 sider (1904, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet 3-11-1904 til 18-2-1905 i 94 afsnit [fuldendt]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog G. H.: Greven af Wolkenstein og den smukke Zigøjnerpige. Roman af G. H. ♦ J.M. Christiansen, 1904. 192 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hellige Elisabeth eller Griseldis, den smukke Kulsvierdatter. Roman, oversat fra tysk. ♦ L. Nielsen, 1904. 1032 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Jagtvej 17A, 2. sal.
 Bog anonym: Hemmeligheden paa Slottet Waldegg eller Had og Kærlighed. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1904. [Bind] I-II, 504 + 588 sider (1904, roman)
serietitel: Fra Land og Sø, 7. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Knægt Robert. eller De leende Børn eller lystige og advarende Historier med morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar. 5. Oplag. ♦ Jespersen, 1904. 21 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1904, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
omslag af Alfred Schmidt (1858-1938)
af Heinrich Hoffmann (1809-1894, sprog: tysk)
1851 1. udgave: De leende Børn eller lystige og advarende Historier med morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar. ♦ Kjöbenhavn, H.J. Bing og Søns Forlag, 1851. [44] sider, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne udgave er tilføjet en historien: Hans, der stak Næsen i Sky, som er skrevet og illustreret af Heinrich Hoffmann.
 note om oplag 6. Oplag, [1923].
 Bog anonym: Polakken. Roman efter det tyske. Oversat af P. Schmidt. ♦ C.E. Hansen, 1904. 196 sider. Pris: kr. 0,35 (1904, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af P. Schmidt
kollaps Noter
 note til oversat titel Uafsluttet.
 Bog anonym: Den tapre Juan de Vargas eller Tro Kærlighed. Roman. Oversat fra Tysk. ♦ C.P. Heiberg, 1904-05. [Bind] I-II, 762 sider (1904-05, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Bjarnarson, Snorri: Æfintýrið Jóhönnuraunir. Snúið af þýzku undir íslenzk fögur rímnalög af Snorra Bjarnarsyni presti til Staðar í Aðalvík 1741 og síðan að Húsafelli 1757-1803. 3. [ie: 4.] útgáfa. ♦ Reykjavík, Þorlákur Reykdal, 1904. 72 sider. Pris: kr. 0,50 (1904, digte)
Detaljer
oversat af Snorri Björnsson (1710-1803)
1784 1. udgave: Eitt Æfentyre, er kallast Johönnu Rauner, ur Þýsku útlagt og á lioodmæli snúed af Snorra Biörnssyne. Hrappsey, 1784
 Bog J. S.: Grevinde Adelheim. Roman af J. S. Udg. af F. V. Hansen og C. K. Nielsen. ♦ Udgiverne, 1905. [Bind] I-II, 360 + 354 sider (1905, roman)
udgiver: F.V. Hansen
udgiver: C.K. Nielsen
 Bog anonym: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. 2. Oplag. ♦ J.V. Michaelsen, 1905. 192 sider. Pris: kr. 0,50 (1905, roman)
Detaljer
udgiver: J.V. Michaelsen
1893 1. udgave: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. Udg. af J. V. Michaelsen. ♦ 1893. 175 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgiverens adresse: Bregningehøj ved Oure St.
 Bog anonym: Livet i Hovedstaden eller Storstadens Mysterier. Kriminalroman. Oversat af Hugo. ♦ Kolding, Sydjysk Forlagsforretning, 1905. 720 sider. Pris: kr. 4,50 (1905, roman)
originaltitel: ?
oversat af Hugo (pseudonym)
 Bog A + a: En ung Piges Livsskæbne. Af A + a. ♦ C.P. Heiberg, 1905. 116 sider (1905, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Falskmøntnernes Konge. Sensations-Roman. Overs. af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1906. 1.-2. Del, 526 + 572 sider. Pris: kr. 4,00 (1906, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 8. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Rófnagægir landvættur í Risafjöllum. I. Snúið hefur úr þýsku Eysteinn Orri. ♦ Reykjavík, Einar Gunnarsson, 1906. 38 sider. Pris: kr. 0,35 (1906, novelle(r))
se også: Rübezahl
Detaljer
oversat af Bjarni Jónsson (frá Vogi) (1863-1926, sprog: islandsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af Rübezahl.
 Børnebog anonym: Den stjaalne Ring. Fri Bearbejdelse efter det tyske. Udg. af C. Asschenfeldt-Hansen. ♦ "For mine smaa Venner", 1906. 58 sider, illustreret (1906, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
 Bog anonym: Uskyldig dømt eller Fyrstens Elskerinde. Roman. Oversat efter det Tyske af M. S. ♦ L. Nielsen, 1906. 826 sider. (Trykkested: Odense) (1906, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af M.S. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Jagtvej 17A, København.
 Bog anonym: Fange Nr. 57 eller uskyldig i Sibiriens Bjergværker. Sensationsroman fra Nutiden. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1907. 1.-2. Del, 534 + 568 sider (1907, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 9. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Magdalene. En Skøges Dagbog. Udg. af Rud. Felseck. Oversat af Oscar Olafsson. ♦ A. Christiansen, 1907. 156 sider. Pris: kr. 1,50 (1907, roman)
originaltitel: ?
udgiver: Rudolph von Felseck (sprog: tysk)
oversat af Oscar Olafsson (1883-1937)
 Bog anonym: Spionen. Oversat af V. Hermann. ♦ Wilh. Chantelou's Forlagsforretning, 1907. 64 sider. Pris: kr. 0,32 (1907, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af V. Hermann
kollaps Noter
 note til oversat titel Ufuldendt.
 Bog anonym: Tiggerpjalter og Kongekrone. Roman. ♦ [Aftenbladet] [ikke i boghandlen], 1907. 224 sider (1907, roman)
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet 1907.
 Billede (illustrationer) O[ertzen], M. v.: Guds kære Barn. Fortælling for unge og gamle af M. v. O. Forkortet gengivet paa Dansk ved Joh. Blauenfeldt. ♦ "For mine smaa Venner", 1908. 64 sider, illustreret (1908, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: For mine smaa Venner
af Margarete von Oertzen (1854-1934, sprog: tysk)
oversat af Johanne Blauenfeldt (1867-1931)
 Børnebog Fenger, F.: Junker Otto. En fortælling for Ungdommen. Frit efter det tyske. ♦ Hagerup, 1908. 47 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1908, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
bearbejdelse: F. Fenger (1851-1928)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 105, [Anmeldelse].
 Bog serie: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-10]. [Hæfte] 1-?, à 32 sider (1908-09, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1913-24 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-24. Nr. 1-419, à 24 sider (hæfteformat (~A5))
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk udgivet af Desdner Roman-Verlag, Dresden, 1907-16, og der udkom 476 bind. Oversættelser og trykning af disse blev udført af A. Eichler.
 note til oversat titel På omslagets bagside: Generalrepræsentant for Skandinavien: Andersen & Westi, Kjøbenhavn B, Helgolandsgade 15.
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse og findes ikke på noget dansk bibliotek. Antallet af titler på dansk er usikkert, registreringen er baset på eksemplarer hos en privat samler og annonce fra Bogforlaget, Fiolstræde 33 i Aftenbladet 4-2-1910, side 3, hvor 5 af titlerne (formodentlig restoplag) er en del af de 30 gratis bind man modtager ved køb af 45 prospektkort. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Andersen & Westi, [1908-09]. Nr. 1-78, à 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman)
Detaljer
af Frederick Van Rensselaer Dey (1861-1922, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
1927-28 Senere udgave: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1927-28]. Nr. 1-69, à 32 sider (kvartformat (~A4))
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Dresden.
 note til oversat titel På omslagets bagside: Generalrepræsentanter for Skandinavien: Andersen & Westi, Kjøbenhavn B, Helgolandsgade 15, Tel.-Nr. 7741.
 note til oversat titel Farvetrykt forsidebillede fra den amerikanske udgave, der som regel havde den engelske originaltitel som en del af billedet.
 note til oversat titel Oversat til dansk efter den tyske udgave.
 note til oversat titel Fra nr. 25 oversat af Scheel Vandel, jævnfør læserbrev i Fyns Venstreblad 15-10-1908. Fuld visning af læserbrevet på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til oversat titel Jyllands-Posten 13-12-1908, de 22 første titler (25 Øre pr. Hæfte) som del af annonce for julegavebøger indrykket af Industri-Magasinet, Aktieselskab, Colbjørnsensgade 7, Kjøbenhavn B.
 Bog anonym: Paladset Caramisola eller Den falske Arving. Roman fra det hemmelige Tribunals Rædselsdage i Venedig. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1908. 786 sider. Pris: kr. 4,90 (1908, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 10. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog serie: Texas Jack. Indianernes Skræk. ♦ Andersen & Westi, 1908-09. [Hæfte] 1-33 (1908-09, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1912-18 Senere udgave: Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-18]. [Hæfte] 1-208, à 24 sider (14,5x21,5 cm)
1924-26 Senere udgave: Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1924-26]. [Hæfte] 1-120, à 24 sider (14,5x21,5 cm)
1926-27 Senere udgave: Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1926-27]. [Hæfte] 1-40, à 24 sider (14,5x21,5 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk udgivet af Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst, Berlin, 1906-11, og bestod af 215 bind.
 note til oversat titel Serien betegnes på omslaget: Teksas Jack. Indianernes Skræk, men på titelsiden og i resten af teksten staves: Texas Jack.
 note til oversat titel På omslagets bagside: Generalrepræsentant for Skandinavien: Joh. Andersen & Westi A/S, København B., Helgolandsgade 15.
 note til oversat titel Det formodes at rækkefølgen af de danske titler var den samme som i den tyske serie. Serien er ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse, og findes ikke på noget dansk bibliotek, registreringen er sket på grundlag af eksemplarer hos en privat samler.
 Bog serie: Under det sorte Flag. Sørøveren Morgans Æventyr. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. Bind 1-24 (1908-09, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk er serien udgivet af Verlag moderne Lektüre, Berlin, 1907-10. Der udkom 240 bind i serien. Oversættelsen til dansk udgivet og tykt i Dresden af A. Eichler.
 note til oversat titel På bagsiden af omslaget: Generalrepræsentant for Skandinavien: Andersen & Westi, København B, Helgolandsgade 15.
 note til oversat titel Registreret på grundlag af en privat samlers eksemplarer. Serie er ikke opført i Dansk Bogfortegnelse og er ikke fundet på noget dansk bibliotek.
 Bog anonym: En Helt paa 16 Aar. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein Held von sechzehn Jahren, 1906
serietitel: Texas Jack, 1
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: En Helt paa 16 Aar. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: En helt paa sejsten Aar.
 Bog anonym: Radjahens Baalfærd. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Auf dem Scheiterhaufen des Rajah, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: [titel ukendt]. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Die Verschwörung der Verbrecher
serietitel: Nat Pinkerton, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ravnene fra San Francisco. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Die Raben von San Franzisco
serietitel: Texas Jack, 2
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Ravnene fra San Francisco. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Rædselshuset. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Das Haus des Schreckens
serietitel: Nat Pinkerton, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sørøverne paa Toulouøerne. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Seeräuber der Suluinseln, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Normalt kaldes den filippinske øgruppe også Suluøerne på dansk.
 Bog anonym: Legrand, Tyvenes Konge. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Legrand, der Hochstaplerkönig
serietitel: Nat Pinkerton, 3
Detaljer
oversat af Anonym
1919 ? Senere udgave: Legrand, Forbryderkongen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider
 Bog anonym: Rædselsskibet. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Das Schreckensschiff der Inquisition, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det røde Spøgelse i Fort Leaton. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Das rote Gespenst von Fort Leaton
serietitel: Texas Jack, 3
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Det røde Spøgelse i Fort Leaton. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Blodbadet foran Camp Lancaster. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Das Blutbad von Camp Lancaster
serietitel: Texas Jack, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Blodbadet i Camp Lancaster. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Blodbadet i Camp Lancaster.
 Bog anonym: En kvindelig Sørøver. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein weiblicher Piratenkapitän, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et mystisk Mord. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein geheimnisvoller Mord, 1907
serietitel: Nat Pinkerton, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1918 Senere udgave: Et mystisk Mord. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider
 Bog anonym: Et Attentat mod Præsidenten. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein Attentat auf den Präsidenten, 1907
serietitel: Nat Pinkerton, 5
Detaljer
oversat af Anonym
1918 Senere udgave: Et Attentat mod Præsidenten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider
 Bog anonym: Comanchernes sidste Konge. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der letzte König der Comanchen
serietitel: Texas Jack, 5
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Comanchernes sidste Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Et Mytteri paa Sørøvernes Ø. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Meuterei auf Morgans Insel, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldgraverne fra Arizona. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Goldgräber von Arizona
serietitel: Texas Jack, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Guldgraverne fra Arizona. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Paa Englands Kyst. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein Abenteuer an Englands Küste, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Togrøveren. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Hyäne des Expreßzuges, 1907
serietitel: Nat Pinkerton, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1918 Senere udgave: Togrøveren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider
 Bog anonym: Et Drama paa Havet. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein Drama auf dem Ozean
serietitel: Nat Pinkerton, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den mystiske Sørøver. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die geheimnisvollen Seeräuber, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Jack som Opdager. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Texas Jack als Detektiv
serietitel: Texas Jack, 7
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Texas Jack som Opdager. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde Slot i Mexiko. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Das geheimnisvolle Schloß in Mexiko
serietitel: Texas Jack, 8
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Det hemmelighedsfulde Slot i Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Kineseren. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Chinesenkarl, der Schrecken des Neuyorker Chinesenviertels
serietitel: Nat Pinkerton, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Morgan, Sørøvernes Konge. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Morgan, der König der Flibustier, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: De sorte Pirater. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die schwarzen Piraten vom Löwenkopf, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Trapperen Ben Bjørneklos Hemmelighed. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Das Geheimnis des Trappers Ben Bärenklau
serietitel: Texas Jack, 9
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Trapperen Ben Bjørneklos Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Tyven. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: I den australske Vildmark. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Freibeuter von Maryland, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Squaw. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Die rote Squaw
serietitel: Texas Jack, 10
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Den røde Squaw. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Skalpen med det blonde Kvindehaar. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der Skalp mit dem blonden Mädchenhaar
serietitel: Texas Jack, 11
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Skalpen med det blonde Kvindehaar. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Ved Sydpolen. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Auf der Eisinsel des Südpols, 1907-08
serietitel: Under det sorte Flag, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mormonens Hævn. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Rache des Mormonen, [1906-07]
serietitel: Texas Jack, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skibets onde Aand. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der Klabautermann, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Junglen. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Im Lande der Tiger, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 13
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Ridt forbi Døden. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein Ritt am Tode vorbei
serietitel: Texas Jack, 13
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Et Ridt forbi Døden. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Jane Golding, Banditternes Dronning. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Jane Golding, die Banditenkönigin
serietitel: Texas Jack, 14
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Jane Golding - Banditternes Dronning. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Det levende Lig. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Nat Pinkerton, der Scheintote
serietitel: Nat Pinkerton, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slangetemplet. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der geheimnisvolle Schlangentempel, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hvide Slavehandel. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der Mädchenhändler von Boston
serietitel: Nat Pinkerton, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Kamp med Saracenerne. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Im Kampf mit sarazenischen Seeräubern, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Jack finder sin Fader. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Wie Texas Jack seinen Vater fand
serietitel: Texas Jack, 15
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Texas Jack finder sin Fader. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Den blodige Post fra Farmington. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Blutpost von Farmington
serietitel: Texas Jack, 16
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Den blodige Post fra Farmington. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Dødens Palads. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der Palast des Todes, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den gyldne Stad i Himalaya. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die goldene Stadt im Himalaya, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 17
oversat af Anonym
 Bog anonym: Milliontyven fra San Francisco. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der Millionendieb von San Franzisco
serietitel: Texas Jack, 17
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Milliontyven fra San Francisco. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Brylluppet i Buena Vista. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Hochzeit von Buena-Vista
serietitel: Texas Jack, 18
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Brylluppet paa Buena Vista. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Brylluppet i Buena-Vista.
 Bog anonym: Ildløs om Bord. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Schreckenfahrt auf dem brennenden Schiffe, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 18
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Mytteri i Fængslet Sing-Sing. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Eine Revolte im Zuchthaus von Sing Sing
serietitel: Nat Pinkerton, 18
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blandt Kannibaler paa Borneo. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Unter den Kannibalen Boreos, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Trojas Ødelæggelse. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Zerstörung von Troja
serietitel: Texas Jack, 19
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Trojas Ødelæggelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Barnum og Texas Jack. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Barnum und Texas Jack
serietitel: Texas Jack, 20
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Barnum og Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Skibet med Dødningehovederne. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Das Schiff mit den Totenköpfen, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indianer-Troskab. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Indianer-Treue
serietitel: Texas Jack, 21
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Indianer-Troskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: De stjaalne Søkort. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die gestohlenen Seekarten, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sorte Haand fra Texas. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Die schwarze Hand von Texas
serietitel: Texas Jack, 22
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Den sorte Haand fra Texas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Den sorte Kaptajn. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der Kampf mit dem schwarzen Kapitän, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: Maoriernes Fanger. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Die Gefangene der Maoris, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 23
oversat af Anonym
 Bog anonym: Troldmanden fra Prescottpark. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der Zauberer vom Prescottpark
serietitel: Texas Jack, 23
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Troldmanden fra Prescottpark. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: I Luftballon hen over Det vilde Vesten. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Im Luftballon über den "Wilden Westen"
serietitel: Texas Jack, 24
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: I Luftballon hen over Det vilde Vesten. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Ildguden paa Fidjiøerne. ♦ New York - London E.C., Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Der Feuergötze von Fidschi, 1908-10
serietitel: Under det sorte Flag, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indianerkamp under Jorden. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Die Indianerschlacht unter der Erde
serietitel: Texas Jack, 25
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Indianerkamp under Jorden. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Hvordan Texas Jack fik sig en Kone. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Wie Texas Jack seine Frau errang
serietitel: Texas Jack, 26
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Hvordan Texas Jack fik sig en Kone. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Negeropstanden i Mexico. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der Negeraufstand in Mexiko
serietitel: Texas Jack, 27
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Negeropstanden i Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Paa Jagt med Hagenbeck. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Auf der Jagd mit Hagenbeck
serietitel: Texas Jack, 28
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Paa Jagt med Hagenbeck. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Dødsbrønden. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der Brunnen des Todes
serietitel: Texas Jack, 29
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Dødsbrønden. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: To Drenges Eventyr i Urskov og Prærie. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Abenteuer dreier Knaben in Urwald und Prärie
serietitel: Texas Jack, 30
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: To Drenges Eventyr i Urskov og Prærie. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Myrdet i Vildnisset. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: In der Wildnis gestorben
serietitel: Texas Jack, 31
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: Myrdet i Vildnisset. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: En Indiansk Kongedatter. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Eine indianische Königstochter
serietitel: Texas Jack, 32
Detaljer
oversat af Anonym
1914-18 Senere udgave: En Indiansk Kongedatter. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Den sorte Bob. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (1908-09, roman)
originaltitel: Der schwarze Bob
serietitel: Texas Jack, 33
Detaljer
oversat af Anonym
1918 Senere udgave: Den sorte Bob. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1918]. 24 sider (14,5x21,5 cm)
 Bog (oversætter) anonym [Larsen, Karl]: Daniel Daniela. Aus dem Tagebuch eines Kreuzträgers. ♦ Berlin, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt - Hermann Ehbock, 1908. 109 sider (1908, roman)
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
1922 Senere udgave: Daniel - Daniela. Med et Forord af Forfatteren og en Efterskrift af Professor Dr. Med. Oluf Thomsen. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel (Rechtwig & Tryde), 1922. 112 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog (oversætter) anonym: Den kvindelige Pengeafpresser. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Ein weiblicher Erpresser, 1906-07
serietitel: Nick Carter, 26
Detaljer
af Frederick Van Rensselaer Dey (1861-1922, sprog: engelsk)
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
1908 1. udgave: Den brune Drossel. Detektivnovelle. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ [Roskilde], ["Roskilde Dagblad"], [1908]. 123 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Det formodes denne udgave er oversat efter den tyske udgave.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s046]] De tre Hunde. Tysk Eventyr. Side [46]-50. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Arven. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ ["Aftenbladet"] [ikke i boghandlen], 1909. 96 sider (1909, roman)
del af: Aftenbladet
oversat af Anonym
 Børnebog serie: Berömte Indianer-Høvdinge. (Overs. af Juul Bagger). ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. Nr. 1-10, à 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog serie: Detektivkongen Sherlock Holmes. Forbrydernes Skræk. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. Bind 1-11 (A4-format) (1909, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 fejlagtigt opført under klassemærket: Engelske Romaner og Fortællinger. (Uden Forfatternavn).
 note til oversat titel I bind 11 er bind 12 annonceret som: Overkellnerens Opdagertalent, men den udkom nok aldrig.
 url Oversigt over den tyske serie på: Link til ekstern webside Sherlockolmes.fandom.com
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s043]] Den dovne Heinz. Tysk Eventyr. Side [43]-45. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog E.v.B.: Hendes Hemmelighed. Roman fra det moderne England. Af. E. v. B. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ ["Aftenbladet"] [ikke i boghandlen], 1909. 178 sider (1909, roman)
del af: Aftenbladet
oversat af Anonym
 Bog serie: Klaus Störtebekker. Havets frygtede Hersker. En attenaarig Helt. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. [Hæfte] 1-7 (kvartformat) (1909, roman) 👓
originaltitel: Klaus Störtebecker, 1908-09
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk er serien udgivet af Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst, Berlin, 1908-09, og der udkom 60 bind.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 opført under: Danske og norske Romaner og Fortællinger.
 note til oversat titel I teksten staves: Størtebecker.
 note til oversat titel Annonce fra Bogforlaget, Fiolstræde 33 i Aftenbladet 10-1-1910, side 4, hvor de 7 titler (formodentlig restoplag) indgår i den bogpakke på 20 bind, som man gratis modtager ved køb af Den praktiske Huslæge. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog serie: Sherlock Holmes. ♦ Andersen & Westi, 1909. Nr. 1-4 (1909, roman)
Detaljer
baseret på værk af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 fejlagtigt opført under: Engelske Romaner og Fortællinger.
 note til oversat titel Plagiat af A. Conan Doyles noveller om Sherlock Holmes.
 note til oversat titel I nr. 4 er nr. 5 annonceret som: Værelse No. 13, men den udkom tilsyneladende aldrig.
 url Se også: Detektivkongen Sherlock Holmes, som er oversættelse af andre titler i serien. Link til ekstern webside danskforfatterleksikon.dk
 Bog anonym: En attenaarig Helt. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Ein Kapitän von 18 Jahren, 1908
serietitel: Klaus Störtebekker, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem er han. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909. (1909, roman)
originaltitel: Der grosse Unbekannte, 1908
serietitel: Lord Lister, 1
Detaljer
oversat af Anonym
1926 Senere udgave: Hvem er han?. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
1938 Senere udgave: Hvem er han?. ♦ København Ø., Chr. Nielsen's Forlag, 1938. [1938], 45 sider (hæfteformat (~A5)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Die Strafe des Juwelenfälschers, 1908
serietitel: Lord Lister, 2
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
1926 Senere udgave: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
1938 Senere udgave: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Chr. Nielsen's Forlag, 1938. [1938], 32 sider (hæfteformat (~A5)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Et Søslag ved Helgoland. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Die Seeschlacht bein Helgoland, 1908
serietitel: Klaus Störtebekker, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ordenrøveriet i det kongelige Slot. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Ordensraub im Königsschlosse, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 3
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Ordensrøveriet fra Kongeslottet. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
1926 Senere udgave: Ordensrøveriet i det kongelige Slot. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
1938 Senere udgave: Ordensrøveriet i det kongelige Slot. ♦ Chr. Nielsen's Forlag, 1938. [1938], 32 sider (hæfteformat (~A5)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Sørøverborgens Erobring. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Die Eroberung der Piratenfeste, 1908-09
serietitel: Klaus Störtebekker, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gennem Sundet paa det brændende Skib. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Auf dem Brander durch den Sund, 1908-09
serietitel: Klaus Störtebekker, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Millionskatten i Kisten. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Millionenschatz im Sarge, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Millionskatten i Kisten. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
1926 Senere udgave: Millionskatten i Kisten. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
1938 Senere udgave: Millionskatten i Kisten. ♦ Chr. Nielsen's Forlag, 1938. [1938], 32 sider (hæfteformat (~A5)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Greven af Ritzebüttels Lig. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Die Leiche des Grafen von Ritzebühl, 1908-09
serietitel: Klaus Störtebekker, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sortklædte Mand i Boudoiret. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Schwarze im Boudoir, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 5
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Den sorte i Boudoiret. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog anonym: Bankdirektørens Dobbeltgænger. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Doppelgänger des Bankdirektors, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Bankdirektørens Dobbeltgænger. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
1938 Senere udgave: Bankdirektørens Dobbeltgænger. ♦ Chr. Nielsen's Forlag, 1938. [1938], 32 sider (hæfteformat (~A5)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Røverdronningen paa Wollin. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Die Räuberkönigin von Wollin, 1908-09
serietitel: Klaus Störtebekker, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Kamp mod tidobbelt Overmagt. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 spalter (1909, roman) 👓
originaltitel: Ein Kampf gegen zehnfache Übermacht, 1908-09
serietitel: Klaus Störtebekker, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På sidste side [spalte 31-32] er annonceret: Næste Bind indeholder: Grønlandsfarernes Hemmelighed.
 Bog anonym: Spillefyrsten i Monaco. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Spielerfürst von Monaco, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 7
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Spillefyrsten i Monaco. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
1926 Senere udgave: Spillefyrsten i Monaco. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: I Paris' Katakomber. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: In den Katakomben von Paris, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 8
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: I Paris Katakomber. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
1926 Senere udgave: I Paris Katakomber. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: I Café National. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Im Café-National, 1907
serietitel: Sherlock Holmes, 1
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Toronto public library
 Børnebog anonym: Mohikaneren Wennonga. Oversat af Juul Bagger. ♦ København, Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 31 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog) 👓
originaltitel: Wennonga, der Mohikaner, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 1
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Politichefens uopklarede Mord. ♦ J.M. Christiansens Forlag, [1909]. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: [Trykkeri ikke anført]) (1909, roman) 👓
originaltitel: Die Geliebte des Staatsanwalts, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslagets bagside er bl.a. anført: J.M. Christiansens Forlag, Godsbanegade 19, København V. Generalrepræsentant for Danmark.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Digital Archive. Toronto public library
 Bog anonym: Indierindens Billede. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Das Bild der Inderin, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 10
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Inderindens Billede. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Hos Pariser-Apacherne. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Bei den Pariser Apachen, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 11
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Blandt Pariser-Apacher. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
1926 Senere udgave: Hos Pariser-Apacherne. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1926. 32 sider (kvartformat (~A4)). Pris: kr. 0,25
 Bog anonym: Attentatet paa Cyclebanen ved Hamburg. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Attentat auf einer Hamburger Radrennbahn, 1908
serietitel: Sherlock Holmes, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forbryderens falske Arm. ♦ J.M. Christiansens Forlag, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Die Tochter des Wucherers, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Den falske Arm.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Digital Archive. Toronto public library
 Børnebog anonym: I Urskoven ved Champlain-Sø. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Im Urwald am Champlain-See, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 2
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Børnebog anonym: De døde Høvdinges Ø. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Die Insel der toten Häuptlinge, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 3
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Liget i Kufferten. ♦ J.M. Christiansens Forlag, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Der Mann mit den sieben Frauen, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske forside på: Link til ekstern webside The Arthur Conan Doyle Encyclopedia
 Bog anonym: Paa Spor efter Houdini. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Auf den Spuren Houdini, 1908
serietitel: Sherlock Holmes, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Genoptrykt som bind 7 i serien: Gamle Hæfteserier, redigeret af Bjarne Nielsen: (Detektivkongen) Sherlock Holmes. Bind 3. Paa Spor efter Houdini. Andersen & Westi 1909. Sherlock Holmes Museet, 2007. 31 [3] sider, illustreret. A4 format. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Toronto public library
 Bog anonym: Falskmøntnerne i London. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Die Falschmünzer von London, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelsiden fejlagtigt: Ved Dødens Port. Klummetitlen er ligeledes: Ved Dødens Port.
 note til oversat titel Omslagets bagside er den samme samts som for bind 1-3, men de tre linier med forlagsangivelse og oplysningen om generalagentur er overklæbet med etiket med: Forlaget for Folkeliteratur. Telf. 5471, Krystalgade 15.
 url Visning af det franske udgaves omslag på: Link til ekstern webside Arthur Conan Doyle Encyclopedia
 Børnebog anonym: Fort Oswegos Forsvar. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Die Verteidiger von Fort Oswego, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 4
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Tyrekæmperen fra Granada. ♦ Joh. Andersen & Westi A/S, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Der Stierkämpfer von Granada, 1908
serietitel: Sherlock Holmes, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det dobbelte Juveltyveri. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Ein adliger Langfinger, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Genudgivet som bind 3 i serien: Gamle hæfteserier, redigeret af Bjarne Nielsen: Detektivkongen Sherlock Holmes. Forbrydernes Skræk. Bind 5. Det dobbelte Juveltyveri. Sherlock Holmes Museet, 2005. 36 sider, illustreret. A4-format. Link til ekstern webside
 url Visning af omslaget til den spanske udgave på: Link til ekstern webside Tercerafundaction.net
 Børnebog anonym: Wennongas Kamp mod Huronerne. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Wennonga, der Häuptling, im Kampfe mit den Huronen, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 5
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Børnebog anonym: Mohikanerkampene ved Hudsonfloden. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Mohikaner-Kämpfe am Hudson, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 6
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: En Morder-Automat. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, [1909]. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Aug. Andersens Bogtr. A/S) (1909, roman) 👓
originaltitel: An der Pforte des Todes, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 6
Detaljer
oversat af Anonym
omslag af Alfred Roloff (1879-1951, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Visning af forsiden til den portugisiske udgave på: Link til ekstern webside The Arthur Conan Doyle Encyclopedia
 url Visning af forsiden på den spanske udgave på: Link til ekstern webside Tercerafundacion.net
 Bog anonym: Den unge Enkes Hemmelighed. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Das Geheimnis der jungen Witwe, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Digital Archive. Toronto public library
 Børnebog anonym: Wennongas dristigste Daad. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Wennongas kühnste Tat, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 7
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: De blodige Juveler. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Die blutigen Juwelen, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 8
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Mohikanerhøvdingens Forfædre. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Die Ahnen des Mohikanerhäuptlings, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 8
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Gaaden ved Spillebordet. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Das Rätsel des Spieltische, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den tyske originaltitel ses både anført som: Das Rätsel des Spieltische, eller: Das Rätsel des Spieltisches, eller: Das Rätsel am Spieltische.
 url Forsiden på den ungarske udgave på: Link til ekstern webside The Arthur Conan Doyle Encyclopedia
 Børnebog anonym: Kampene ved Fort Ticonderoga. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog)
originaltitel: Kämpfe vor Fort Ticonderoga, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 9
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Faldgruben i det gamle Hus. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Die Menschenfalle im alten Hause, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Digital Archive. Toronto public library
 Børnebog anonym: Overfaldet hos Devils-Bluff. Oversat af Juul Bagger. ♦ Joh. Andersen & Westis Forlag A/S, 1909. 30 sider (hæfteformat (~A5)) (1909, børnebog) 👓
originaltitel: Der Überfall bei Devils-Bluff, 1906-09
serietitel: Berömte Indianer-Høvdinge, 10
oversat af Juul Bagger (1872-1942)
 Bog anonym: Den forsvundne Brudgom. ♦ Forlaget for Folkeliteratur, 1909. 32 sider (A4-format). Pris: kr. 0,25 (1909, roman)
originaltitel: Die verschwundene Bräutigam, 1907
serietitel: Detektivkongen Sherlock Holmes, 11
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Visning af den tyske forside på: Link til ekstern webside The Arthur Conan Doyle Encyclopedia
 url Fuld visning af den tyske tekst (forside mangler) på: Link til ekstern webside Digital Archive. Toronto public library
 Bog pseudonym: En Mesalliance. Af Forf. til "Fra Skyggernes Verden". ("Vort Land"s Føljeton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1910. 170 sider (1910, roman)
del af: Vort Land
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tiggergrevinden eller En Grevedatters Oplevelser. Roman efter Livet. ♦ Litteraturselskabet, 1910-12. [Bind] I-II, 3084 sider (1910-12, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: For Guld og Kærlighed. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1910. (1910, roman)
originaltitel: Um Gold und Liebe, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 9
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Guld og Kærlighed. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Et Museumstyveri. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1910. (1910, roman)
originaltitel: Ein Museumsdiebstahl, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Museumstyveriet. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog (oversætter) Jürgensen, Jürgen: Fieber. Afrikanische Novellen. ♦ Frankfurt a.M., Verl. der Litt. Anstalt Rütten und Loening, 1910. 282 [2] sider (1910, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jürgen Jürgensen (1872-1953)
1911 Senere udgave: Feber. Congo-Fortællinger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 195 + [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
 Bog anonym: Moder og Datter. Fortælling. Fra Tysk ved M. C. ♦ [Kalundborg Avis], [1910]. 141 sider (1910, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
oversat af M.C. (pseudonym)
1921 Senere udgave: Moder og Datter. Fortælling. Fra Tysk ved M. [C.]. ♦ [Thisted Amtsavis], [1921]. 141 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kallundborg Avis fra 7-6-1910. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Kærlighed og Pligt eller To Mænds Hustru. Oversat af Scheel Vandel. ♦ Litteraturselskabet, 1911-12. 3000 sider (1911-12, roman)
originaltitel: ?
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
 Børnebog anonym: Mikkel Ræv. Historien om hans Snuhed og List etc. (Efter Udg. af 1498 fortalt af Alex. Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1911. 92 sider (kvartformat) (1911, børnebog)
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Morsø Folkeblad 13-12-1911, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 161 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog (oversætter) anonym: Kampen om Black Mountain Farmen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Der Kampf um die Black Mountain Ranch, 1911
serietitel: Spejdere, 1
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Udskyldig mistænkt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Unter falschem Verdach, 1911
serietitel: Spejdere, 2
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Den røde Klippes Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: Ted Strong's war-path, or The secret of the Red Cliffs
originaltitel: Das Geheimnis der Roten Klippe, 1911
serietitel: Spejdere, 3
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Ted Strongs Befrielsesridt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Ted Strongs Befreiungsritt, 1911
serietitel: Spejdere, 4
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Ted Strongs Ridt for Livet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Belagert von Feind und Freund, 1911
serietitel: Spejdere, 5
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Overlistet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Überlistet, 1911
serietitel: Spejdere, 6
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Hævnen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Ein Racheakt, 1911
serietitel: Spejdere, 7
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Fjendtlige Naboer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Feindliche Nachbarn, 1911
serietitel: Spejdere, 8
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Ted Strongs Rival. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: Ted Strong's rival
originaltitel: Ted Strongs Rivale, 1911
serietitel: Spejdere, 9
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) anonym: Guldminen "Det sorte Bjerg". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Die Goldmine der Black Mountain Ranch, 1911
serietitel: Spejdere, 10
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
 Bog serie: Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-18]. [Hæfte] 1-208, à 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-18, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Texas Jack. Indianernes Skræk. ♦ Andersen & Westi, 1908-09. [Hæfte] 1-33
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 og 1915-19 opført under Engelske (og Amerikanske) Romaner.
 Bog anonym: Under Inkvisitionens Sortbanner eller Den forældreløse. Romantisk-historisk Fortælling fra Filip den 2dens Regering i Spanien. ♦ P. Jensens Forlag (Gentoftegade 4), 1912. 232 sider (1912, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Oprører og Kejser. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Rebell und Kaiser
serietitel: Texas Jack, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Søslaget ved Mobile. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Die Seeschlacht vor Mobile, 1910
serietitel: Texas Jack, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Præsten ved Banks-Fort. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Der Prediger von Banks-Fort
serietitel: Texas Jack, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forfulgte Luftballon. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Die Verfolgung eine Luftballons
serietitel: Texas Jack, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvorledes Texas Jack fangede Chimsons Røverbande. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Wie Texas Jack Chimosa fing, 1909
serietitel: Texas Jack, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Snestormen i Djævlebjergene. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Im Schneesturm der Devil Mountains, 1909
serietitel: Texas Jack, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overløberens Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Die Rache des Überläufers
serietitel: Texas Jack, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tennessees Port. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Das Tor von Tennessee
serietitel: Texas Jack, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kampen ved Waterloo-Bro. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Der Stürmer der Waterloo-Brücke
serietitel: Texas Jack, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rædselsnatten paa Dødsvagten. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912, roman)
originaltitel: Die Schreckensnacht auf der Todeswarte
serietitel: Texas Jack, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forpurrede Kejserattentater. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Ein vereiteltes Attentat
serietitel: Texas Jack, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Helten fra Sunleys-Mølle. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Knappe von Sundleys Mühle
serietitel: Texas Jack, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sumter-Fortets Skæbne. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Einnahme von Fort Sumter
serietitel: Texas Jack, 13
oversat af Anonym
 Bog anonym: Alleghanys skjulte Bjergpas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Im Engpaß des Alleghanygebirges
serietitel: Texas Jack, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Renegat-Dronningen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Renegaten-Königin
serietitel: Texas Jack, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Studenterturen gennem Texas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Eine Studentenfahrt durch Texas
serietitel: Texas Jack, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa Orizabas Tinde. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Auf dem Pik von Orizaba
serietitel: Texas Jack, 17
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pueblas Portvogter. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Torhüter von Puebla
serietitel: Texas Jack, 18
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mexicansk Forræderi. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Mexikanische Verräterei
serietitel: Texas Jack, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverreden i San Juan-Bjergene. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Das Banditennest in den San Juan Mountains
serietitel: Texas Jack, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forræderne fra Winfield. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Verräter von Winfield
serietitel: Texas Jack, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: Arapaho-Indianernes sidste Kamp. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Im Kampfe mit dem Arapahos
serietitel: Texas Jack, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Missouriflodens Taage. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: In den Nebeln des Missouristromes
serietitel: Texas Jack, 23
oversat af Anonym
 Bog anonym: Karavane-Røveren Otejo. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Ortejo, der Karawanenräuber
serietitel: Texas Jack, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krigshunden "Kvik". ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Wie Texas Jack seinen Kriegshund Pitt fand
serietitel: Texas Jack, 25
oversat af Anonym
 Bog anonym: Haziendaen ved Chalco-Søen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Hazienda am Chalco-See
serietitel: Texas Jack, 26
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blokhusets Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Das Geheimnis des Blockhauses
serietitel: Texas Jack, 27
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nattens Riddere i Ny Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Caballeros de la Noche
serietitel: Texas Jack, 28
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den djævelske Jordrøver ved Mull-Creek. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Teufelssquatter am Mull-Creek
serietitel: Texas Jack, 29
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsridtet ved Wilderness. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Todesritt bei Wildernis
serietitel: Texas Jack, 30
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vicksburgs Erobring. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Eroberung von Vicksburg
serietitel: Texas Jack, 31
oversat af Anonym
 Bog anonym: Høgereden ved Chikamongo. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Das Habichtsnest am Chikamango
serietitel: Texas Jack, 32
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den gode Engel i Andersonville. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Engel von Andersonville
serietitel: Texas Jack, 33
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødens Flod. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Fluß des Todes
serietitel: Texas Jack, 34
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slyngelstregen ved Nuovo Lacedo. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Bubenstreich von Nuovo Lacedo
serietitel: Texas Jack, 35
oversat af Anonym
 Bog anonym: Desertøren fra Orizaba. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Deserteur von Orizaba
serietitel: Texas Jack, 36
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mulatkongen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Mulattenkönig, 1909
serietitel: Texas Jack, 37
oversat af Anonym
 Bog anonym: Komplottet fra Tialpam. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Komplott von Tlalpam, 1909
serietitel: Texas Jack, 38
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaltitlen har Tlalpam.
 Bog anonym: Nederlaget paa San Jacinto. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Niederlage von San Jacinto, 1909
serietitel: Texas Jack, 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: Drengerovet i Dodge-City. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Knabenräuber von Dodge-City, 1909
serietitel: Texas Jack, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: Black Jim - Røveren fra Kalam-River. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Black Jim, der Räuber vom Kalam-River, 1909
serietitel: Texas Jack, 41
oversat af Anonym
 Bog anonym: Stonewalls Redningsmand. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Stonewells Lebensretter, 1909
serietitel: Texas Jack, 42
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vinkyperen ved Dødsskænken. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Barkeeper der Todesschenke, 1909
serietitel: Texas Jack, 43
oversat af Anonym
 Bog anonym: Støbemesteren fra Spot. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Gießermeister von Spot, 1909
serietitel: Texas Jack, 44
oversat af Anonym
 Bog anonym: Farmeren fra Kelby. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Farmer von Kelly Furt, 1909
serietitel: Texas Jack, 45
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spionen fra Sharpsburg. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Spion von Sharpsbury, 1909
serietitel: Texas Jack, 46
oversat af Anonym
 Bog anonym: I MiddletonenPasset. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Im Middletown-Paß, 1909
serietitel: Texas Jack, 47
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa Ruppahannocks Is. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Auf dem Eisschollen, 1909
serietitel: Texas Jack, 48
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kapergasten. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Auf dem Kaperschiff, 1909
serietitel: Texas Jack, 49
oversat af Anonym
 Bog anonym: Helten fra de tusinde Øers Flod. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Held vom Tausend-Insel-Fluß, 1909
serietitel: Texas Jack, 50
oversat af Anonym
 Bog anonym: Djævlefarten paa "Mercedes". ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Teufelsfahrt auf der Mercedes, 1909
serietitel: Texas Jack, 51
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Sierra Madres Kløfter. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: In dem Schluchten der Sierra Madre, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 52
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forsvundet i Alaska. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: In Alaska verschollen, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 53
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pelsrøverne. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Pelzräuber, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 54
oversat af Anonym
 Bog anonym: Banditterne fra Sierra Ballo. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Banditen der Sierra Callo, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 55
oversat af Anonym
 Bog anonym: Afbrudt Bryllup. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Ein gestörtes Hochzeitsfest, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 56
oversat af Anonym
 Bog anonym: Eventyret fra San Luis Potosi. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Ein Abenteuer bei St. Louis Potosi, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 57
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dramaet ved Queretaro. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Das Drama von Queretowo, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 58
oversat af Anonym
 Bog anonym: Helten fra Richmond. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Der Held von Richmond, 1910
serietitel: Texas Jack, 59
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slaget ved Bull Run. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1912-13, roman)
originaltitel: Die Schlacht am Bull Run
serietitel: Texas Jack, 60
oversat af Anonym
 Bog serie: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-24. Nr. 1-419, à 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1913-24, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 Samhørende, 2. del af: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-10]. [Hæfte] 1-?, à 32 sider
1924-26 Senere udgave: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. 2. Serie. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1924-26]. [Hæfte] 1-144, à 24 sider
1926-27 Senere udgave: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1926-27]. [Hæfte] 1-40, à 24 sider
1932 Senere udgave: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. A-Bind. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1932]. [Hæfte] 1-32, à 24 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14, 1915-19 og 1920-24 opført under: Engelske Romaner og Fortællinger.
 note til oversat titel De fleste af titlerne fra og med 380 har ikke kunnet genkendes som oversættelser af titler i den tyske serie, og anses derfor for at være danske tilføjelser til serien.
 Bog anonym: De hemmelighedsfulde Kugler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913. 24 sider (1913, roman)
originaltitel: Die geheimnisvollen Kugeln
serietitel: Nat Pinkerton, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det grufulde Klædeskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der grausige Schrank
serietitel: Nat Pinkerton, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverne paa Eriebanen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Frachträuber der Eriebahn
serietitel: Nat Pinkerton, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Opiumshulens Blodhund. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Bluthund der Opiumhöhle
serietitel: Nat Pinkerton, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vandvid eller Forbrydelse?. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Wahnsinn oder Verbrechen
serietitel: Nat Pinkerton, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Emigranternes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Schrecken der Einwanderer
serietitel: Nat Pinkerton, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Negersammensværgelsen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Negerverschwörung
serietitel: Nat Pinkerton, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blodpavillonen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Blutpavillon
serietitel: Nat Pinkerton, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverreden i Skyskraberen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Verbrechernest im Wolkenkratzer
serietitel: Nat Pinkerton, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Baron Cook i Voks. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Doppelgänger aus Wachs
serietitel: Nat Pinkerton, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ved gengudgivelsen på tysk med titlen: Der Doppelgänger aus Wachs.
 Bog anonym: Den frygtelige Færgemand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Giusti, der schreckliche Fährmann
serietitel: Nat Pinkerton, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Mord i Badet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Mord im Bade
serietitel: Nat Pinkerton, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: De Dødes Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Haus der Toten
serietitel: Nat Pinkerton, 13
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forbrydelsen i Glasværket. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Verbrechen in der Glashütte
serietitel: Nat Pinkerton, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Glasøjet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das gläserne Auge
serietitel: Nat Pinkerton, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grufulde Flyvemaskine. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein verbrecherische Flugtechniker
serietitel: Nat Pinkerton, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: Heksen fra Middleton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Hexe von Middleton
serietitel: Nat Pinkerton, 17
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tragedien i Koncertpalæet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Tragödie im Konzerthaus
serietitel: Nat Pinkerton, 18
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den skæbnesvangre Slædetur. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine verhängnisv. Schlittenfahrt
serietitel: Nat Pinkerton, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pinkertons Rejse til det Hinsides. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Pinkertons Reise ins Jenseits
serietitel: Nat Pinkerton, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den snedige Arvesvindler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein raffin. Erbschaftsschwindler
serietitel: Nat Pinkerton, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fortvivlelsens Gerning. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Tat der Verzweiflund
serietitel: Nat Pinkerton, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grusomme Tommy Kyrr. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Tommy Kyrr, der Schreckliche
serietitel: Nat Pinkerton, 23
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødningerædsler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Frelst fra Døden. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Am Felsen des todes
serietitel: Nat Pinkerton, 25
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Maske. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die rote Maske
serietitel: Nat Pinkerton, 26
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Dødes Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Rache des Toten
serietitel: Nat Pinkerton, 27
oversat af Anonym
 Bog anonym: En amerikansk Duel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein amerikanisches Duell
serietitel: Nat Pinkerton, 28
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mytteriet fra "Arkadien". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Meuterer der "Arkadia"
serietitel: Nat Pinkerton, 29
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bulbideren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ned Carson, der Bullenbeißer
serietitel: Nat Pinkerton, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ved genudgivelsen på tysk med titlen: Ned Carson, der Bullenbeißer.
 Bog anonym: Djævelen i Sindssygeanstalten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Teufel im Irrenhause
serietitel: Nat Pinkerton, 31
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liget under Sengen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 32
oversat af Anonym
 Bog anonym: De sorte Ryttere. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die schwarzen Reiter
serietitel: Nat Pinkerton, 33
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den 16. December. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der "sechzehnte Dezember"
serietitel: Nat Pinkerton, 34
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et originalt Svindlerpar. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein originelles Gaunerpaar
serietitel: Nat Pinkerton, 35
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røveren fra Coney Island. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Räuber von Coney-Island
serietitel: Nat Pinkerton, 36
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det levende Lig. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der lebendige Tote
serietitel: Nat Pinkerton, 37
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lord Keenes Forbrydelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Verbrechen d. Lord Keene
serietitel: Nat Pinkerton, 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den rædselsfulde Indier. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der fürchterliche Inder
serietitel: Nat Pinkerton, 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: Broarbejdernes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Schrecken d. Brückenarbeider
serietitel: Nat Pinkerton, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Millionsvindler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Millionen-Defraudant
serietitel: Nat Pinkerton, 41
oversat af Anonym
 Bog anonym: De falske Indianere. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die falschen Indianer
serietitel: Nat Pinkerton, 42
oversat af Anonym
 Bog anonym: Misses Valg. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1913. 62 sider (1913, roman)
originaltitel: ?
serietitel: 10 Øres Romaner, 42
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det bødes der for -. En Karnevalshistorie. Ved Inga. ♦ Romanforlaget, 1913. 62 sider (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 43
oversat af Inga (pseudonym)
 Bog anonym: En Fabriks Hemmeligheder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Geheimnisse einer Fabrik
serietitel: Nat Pinkerton, 43
oversat af Anonym
 Bog anonym: En farlig Sommerudflugt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine gefährl. Sommerfrische
serietitel: Nat Pinkerton, 44
oversat af Anonym
 Bog anonym: En forbryderisk Politimand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein verbrecherischer Policeman
serietitel: Nat Pinkerton, 45
oversat af Anonym
 Bog anonym: Italiensk Elskov. Efter det tyske ved K. Bruun. ♦ Romanforlaget, 1913. 64 sider (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 45
oversat af K. Bruun
 Bog anonym: Den snedige Forsikringssvindel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein raff. Versicherungsschwindel
serietitel: Nat Pinkerton, 46
oversat af Anonym
 Bog anonym: Natlige Krogveje. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Schleichwege der Nacht
serietitel: Nat Pinkerton, 47
oversat af Anonym
 Bog anonym: For en andens Brøde. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1913. 64 sider (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 48
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Den forsvundne Brud. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die verschwundene Braut
serietitel: Nat Pinkerton, 48
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsattesten. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1913. 64 sider (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 49
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Et farligt Brødrepar. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein gefährliches Brüderpaar
serietitel: Nat Pinkerton, 49
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bjergenes Gaade. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Rätsel der Berg
serietitel: Nat Pinkerton, 50
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hovedtræfningen ved Shiloh. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Im Haupttreffen bei Shiloh
serietitel: Texas Jack, 61
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fanebæreren paa Fort Hatteras. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Fahnenträger von Fort Hatteras
serietitel: Texas Jack, 62
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krudttaarnet. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Im Pulverturm
serietitel: Texas Jack, 63
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fangerne fra d'Estangrille. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Gefangene von D'Estangville
serietitel: Texas Jack, 64
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blodbadet i White Mountains. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Das Blutbad in den weißen Bergen
serietitel: Texas Jack, 65
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kvinderoveme i Colorado. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Mädchenräuber von Colorado
serietitel: Texas Jack, 66
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gentleman-Banditten. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Gentleman-Bandit
serietitel: Texas Jack, 67
oversat af Anonym
 Bog anonym: New Orleans Indtagelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Einnahme von New Orleans
serietitel: Texas Jack, 68
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kaptajnen paa Blokadebryderen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Steuermann des Monitor
serietitel: Texas Jack, 69
oversat af Anonym
 Bog anonym: Chikathomings Sumpe. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: In den Chikathoming-Sümpfen
serietitel: Texas Jack, 70
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slaget ved Fair Oaks. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Schlacht bei Fair Oaks
serietitel: Texas Jack, 71
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ukranihus Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Rache des Ukravihu
serietitel: Texas Jack, 72
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fortvivlelseskampen i Ruinerne. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Verzweiflungskampf in den Ruinen
serietitel: Texas Jack, 73
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gennem Vildnissets Rædsler. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Durch die Schrecken der Wildnis
serietitel: Texas Jack, 74
oversat af Anonym
 Bog anonym: Razziaen i Dansesalonen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Razzia im Fandango-House
serietitel: Texas Jack, 75
oversat af Anonym
 Bog anonym: En forpurret Fangetransport. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Ein vereitelter Gefangenen-Transport
serietitel: Texas Jack, 76
oversat af Anonym
 Bog anonym: Færgegaarden ved Tanunkery-River. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Das Fährhaus am Tamunkey-River
serietitel: Texas Jack, 77
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slaget ved Mechanicsville. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Schlacht bei Mechanicsville
serietitel: Texas Jack, 78
oversat af Anonym
 Bog anonym: Negertak og Indianertro. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Niggerdank und Indianertreue
serietitel: Texas Jack, 79
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Gambosionernes Spor. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Auf der Fährte der Gambusinos
serietitel: Texas Jack, 80
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordbrænderne fra Colorado. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Mordbrenner von Colorado
serietitel: Texas Jack, 81
oversat af Anonym
 Bog anonym: De sorte Drenge fra Cedar-Run. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die schwarzen Jungen von Cedar-Run
serietitel: Texas Jack, 82
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sammenstødet ved Brandy Station. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Das Treffen bei Brandy-Station
serietitel: Texas Jack, 83
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kampen ved Binsensøen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Der Kampf um den Binsensee
serietitel: Texas Jack, 84
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guerilloroerne i Bigham-Mountains. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Gegen die Guerrilleros von New-Mexiko
serietitel: Texas Jack, 85
oversat af Anonym
 Bog anonym: Straffedommeren i Bigham-Mountains. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Das Strafgericht in den Bighorn Mountains
serietitel: Texas Jack, 86
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Navajoernes Hovedkvarter. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Im Hauptquartier der Navajos
serietitel: Texas Jack, 87
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forfølgelse paa Liv og Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Verfolgung auf Leben und Tod
serietitel: Texas Jack, 88
oversat af Anonym
 Bog anonym: Chimosa - Aztekernes Høvding. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Chimosa, der Azteken-Häuptling
serietitel: Texas Jack, 89
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sprængte Karre. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Das gesprengte Karre
serietitel: Texas Jack, 90
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Fortet San Juan. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Im Fort San Juan
serietitel: Texas Jack, 91
oversat af Anonym
 Bog anonym: For eller imod Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Für oder gegen Mexiko?
serietitel: Texas Jack, 92
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kvægrøverne fra Canchas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1912-14]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1913-14, roman)
originaltitel: Die Viehräuber von Conchas
serietitel: Texas Jack, 93
oversat af Anonym
 Bog serie: Lord Percy fra Den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, 1914-19. Nr. 1-247, 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1914-19, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1924 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nye excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1924]. Nr. 1-8, à 24 sider
1921-22 Senere udgave: Lord Percy fra Den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, 1921-22. Nr. 1-46, à 24 sider (hæfteformat (~A5))
1931-32 Senere udgave: Lord Percy fra den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, [1931-32]. Nr. 1-128, à 24 sider (hæfteformat (~A5))
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 og 1915-19 opført under: Engelske Romaner.
 note til titel De originale tyske hæfter skifter typisk mellem 6 forskellige pseudonymer: Herbert Wulfner, Heinrich Feldinger, Joe Weyermoor, Martin Winfried, William Horst og Walter Gernsheim. Hvem og hvor mange personer der står bag disse vides ikke.
 omtale De danske omslagstegninger er de samme som de tilsvarende tyske udgave har. Enkelte tegninger ser dog ud til at være retoucherede, i hvert fald i forhold til den tyske genudgivelse 1920-27.
 omtale De danske udgivelsesår for årene 1915-1919 er cirka-angivelser.
 note til oversat titel Originaltitlerne fremgår ikke af de danske udgaver, men de danske titler synes at være direkte oversættelser af de tyske titler, og fulgte den tyske series nummererin til nr. ca. 133 (kilderne er uenige om sidste nummer), hvor serien måtte stoppe på grund af krigen. Den danske udgivelse fortsatte imidlertid. De 35 af titlerne er omskrivninger af titler fra serien Detektiv John Spurlock, mens de resterende titler meget vel kan være skrevet af danske forfattere.
 note til oversat titel Restoplaget blev i 50'erne realiseret i 4 bind à 6 numre. Hvert bind et omslag med titlen: Lord Percy's spændende Oplevelser. Bind 1: hæfte 1, 73, 79-82, Bind 2: hæfte 83-88, Bind 3: hæfte 89-94, bind 4: hæfte 95-101.
 omtale Knud V. Hansen: De kender da Lord Percy [Kronik i Aarhuus Stiftstidende 26-4-1976].
 url Artikel om den tyske serie ved genudgivelsen 1920-27 på: Link til ekstern webside www.romanhefte-info.de
 Bog Schaldemose, Frederik: Mikkel Ræv. Bearbejdet ved O. Thyregod. Illustreret af Helving. 1914. 135 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 26) (1914, børnebog)
serietitel: »Vor Ven«s Bøger, 26
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
bearbejdelse: Oskar Thyregod (1875-1944)
illustrationer af uidentificeret
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Børnebog serie: Den nye Læderstrømpe. ♦ Litteraturselskabet, 1914-21. Nr. 1-298 (11x14,7 cm) (1914-21, børnebog)
Detaljer
1934 Senere udgave: Den nye Læderstrømpe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. Nr. 1-32 (33?)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 og 1915-19 er serien opført under Børnebøger, i 1920-24 er den fejlagtigt opført under Engelske (og amerikanske) Romaner.
 note til oversat titel Både de danske og de tyske hæfter er uden udgivelsesår, så derfor er disse usikre. Dansk Bogfortegnelse 1915-19 anfører at i de år blev udgivet hæfte 20-224. Den tyske originaludgave udkom 1912-23 med 587 numre, men var forbudt i sidste halvdel af 1. Verdenskrig, dvs. ca. 1916-18.
 Bog anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. ♦ Gyldendal, 1914. I.-II Bind (hver delt i 1.-2. Halvbind), (280 + 330) + (288 + 264) (1914, digte)
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
udgiver: Niels Møller (1859-1941)
noter af Kr. Sandfeld (1873-1942)
1920 Samhørende, fortsættes af (2. del): En Ræffue Bog. Niels Møller, Weigeres Originalmanuskript (fundet 1919). Tillæg til 2. Bind, 1. Halvbind. ♦ Gyldendal, 1920. 14 sider
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til titel [Titel:] En Ræffue Bog, som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempler oc herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordansket aff Hermen Weigere, Borgere udi Cøbnehaffn.
 note til oversat titel Med bibliografi over bogens danske udgaver.
 anmeldelse Politiken 26-11-1914, Kronik af Kr. Nyrop.
 Børnebog anonym: Tungas, "Kronhjorten". ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Tungas, der Edelhirsch, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 1
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Tungas "Kronhjorten". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Manitou - Nattens Offer. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Das Opfer der Manitu-Nacht, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 2
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Manitou - Nattens Offer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Carabas - Vidunderhesten. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Carabas, da Wunderpferd, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 3
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Carabas - Vidunderhesten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Aandehesten. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 39 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Das Geisterpferd, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Aandehesten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Skatten i Solsøen. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Der Schatz im Sonnensee, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 5
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Skatten i Solsøen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Guldbyen. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Die Goldstadt, 1912
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Guldbyen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Indianerhævn. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Indianerrache, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 7
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Indianerhævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Maaneformørkelse. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Die Mondfinsternis, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 8
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Maaneformørkelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Under Stjernebanneret. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Unter dem Sternenbanner, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 9
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Under Stjernebanneret. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Klippeørkenens Lygtemand. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Das Irrlicht der Felsenwürste, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 10
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Klippeørkenens Lygtemand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Skalpjægeren. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Der Skalpjäger, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 11
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Skalpjægeren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Dødsfarten paa Pacifikbanen. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Die Todesfahrt der Pacifikbahn, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Dødsfarten paa Pacifikbanen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Fem Dage paa Marterpælen. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Fünf Tage am Marterpfahl, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 13
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Fem Dage paa Marterpælen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Vandborgen ved Bjørnesøen. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Die Wasserburg am Bärensee, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 14
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Vandborgen ved Bjørnesøen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Den Afsindige fra Fultons Farm. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Die Wahnsinninge von Fultons Farm, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 15
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Den Afsindige fra Fultons Farm. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: I Missouris Hvirvelstrøm. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: In den Stromschnellen des Missouri, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 16
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: I Missouris Hvirvelstrøm. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Faret vild i Urskoven. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Im Urwald verirrt, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 17
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Faret vild i Urskoven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Old Wawerlys Ark. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 40 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Old Wawerlys Arche, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 18
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Old Wawerlys Ark. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Børnebog anonym: Guldgraverens Barn. ♦ Litteraturselskabet, 1914. 39 sider (1914, børnebog)
originaltitel: Das Kind des Goldgräbers, 1912-13
serietitel: Den nye Læderstrømpe, 19
Detaljer
oversat af Anonym
1934 Senere udgave: Guldgraverens Barn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1934. 24 sider, illustreret (14,5x21,5 cm)
 Bog anonym: Tyven i Sanatoriet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der Dieb im Sanatorium
serietitel: Nat Pinkerton, 51
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fra Levemand til Forbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Vom Lebemann zum Verbrecher
serietitel: Nat Pinkerton, 52
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krybskytternes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der König der Wilddiebe
serietitel: Nat Pinkerton, 53
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forgiftede Fisk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Die vergifteten Fische
serietitel: Nat Pinkerton, 54
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Anholdelse paa Badeanstalten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Eine Verhaftung im Bade
serietitel: Nat Pinkerton, 55
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tyrannen fra Juggerton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der Tyrann von Juggerton
serietitel: Nat Pinkerton, 56
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skinsygens Vanvid. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Im Wahnsinn der Eifersucht
serietitel: Nat Pinkerton, 57
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indbrudstyvene fra Millershall. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Die Einbrecher von Millershall
serietitel: Nat Pinkerton, 58
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den onde Samvittighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Das böse Gewissen
serietitel: Nat Pinkerton, 59
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Patient. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der verschwundene Patient
serietitel: Nat Pinkerton, 60
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forbrydelse af Kærlighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Ein Verbrechen aus Liebe
serietitel: Nat Pinkerton, 61
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den mærkede Tidollarseddel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der gezeichnete Dollarschein
serietitel: Nat Pinkerton, 62
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tilfældets Magt. Til Dansk ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 62
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Gammel Gæld. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Eine alte Schuld
serietitel: Nat Pinkerton, 63
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spøgelseshistorier. Til Dansk ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 73
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Forræderens Løn. Ved Emma Sunde. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 90
oversat af Emma Sunde
 Bog anonym: Guldrøverne fra Miners-House. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Die Goldräuber von Miners-House
serietitel: Texas Jack, 94
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bristede Illusioner. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 95
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: I Kamp med Hvidkapperne fra Ny Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Im Kampfe mit den Weißkappen von Neu Mexiko
serietitel: Texas Jack, 95
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sangerinden. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 96
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: De sorte Ryttere fra Kentucky. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Die schwarzen Reiter von Kentucky
serietitel: Texas Jack, 96
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krigshunden "Kvik". ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Des Kriegshundes Pitt erste Heldentat
serietitel: Texas Jack, 97
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske titel er den samme som nr. 25, de to originaltitler kan derfor være oversat i omvendt rækkefølge.
 Bog anonym: Paa Mississippi-Øen Nr. X. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Auf der Mississippi-Insel Nr. 10
serietitel: Texas Jack, 98
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hestetyvene fra Texas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Die Pferdediebe von Texas
serietitel: Texas Jack, 99
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldtransporten til San Diego. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914, roman)
originaltitel: Der Geldtransport nach San Diego
serietitel: Texas Jack, 100
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overfaldet paa Harpers Ferry. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Überfall auf Harpers Ferry
serietitel: Texas Jack, 101
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overfaldet paa Pacifik-Banen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Überfall auf die Pacifik-Bahn
serietitel: Texas Jack, 102
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uvane Bison-Okse. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Höllenbüffel
serietitel: Texas Jack, 103
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Jack tager tolv Hundrede. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Wie Texas Jack zwölfhundert fing
serietitel: Texas Jack, 104
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Forsvundne fra Store Bjørne-Sø. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Verschollene vom großen Bärensee
serietitel: Texas Jack, 105
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jumpers Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Jumpers Tod
serietitel: Texas Jack, 106
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blodnatten i San Francisko. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Blutnacht von San Franzisco
serietitel: Texas Jack, 107
oversat af Anonym
 Bog anonym: Eneboerens Testamente. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Testament des Einsiedlers
serietitel: Texas Jack, 108
oversat af Anonym
 Bog anonym: Præriens Mazeppa. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Mazeppa der Prärie
serietitel: Texas Jack, 109
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Jack som Bryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Texas Jack, der König der Ringkämpfer
serietitel: Texas Jack, 110
oversat af Anonym
 Bog anonym: Desperado-Djævlene. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Im Kampfe mit den Desperado-Devils
serietitel: Texas Jack, 111
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Rose. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Beschützer der Rose von Texas
serietitel: Texas Jack, 112
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slaget i Helvedsdalen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Schlacht im Höllentale
serietitel: Texas Jack, 113
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dramaet paa Little Dwelling. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Drama auf Little Dwelling
serietitel: Texas Jack, 114
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas Jack som Hævner. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Texas Jack als Rächer
serietitel: Texas Jack, 115
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den farefulde Brudefærd. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Eine gefahrvolle Brautfahrt
serietitel: Texas Jack, 116
oversat af Anonym
 Bog anonym: Luftens Vidunder. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Wunder der Luft
serietitel: Texas Jack, 117
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lord Clumsy. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Lord Clumsy mit Texas Jack auf dem Kriegspfade
serietitel: Texas Jack, 118
oversat af Anonym
 Bog anonym: Farmeren fra Monte-Rosa. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Farmer von Monte Rosa
serietitel: Texas Jack, 119
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Tigerkløer. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: In Tigerkrallen
serietitel: Texas Jack, 120
oversat af Anonym
 Bog anonym: Klippeslottets Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Geheimnis des Felsenschlosses
serietitel: Texas Jack, 121
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Oprører Cahinu. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Cahinu, der rote Rebell
serietitel: Texas Jack, 122
oversat af Anonym
 Bog anonym: Wahita - Præriens Blomst. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Wahita, die Blume der Prärie
serietitel: Texas Jack, 123
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overfaldet i Djævlekløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Überfall in der Dämonenschlucht
serietitel: Texas Jack, 124
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverværten i Djævlekløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Räuberwirt der Teufelsschlucht
serietitel: Texas Jack, 125
oversat af Anonym
 Bog anonym: De hemmelighedsfulde Sølvkugler. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Geheimnis der silbernen Kugeln
serietitel: Texas Jack, 126
oversat af Anonym
 Bog anonym: Falskmøntnerne i Red Hills. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Falschmünzer der Red Hills
serietitel: Texas Jack, 127
oversat af Anonym
 Bog anonym: 3000 Dollars for Heltens Skalp. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: 3000 Dollar für unseres Helden Skalp
serietitel: Texas Jack, 128
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sølvklipperne i Nevada. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Silberfelsen von Nevada
serietitel: Texas Jack, 129
oversat af Anonym
 Bog anonym: Slangebrødrene fra Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Schlangenbrüder von Mexiko
serietitel: Texas Jack, 130
oversat af Anonym
 Bog anonym: Søskenderovet i Maidenworth. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Geschwisterraub von Maidenworth
serietitel: Texas Jack, 131
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvorledes Texas Jack mistede Kone og Barn. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Wie Texas Jack Weib und Kind verlor
serietitel: Texas Jack, 132
oversat af Anonym
 Bog anonym: Æventyr paa Store Bjørnesø. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Abenteuer auf dem großen Bärensee
serietitel: Texas Jack, 133
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa Stimands Spor. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Auf der Fährte der Buschklepper
serietitel: Texas Jack, 134
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hungerspøgelset i Det vilde Vesten. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Hungergespenst des Wilden Westens
serietitel: Texas Jack, 135
oversat af Anonym
 Bog anonym: Floridas Sumprøver. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Sumpfräuber von Florida
serietitel: Texas Jack, 136
oversat af Anonym
 Bog anonym: Store Stjærnes sidste Offer. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das letzte Opfer des großen Sterns
serietitel: Texas Jack, 137
oversat af Anonym
 Bog anonym: La Postas Ordenshaandhævere. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Regulatoren von La Posta
serietitel: Texas Jack, 138
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde Mord i Gilakløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Mordgeheimnis der Gila Schlucht
serietitel: Texas Jack, 139
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dæmningsskredet ved Colorado-River. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Dammbruch am Colorado-River
serietitel: Texas Jack, 140
oversat af Anonym
 Bog anonym: De røde Kvælere. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die roten Würger
serietitel: Texas Jack, 141
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det røvede Krigsbanner. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Raub des Kriegsbanners
serietitel: Texas Jack, 142
oversat af Anonym
 Bog anonym: Præriedjævlenes Forfølgelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Verfolgung der Prärieteufel
serietitel: Texas Jack, 143
oversat af Anonym
 Bog anonym: Brændevinssmuglerne. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Mondscheiner
serietitel: Texas Jack, 144
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hvide Skalpjæger. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der weiße Skalpjäger
serietitel: Texas Jack, 145
oversat af Anonym
 Bog anonym: Prærie-Spøgelset. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Prärie-Gespenst
serietitel: Texas Jack, 146
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ungwo - den røde Bandit. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Ungwo, der rote Bandit
serietitel: Texas Jack, 147
oversat af Anonym
 Bog anonym: Opiums-Smuglerne. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Opium-Schmuggler
serietitel: Texas Jack, 148
oversat af Anonym
 Bog anonym: Troldmanden fra Quipaa-Tani. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Zauberer von Quipaa-Tami
serietitel: Texas Jack, 149
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelige Domstol Ku-Klux-Clan. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Femerichter des Ku-Klux-Clan
serietitel: Texas Jack, 150
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jernbanerøverne fra Ny Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Eisenbahnräuber von Neu-Mexiko
serietitel: Texas Jack, 151
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tawatse - Devil Mountains Plage. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Tawatse, der Satan der Devil-Mountains
serietitel: Texas Jack, 152
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det ensomme Blokhus i Urskoven. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das einsame Blockhaus im Urwalde
serietitel: Texas Jack, 153
oversat af Anonym
 Bog anonym: Værtshuset "Den evige Fred". ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Im Gasthaus zum ewigen Frieden
serietitel: Texas Jack, 154
oversat af Anonym
 Bog anonym: Texas' Kvæg-Dronning. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Rinderkönigin von Texas
serietitel: Texas Jack, 155
oversat af Anonym
 Bog anonym: De røde Sørøvere fra Mississippi. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die roten Freibeuter des Mississippi
serietitel: Texas Jack, 156
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldskatten i Kraterhulen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Goldschatz in der Kraterhöhle
serietitel: Texas Jack, 157
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dramaet i Urskoven. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Drama im Urwalde
serietitel: Texas Jack, 158
oversat af Anonym
 Bog anonym: Belejringen af Fort Washington. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Belagerung von Fort Washington
serietitel: Texas Jack, 159
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Kamp med Mormoner. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Im Kampfe mit Mormonen
serietitel: Texas Jack, 160
oversat af Anonym
 Bog anonym: Strandrøveme ved Kap Fear. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Strandräuber von Kap Fear
serietitel: Texas Jack, 161
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nybyggerne ved Pitt River. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Ansiedler vom Pitt River
serietitel: Texas Jack, 162
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sierra Madres Smuglerbanditter. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Schmugglerbanditen der Sierra Madre
serietitel: Texas Jack, 163
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rædselsturen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Eine Schreckensfahrt
serietitel: Texas Jack, 164
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fort Mac-Rues Rædselsdage. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Schreckenstage von Fort Mac-Rue
serietitel: Texas Jack, 165
oversat af Anonym
 Bog anonym: Middletowns Heks. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Hexe von Middletown
serietitel: Texas Jack, 166
oversat af Anonym
 Bog anonym: Seminolernes Hævntog. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Rachezug der Seminolen
serietitel: Texas Jack, 167
oversat af Anonym
 Bog anonym: Færgefolkene ved Canadian-River. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Höllenfährmann am Canadian-River
serietitel: Texas Jack, 168
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Kamp med Yellows. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Im Kampfe mit den Yellows
serietitel: Texas Jack, 169
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mellem Alaskas Pelsjægere. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Unter den Pelzägern von Alaska
serietitel: Texas Jack, 170
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vaabensmedene fra Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Waffenschmied von Mexiko
serietitel: Texas Jack, 171
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dommeren fra Vera Cruz. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Richter von Veracruz, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 172
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Prærieulvens Hule. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Das Geheimnis der Höhle des Präriewolfes, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 173
oversat af Anonym
 Bog anonym: San Jose's Erobring. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Die Einnahme von San Jose, 1909-10
serietitel: Texas Jack, 174
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bandit-Sekretæren. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Banditensekretär, 1910
serietitel: Texas Jack, 175
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bankrøverne paa Pepinsøen. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
originaltitel: Der Bankräuber auf dem Pecun-See, 1910
serietitel: Texas Jack, 176
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Helt paa 16 Aar. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 177
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: En Helt paa 16 Aar. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Ravnene fra San Francisco. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 178
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Ravnene fra San Francisco. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Det røde Spøgelse i Fort Leaton. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 179
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Det røde Spøgelse i Fort Leaton. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Blodbadet i Camp Lancaster. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 180
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Blodbadet foran Camp Lancaster. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Comanchernes sidste Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 181
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Comanchernes sidste Konge. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Guldgraverne fra Arizona. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 182
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Guldgraverne fra Arizona. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Texas Jack som Opdager. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 183
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Texas Jack som Opdager. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde Slot i Mexico. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 184
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Det hemmelighedsfulde Slot i Mexiko. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Trapperen Ben Bjørneklos Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 185
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Trapperen Ben Bjørneklos Hemmelighed. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Den røde Squaw. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 186
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Den røde Squaw. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Skalpen med det blonde Kvindehaar. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 187
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Skalpen med det blonde Kvindehaar. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Et Ridt forbi Døden. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 188
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Et Ridt forbi Døden. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Jane Golding - Banditternes Dronning. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 189
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Jane Golding, Banditternes Dronning. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Texas Jack finder sin Fader. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 190
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Texas Jack finder sin Fader. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Den blodige Post fra Farmington. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 191
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Den blodige Post fra Farmington. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Milliontyven fra San Francisco. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 192
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Milliontyven fra San Francisco. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Brylluppet paa Buena Vista. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 193
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Brylluppet i Buena Vista. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Trojas Ødelæggelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 194
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Trojas Ødelæggelse. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Barnum og Texas Jack. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 195
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Barnum og Texas Jack. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Indianer-Troskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 196
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Indianer-Troskab. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Den sorte Haand fra Texas. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 197
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Den sorte Haand fra Texas. ♦ Berlin - Paris - Warschau, Trykt og forlagt af Forlagsbureauet (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider
 Bog anonym: Troldmanden fra Prescottpark. ♦ A/S Litteraturselskabet, [1914-18]. 24 sider (14,5x21,5 cm) (1914-18, roman)
serietitel: Texas Jack, 198
Detaljer
oversat af Anonym
1908-09 1. udgave: Troldm